28e

Do br. kleryka Ioan Gârleanu

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie. Jedna karta dwustr. zapis. Fotokop.: AN.

Cracovia, 30 III 1920

Carissime

Scrivo molte lettere in una busta e fra queste una, ai MI di Roma, vorrebbe farla vedere a tutti i nostri Commilitoni nell’Immacolata?

Come vedrà dalla lettera sunnominata, la nostra cara Mamma e Regina sta confermando e sviluppando sempre di più la Sua Milizia in Polonia, e tante volte lo fa vedere che è proprio Essa e non qualcuno di noi che lo fa. Quando qualche volta pare che tutto è già quasi disperato, allora le cose, affidate con un abbandono illimitato nelle mani di Lei, vanno ottimamente.

Preghi soltanto per me, povero, stupido, debole, indegno, alla Mamma, ché faccia Essa tutto da noi.

Grazie tante per la morale di Arregui, cercherò di accomodare i conti quanto più presto [possibile].

Dove sta fra Girolamo? Mi scrisse P. Pal che stava in qualche cittadina moribondo. È vero questo? E forse non vive più. - Mi scriva per piacere che cosa è accaduto con lui dall’abbandono del Collegio.

È arrivata la mia lettera coi fogli stampati? Quale sarebbe l’indirizzo di P. Cirillo? Gli americani lo devono sapere. Ha scritto forse a loro? -

Mi scrisse fr. Albino, che (in quanto ho capito) ci erano nel Collegio degli ammalati gravemente.

Domandi un po’ per piacere a qualcuno della provincia Padovana se la mia "guida di Roma", che ho imprestato (che hanno imprestato ad un ufficiale, loro conoscente) si è ritrovata. Se si, domanderei di mandarmela, perché dalle feste di Pasqua ho da fare nella scuola i primi tempi del cristianesimo e così mi servirà anche essa (per le catacombe etc.). D,altronde i libri per la posta arrivano come è arrivato Arregui.

Come va MI nel Collegio? Come si chiamano i Rumeni, che hanno dato nome alla MI? Forse ci sono de[gl]i altri. E la lettera comune non è ancora arrivata, l’aspettiamo o piuttosto l’aspettano più ancora [i] MI del "focolare" dei Chierici, perchè non conoscono ancora i MI romani. - P. Quirico come e dove sta? E fr. Paolo si rimise? - Si è forse tentato di estendere MI neì collegi di Sardegna o altri?

Preghiamo "ad invicem" ed aiutiamoci e diamo la mano a tanti poveri illusi che non riconoscono il buon Dio

fr. Massimiliano M-a MI

[PS] Vorrebbe dire a fra Gallo, che non abbiamo ricevuto niente dei pa[c]chi; dunque, se non sono [stati] mandati ancora, meglio aspettare con l’invio, se poi sono già [stati] mandati, bisognerebbe far ricorso all’agenzia che o ritrovi o (se ha garantito) paghi. Vorrei avere il verso composto e recitato da fr. Antonio nella mia ordinazione sacerdotale. Desiderei dei documenti, quanto più particolari, del P. Antonio, fr. Antonio e P. Norsa.

Saluti a tutti e specialmente i MI.

MI di Cracovia dei Chierici saluta i MI di Roma.

[Przekład polski]

Kraków, 30 III 1920

Niech żyje J[ezus] M[aryja] J[ózef!]

Mój Drogi

Piszę dużo listów [ 1 ], które wkładam do jednej koperty, a wśród nich jeden do MI w Rzymie; może zechciałbyś go pokazać wszystkim naszym Współrycerzom w Niepokalanej?

Jak się dowiesz z wyżej wspomnianego listu, nasza kochana Mamusia i Królowa coraz bardziej utwierdza i rozwija swoje Rycerstwo w Polsce i tyle razy to okazuje, że to właśnie Ona, a nie ktoś z nas to wszystko robi. Kiedy nieraz się zdaje, że wszystko jest już prawie beznadziejne, wówczas sprawy, powierzone w Jej ręce z bezgranicznym zaufaniem, układają się bardzo dobrze.

Módl się tylko do Mamusi za mnie biednego, głupiego, słabego, niegodnego, ażeby Ona w nas wszystko robiła [ 2 ].

