28c

Do o. Stefano Ignudiego

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie. Jedna karta dwustr. zapis. - Fotokop.: AN.

Cracovia, 25 III 1920

L[audetur] I[esus] Chr[istus] Cracovia, 25 III 1920

Reverendissimo Padre Rettore

Con tutto il cuore pieno di gratitudine Le mando "Buona Pasqua".

Scusi che scrivo in un foglio solo, perché altrimenti la lettera ingrosserebbe forse troppo.

Da noi tutto incerto; si aspetta dal giorno in giorno i nuovi avvenimenti; ma niente è certo, specialmente se la nostra guerra (polacco-bolscevica) in oriente finirà o no. Il bolscevismo cerca di infiltrarsi anche in Polonia, ma finora è fortemente combattuto. Anche la (così detta) chiesa libera polacca fa de[gl]i sforzi per allargarsi. Inoltre, i protestanti vogliono acquistare quanti di più dei proseliti. Anche YMCA è largamente organizzata nell’esercito. Nonostante la gran carestia della stampa e la mancanza della carta appariscono deì libretti contro la Chiesa, che si distribuiscono gratis. - La massoneria, poi, lavora intensamente in ispecie fra gli uditori dell’università. Così, anche la "Milizia dell’Immacolata" ha molto da fare e la Madonna la fece già penetrare anche in università a Cracovia. Grazie tante per la morale (Arregui); cercherò di accomodare i conti quanto più presto. Siccome lo scopo della "Milizia" è diventato il mio ideale della vita, cioè: cercare la conversione e santificazione senza posa, ho scritto più largamente aicommilitoni di queste cose.

Baciando la Sua mano e, domandando la benedizione Serafica, mi scrivo dev[otissi]mo

fr. Massimiliano M-a Kolbe

[PS] Buona Pasqua alla Sua Eccellenza Mons. Dom[inique] Jaquet.

Buona Pasqua al R[everendi]ssimo P. d’Avoli.

Buona Pasqua al R[everen]do P. Vicerettore.

Dei pacchi non abbiamo ricevuto niente; dunque se non sono [stati] mandati ancora, meglio sarà aspettare il tempo più propizio; se sono [stati] mandati, bisognerrebbe far ricorso all’agenzia.

Supponendo il Suo permesso, ho fatto stampare la versione polacca della biografia di P. Antonio fatta da Lei. Fu collocata in un mensile, che esce in 12 000 copie.

[Przekład polski]

Kraków, 25 III 1920

N[iech] b[ędzie] p[ochwalony] J[ezus] Chr[ystus]

Najprzewielebniejszy Ojcze Rektorze

Z całego serca pełnego wdzięczności przesyłam Ojca życzenia "Wesołych Świąt Wielkanocy".

Przepraszam, że piszę na pojedynczej kartce, ale w przeciwnym razie list byłby może za gruby.

U nas [jest] wszystko niepewne; z dnia na dzień oczekuje się nowych wydarzeń, lecz nie ma nic pewnego, szczególnie czy nasza wojna (polsko-bolszewicka) na wschodzie skończy się, czy nie. Bolszewizm próbuje przeniknąć również i do Polski, lecz dotychczas jest silnie zwalczany. Także (tak zwany) polski kościół niezależny [ 1 ] czyni wysiłki, by się rozszerzyć. Prócz tego protestanci [ 2 ] chcą pozyskać jak najwięcej zwolenników. Również YMCA [ 3 ] jest na dużą skalę organizowana w wojsku. Pomimo wygórowanych opłat za druk i mimo braku papieru ukazują się książeczki przeciw Kościołowi, które rozpowszechnia się gratisowo. Następnie intensywnie działa masoneria, szczególnie wśród słuchaczy uniwersytetów. Tak więc również "Rycerstwo Niepokalanej" ma dużo do roboty, a Matka Najświętsza sprawiła, że już przedostało się ono do uniwersytetu krakowskiego [ 4 ]. Serdecznie dziękuję za moralną (Arregui); rachunek postaram się wyrównać jak najprędzej. Ponieważ cel "Rycerstwa", tj. starać się o nawrócenie i uświęcenie bez wytchnienia, stał się ideałem mego życia, napisałem obszerniej o tych sprawach do współrycerzy [ 5 ].

Całuję rękę Ojca i prosząc o serafickie błogosławieństwo, pozostaję najoddańszy

br. Maksymilian M-a Kolbe

[PS] Wesołych Świąt Wielkanocy dla Jego Ekscelencji Mons. Dominique’a Jaqueta.

Wesołych Świąt Wielkanocy dla Najprzewielebniejszego O. d’Avoli.

Wesołych Świąt Wielkanocy dla Wielebnego O. Wicerektora [ 6 ].

Żadnych paczek nie otrzymaliśmy, zatem jeśli nie zostały jeszcze wysłane, lepiej będzie poczekać do czasu bardziej sprzyjającego; jeśli zostały wysłane, trzeba by zareklamować w urzędzie pocztowym.

Suponując pozwolenie Ojca, oddałem do druku przekład polski opracowanej przez Ojca biografii o. Antoniego [ 7 ]. Została zamieszczona w miesięczniku wychodzącym w nakładzie 12 000 egzemplarzy [ 8 ].

[ 1 ] Polski kościół narodowy, przeszczepiony z USA.

[ 2 ] Zob. Pisma, 32 przyp. 2.

[ 3 ] Zob. Pisma, 43 przyp. 6.

[ 4 ] Jako jeden z pierwszych, zapisał się 22 XI 1922 do "Rycerstwa Niepokalanej" w Krakowie, do Koła Mężczyzn, dr Witold Rubczyński, profesor UJ.

[ 5 ] Nie mamy listu św. Maksymiliana z datą 25 III 1920 lub nieco wcześniejszą, dlatego wydaje się, że chodzi o list z 27-29 III 1920.

[ 6 ] o. Bonaventury Mariniego.

[ 7 ] O. Antoniego Głowińskiego.

[ 8 ] Nie udało się ustalić, o jaki miesięcznik chodzi.