28b

Do Franciszka Kłysa [ 1 ]

Oryg.: rkps Archiwum Parafii św. Mateusza w Pabianicach. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Kościół OO. Franciszkanów w Krakowie. - Fotokop.: AN.

Kraków 22 I [19]20

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Szanowny Panie

Proszę wyciągnąć jak najprędzej świadectwo z gimnazjum (od ks. Rylskiego), że chłopiec zdał do pierwszej klasy gimnazjalnej i przysłać je do mnie (najlepiej w liście poleconym, aby nie zginęło). - Ja otrzymawszy je postaram się, aby go przyjęto do gimnazjumw Krakowie. Gdy to się dobrze uda, wtedy zaraz napiszę i chłopiec będzie mógł przyjechać. Proszę więc jak najprędzej przysłać świadectwo i czekać na odpowiedź.

Z uszanowaniem

O. Maksymilian M-a Kolbe

[Adres] Szanowny Pan Franciszek Kłys | ul. Ogrodowa nr 28 m. 5 w Pabianicach | pow. Łaski | gub. Piotrkowska (Królestwo Polskie)

[Nadawca] O. Maksymilian M-a Kolbe | Klasztor OO. Franciszkanów | Pl. WW. Świętych w Krakowie

[ 1 ] Podczas pobytu w Pabianicach rodzina Kolbów przez pewien czas mieszkała w sąsiedztwie rodziny Kłysów. Edward Kłys, jako kolega św. Maksymiliana, znajdował się wśród osób, za które Święty modlił się w każdej Mszy św. - zob. Pisma, 873. Adresatem listu jest prawdopodobnie ojciec Edwarda.