Serdecznie dziękuję za moralną Arreguiego [ 3 ], postaram się o jak najszybsze uregulowanie rachunków.

Gdzie przebywa br. Girolamo? Pisał mi o. Pal [ 4 ], że dogorywa w jakimś miasteczku. Czy to prawda? A może już nie żyje. Napisz mi, proszę, co mu się stało po opuszczeniu Kolegium.

Czy nadszedł mój list z drukami? [ 5 ]

Jaki jest adres o. Cyryla [ 6 ]? Amerykanie powinni to wiedzieć. Może pisał do nich?

Pisał mi br. Albin [ 7 ], że (o ile zrozumiałem) w Kolegium byli ciężko chorzy.

Bądź łaskaw zapytać kogoś z Prowincji padewskiej, czy znalazł się mój "Przewodnik po Rzymie", który pożyczyłem (tj. który pożyczyli jakiemuś urzędnikowi, swojemu znajomemu). Jeśli tak, poproś ich, aby mi go odesłali, gdyż od świąt Wielkanocy mam przerabiać w szkole pierwsze czasy chrześcijaństwa i dlatego także mi się on przyda (do katakumb itd.). Zresztą książki przez pocztę nadchodzą, jak nadeszła [moralna] Arregulego.

Jak się rozwija MI w Kolegium? Jak się nazywają Rumuni, którzy wpisali się do MI? [ 8 ] Może są inni. A list wspólny jeszcze nie nadszedł, oczekujemy go, albo raczej oczekuje go "ognisko" MI kleryków, ponieważ nie znają jeszcze MI rzymskiej. Jak się ma i gdzie [przebywa] o. Quirico [ 9 ]? Czy br. Paolo [ 10 ] wrócił do zdrowia? Czy próbowano może rozszerzać MI w kolegiach Sardynii lub w innych?

Módlmy się "ad invicem" [ 11 ], wspierajmy się, i podajmy rękę tylu biednym zawiedzionym, którzy nie uznają dobrego Boga.

br. Maksymilian M-a MI

[PS] Może zechciałbyś powiedzieć bratu Gallo [ 12 ], że nie otrzymaliśmy żadnych paczek; więc jeśli nie zostały jeszcze wysłane, lepiej zaczekać z przesyłką; jeśli natomiast zostały już wysłane, trzeba by wnieść reklamację w urzędzie pocztowym, żeby [urząd pocztowy] albo je odszukał, albo (jeśli były polecone) - zapłacił. Chciałbym mieć wiersz ułożony i wygłoszony przez br. Antonio [ 13 ] podczas moich święceń kapłańskich. Pragnąłbym [otrzymać] dokumenty, jak najbardziej szczegółowe, dotyczące o. Antoniego, br. Antonio i o. Norsy [ 14 ].

Pozdrowienia dla wszystkich a szczególnie dla tych a MI.

MI kleryków krakowskich pozdrawia członków MI w Rzymie.

[ 1 ] Zapewne były wśród nich listy nr 28c i 28d.

[ 2 ] W oryginale wyrazy "wszystko robiła" podkreślone dwukrotnie.

[ 3 ] O podręcznik teologii moralnej pióra jezuity A. Arreguiego prosił św. Maksymilian dnia 5 VIII 1919 - zob. Pisma, 26a.

[ 4 ] O. Girolamo Biasi, o. Iosif Petru Pal.

[ 5 ] tj. z drukowanymi dyplomikami MI - zob. Pisma, 26f.

[ 6 ] O. Cyryla Kity.

[ 7 ] Br. Albin Meszaros.

[ 8 ] Dnia 27 XI 1919 do MI wpisali się Rumuni: br. Anton Talmacel, br. Ioan Duma i br. Ioan Ladan, klerycy studiujący w Rzymie.

[ 9 ] O. Quirico Pignalberi.

[ 10 ] Br. Paolo Moratti.

[ 11 ] Nawzajem za siebie.

[ 12 ] Br. Alessandro Gallo z prowincji padewskiej, zapisanemu do MI przez samego św. Maksymiliana w 1919 r.

[ 13 ] Br. Antonio Mansiego.

[ 14 ] O. Antoniego Głowińskiego, br. Antonio Mansiego i o. Emilio Norsy.