320a

Do o. Timotheusa Brauchlego

Oryg.: ms Archiwum Centrum Międzynarodowego MI w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Mugenzai no Sono | Hongochi. Nagasaki | Japan. Asia. - Fotokop.: AN.

Mugenzai no Sono, 7 IX 1931

Molto Reverendo Padre Segretario Gen[erale]

Tante grazie per le librettini della vita di San Antonio, le quali ho già ricevute. Ho fatto anche raccogliere i francobolli e ei e fatto un pacchetto di 285 granimi, ma il fratello torno dalla posta sbalordito dicendo, che gli domandavano che cosa c’e dentro e quando ha dichiarato che sono i francobolli usati, hanno richiesto niente meno che 9 yen (cioe 4 e 1/2 dei dollari americani). Sono certo, che una tale somma non si puo neppure ricavare da questo po’ di francobolli. Finché dunque non si trovi qualche altro mezzo possibile per inviare i francobolli veramente con qualche vantaggio, bisognera ancora un po" aspettare.

L`Immacolata ci aiuta fortemente e così nonostante le enormi difficolta il numero dei lettori del "Kishi" aumenta continuamente. Si noti che quasi tutti i nuovi lettori sono i pagani. - Grazie all’Immacolata! - Poco tempo fa abbiamo avuto un battesimo e fra poco ce ci sara un’altro. E questa una grazia tanto più se si noti, che in tutta Nagasaki ci era soltanto un battesimo di un infedele nell’anno scorso. E dalle altre parti ci vengono anche le notizie, che i lettori si vogliono convertire. In questi giorni a venuta anche una notizia che un pagano lettore del "Kishi", dal "Kishi" proprio si e convertito.

Grazie di tutto all’Immacolata.

Domando umilmente tanto la preghiera, perché ne abbiamo molto bisogno per non guastare l’opera dell’Immacolata.

In S. Franceaco indegno

fr. Massimiliano M-a Kolbe [ 1 ]

[Przekład polski]

Przewielebny Ojcze Sekretarzu Generalny

Serdecznie dziękuję za książeczki o życiu św. Antoniego, które już otrzymałem. Nazbierałem również znaczków, z których się utworzyła paczuszka o wadze 285 gramów, lecz brat powrócił z poczty zmieszany mówiąc, że go pytano, co się znajduje wewnątrz, a kiedy oświadczył, że są to używane znaczki pocztowe, zażądano od niego aż 9 jenów (tj. 4 i 1/2 dolarów amerykańskich). Jestem pewny, że takiej sumy nie da się nawet uzyskać za tak małą ilość znaczków. Dopóki więc nie znajdzie się innego możliwego sposobu, przysyłania znaczków, który naprawdę byłby korzystny, trzeba będzie jeszcze trochę zaczekać.

Niepokalana silnie nam pomaga i dlatego pomimo ogromnych trudności liczba czytelników "Kishi" stale wzrasta. - Proszę zauważyć, że prawie wszyscy nowi czytelnicy są poganami. Dzięki niech będą Niepokalanej! Niedawno temu mieliśmy chrzest [ 2 ], a wkrótce będzie następny. Jest to łaska, tym bardziej jeśli się weźmie pod uwagę, że w całym Nagasaki w roku ubiegłym był tylko jeden chrzest poganina. I z innych stron również nadchodzą wiadomości, że czytelnicy chcą się nawracać. W tych dniach nadeszła również wiadomość, że pewien pogański czytelnik "Kishi" nawrócił się - właśnie przez "Kisili".

Dzięki za wszystko niech będą Niepokalanej.

Bardzo pokornie proszę o modlitwę, ponieważ bardzo jej potrzebujemy, by nie psuć dzieła Niepokalanej.

W św. Franciszku niegodny

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Podpis własnoręczny

[ 2 ] Dnia 11 VII 1931 odbył się chrzest młodzieńca Amaki Kunikiko - zob. Pisma, 309a.