292a

Do papieża Piusa XI

Oryg.: rkps Archiwum Kongregacji Propagandy Wiary (obecnie Ewangelizacji Narodów) w Watykanie. Jedna karta jednostr. zapis. z adnotacją u góry w formie pieczęci: "sussidio straordinario" [ 1 ] oraz z sygnaturą Archiwum Watykańskiego: Protoc. N. 734/31. - Fotokop.: AN.

[Nagasaki, 1 IV 1931]

Beatissime Pater

Anno praeterito venimus in civitatem iaponensem Nagasaki ex conventu Niepokalanów provinciae polonicae Fratrum Minorum Conventualium, qui conventus habet pro fine quaerere conversionem et sanctificationem animarum per Immaculatam, iuxta mentem Piae Unionis "Militia Immaculatae" erectae Romae in Collegio Internationali Fr[atrum] Min[orum] Conv[entuaium] die 2 ian[uarii] 1922 a[nni], indulgentiis ditatae p er Breve Apostolicum ex die 18 de[cembri] 1926 a[nni] et in Primariam erectae die 5 apr[ilis] 1927 a[nni]. Eo fine editur in hoc conventu et a fratribus religiosis totus perficitur periodicum mensile sub titulo "Miles Immaculatae" ("Rycerz Niepokalanej"), quod iam ad 400 000 exemplariorum quoque mense ascendit ac multas conversiones causavit.

Anno nuper praeterito domus illa religiosa missionem in Extremum Orientem misit, ut in istis regionibus linguis vernaculis periodicus "Miles Immaculatae" conderetur. Missio haec revera mense maio anni 1930 in Nagasaki periodicum "Miles Immaculatae" lingua iaponica incepit, qui iam ad 25 000 exemplariorum ascendit et in maxima parte omnino gratuite distributus, a pluribus paganis suscipitur et etiam inter iaponicos aliquas conversiones ex paganismo et protestantismo causavit.

Usque nunc in domo mutuata, nec ad evolutionem maiorem operis apta periodicus iste a fratribus conficiebatur, nunc empto territorio pauperem conventum construere voluimus ed adhuc unam saltem machinam typographicam, maiorem hucusque habita emere, quia illa iam non sufficit.

Ideo infrascriptus guardianus istius conventus Fratrum Minorum Conventualim in Nagasaki, ad pedes Suae Sanctitatis provolutus humillime petit aliquod subsidium ad adhuc unam vel duas machinas typographicas emendas.

fr. Maximilianus M-a Kolbe
O[rdinis] M[inorum] C[onventualium]
guardianus

Nagasaki, 1 apr[ilis] 1931 a[nni] [ 2 ]

[Przekład polski]

Ojcze Święty

W ubiegłym roku przybyliśmy do japońskiego miasta Nagasaki z klasztoru Niepokalanów [należącego do] polskiej Prowincji Braci Mniejszych Konwentualnych, który to klasztor ma za cel starać się o nawrócenie i uświęcenie dusz przez Niepokalaną, zgodnie z duchem Pobożnego Związku "Rycerstwo Niepokalanej", założonego w Rzymie, w Międzynarodowym Kolegium Braci Mniejszych Konwentualnych dnia 2 stycznia 1922 r. [ 3 ], obdarzonego odpustami Brewem Apostolskim z dnia 18 grudnia 1926 r. [ 4 ], [dla którego] Prymaria została ustanowiona 5 kwietnia 1927 r. [ 5 ] W tym celu w tymże klasztorze jest wydawany i całkowicie przez braci zakonnych wykonany miesięcznik pod tytułem "Miles Immaculatae" ("Rycerz Niepokalanej"), który doszedł już do 400 000 egzemplarzy [nakładu] każdego miesiąca i przyczynił się licznych nawróceń.

W ubiegłym zaledwie roku ten dom zakonny wysłał misję na Daleki Wschód, aby i w tych stronach, w tutejszych językach założyć czasopismo "Rycerz Niepokalanej". Misja ta rzeczywiście zaczęła w maju 1930 r. w Nagasaki [wydawać] w języku japońskim czasopismo "Rycerz Niepokalanej", które już osiągnęło [nakład] 25 000 egzemplarzy i w przeważnej części całkiem darmo rozdawane, przyjmowane przez licznych pogan, przyczyniło się już do szeregu nawróceń pośród Japończyków z pogaństwa i z protestantyzmu.

Czasopismo to dotąd sporządzane było przez braci zakonnych w wynajętym domu niedostosowanym do większego rozwoju. Teraz po nabyciu terenu pragniemy wznieść ubogi klasztor oraz nabyć przynajmniej jedną maszynę drukarską, większą od posiadanej dotąd, gdyż ta już nie wystarcza.

Przeto niżej podpisany gwardian tegoż klasztoru Braci Mniejszych Konwentualnych w Nagasaki, upadłszy do stóp Jego Świątobliwości, pokornie prosi o jakieś wsparcie na zakup jednej lub dwóch maszyn drukarskich.

br. Maksymilian M-a Kolbe franciszkanin
gwardian

Nagasaki, 1 kwietnia 1931 r.

[ 1 ] Wsparcie nadzwyczajne.

[ 2 ] Poniżej daty, po lewej stronie karty znajduje się odcisk okrągłej pieczęci klasztoru z napisem: CONVENTUS B.M.V. IMMACULATAE NAGASAKI MUGENZAI NO SONO M.I. - W miejscu centralnym pieczęci postać Niepokalanej z rozłożonymi rękoma.

Koło pieczęci zamieszczono prawdopodobnie w Watykanie jakąś odręczną adnotację, trudną do odczytania.

Na dole karty, po tej samej lewej stronie jest adres wpisany ręką św. Maksymiliana: Indirizzo: "Mugenzaino Seibono Kishi" Oura - Tenshudo - Nagasaki | Japan - Asia

Poniżej podpisu św. Maksymiliana, po prawej stronie karty, widnieje podpis:

† Januarius [Hayasaka] Episcopus Nagasakiensis,

a pod nim dopisek:

Infrascriptus, qui bene novit necessitates expositas, petitionem ut supra libenter commendat

† M[ario] Giardini Del[egatus] Ap[ostolicus].

[ 3 ] Jako datę założenia Rycerstwa Niepokalanej św. Maksymilian podaje datę kanonicznej erekcji Rycerstwaw Międzynarodowym Kolegium w Rzymie, dokonanej przez kard. Basilio Pompilja, wikariusza Rzymu - zob. "Comm. Ord." 24 (1927) 143-144; por. Pisma, 1194.

[ 4 ] Zob. i por. tamże.

[ 5 ] W rzeczywistości 23 IV - zob. i por. tamże. Ze względów trudnych do ustalenia datę 5 IV św. Maksymilian podawał zapewne z pamięci - por. Pisma, 582a.