328a

Do br. kleryka Giuseppe Bucefari, prezesa koła MI w Asyżu

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Nagasaki-shi Hongochi machi Magenzai no Sono | Mugenzai no Seibo no Kishi Hakkosho | Numer konta 2304. - Fotokop.: AN.
Nagasaki, Mugenzai no Sono, 28 X 1931

Maria!

Carissimo Fratello!

Mi sono molto rallegrato leggendo dalla sua lettera quello che l’Immacolata vuole fare in Assisi.

Riguardo alle forme dell’organizzazione, esse non sono stabilite; dunque si possono fare come in diversi luoghi e circostanze è possibile e conveniente. Però bisogna bene distinguere due cose giuridiche: la Pia Unione e la Sodalitas [ 1 ]. Come Pia Unione la chiameremo M.I. 1, cioè "Militia Immaculatae primi gradus"; come Sodalitas, cioè con l’organizzazione, viene da noi chiamata M.I. 2, cioè "Militia Immaculatae secundi gradus". Chi vuole appartenere alla M.I. 2, deve prima appartenere alla M.I. 1, cioè come nella pagella della Pia Unione, ma chi appartiene alla M.I. 1, non deve necessariamente entrare nella M.I. 2, anzi sarebbe bene fare una accurata scelta di quelli che possono far parte della M.I. 2.

Adesso finisco, avendo moltissimo da fare, ed in quanto posso mando la Sacerdotale Benedizione, ma a condizione che anche voi, cari chierici, ci aiutiate con le vostre Sante Comunioni e con la preghiera. La preghiera è un elemento principale nel lavoro per le conversioni delle anime, perché la conversione è una grazia la quale bisogna ottenere con la preghiera. Anche noi altri lavoratori dell’Immacolata, abbiamo tanto bisogno della preghiera, per assecondare fedelmente la volontà dell’Immacolata.

Scrivo in una carta da lettera giapponesse, affinché ne abbiate l’idea, ma i giapponesi scrivono da su in giù.

Vostro nell’Immacolata

fra Massimiliano M. Kolbe

[Dopiski] Tanti salutti al P. Stella ed agli altri conoscenti. Sono certo che nel primo memento della Messa non si dimenticheranno del Mugenzai no Sono, cioè della nostra Missione. Non è vero?

Annesse carte sono il nostro indirizzo. È bene di attacare alla busta scrivendo a noi.

Risposta per fra Martino Noskiewicz: o. Metody powrócił do Polski i nie mam obecnego jego adresu.

[Przekład polski]

Maryja!

Drogi Bracie,

Bardzo się ucieszyłem, kiedy czytałem w Twym liście o tym, czego Niepokalana chce dokonać w Asyżu [ 2 ].

Gdy chodzi o formy organizacji, to nie są one ustalone; można je więc kształtować tak, jak w różnych miejscach i okolicznościach jest to możliwe i korzystne. Jednak trzeba rozróżnić dwie rzeczy prawne: pobożny związek i sodalicję3. Jako pobożny związek nazywamy ją MI 1, to jest "Rycerstwo Niepokalanej pierwszego stopnia"; jako sodalicja, to jest z organizacją, nazywa się ona u nas MI 2, to jest "Rycerstwo Niepokalanej drugiego stopnia". Kto chce należeć do MI 2, powinien najpierw należeć do MI 1, jak to jest w dyplomiku Pobożnego Związku, lecz kto należy do MI 1, niekoniecznie musi wstąpić do MI 2, a nawet byłoby dobrze przeprowadzić dokładny wybór tych, którzy mogą należeć do MI 2.

Teraz kończę, gdyż mam dużo pracy, i na ile mogę, przesyłam błogosławieństwo kapłańskie, lecz pod warunkiem, że również Wy, Drodzy Klerycy, będziecie nas wspomagać Waszymi Komuniami świętymi i modlitwą. Modlitwa jest elementem zasadniczymw pracy nad nawracaniem dusz, gdyż nawrócenie jest łaską, którą trzeba uzyskać przez modlitwę. Również my, inni robotnicy Niepokalanej, tak bardzo potrzebujemy modlitwy, abyśmy mogli podążać wiernie za wolą Niepokalanej.

Piszę na japońskim papierze listowym, abyście mieli o nim wyobrażenie, lecz Japończycy piszą z góry na dół.

Wasz w Niepokalanej

brat Maksymilian M. Kolbe

[Dopiski] Serdeczne pozdrowienia dla o. Stelli [ 4 ] i dla innych mi znanych. Jestem pewny, że w pierwszym memento Mszy św. nie zapomnicie o Mugenzai no Sono, to jest o naszej Misji. Nieprawdaż?

Załączone kartki stanowią nasz adres. Pisząc do nas, dobrze będzie nakleić je na kopercie.

Odpowiedź dla br. Marcina Noskiewicza: o. Metody [ 5 ] powrócił do Polski i nie mam obecnego jego adresu.

[ 1 ] Codex I[uris] C[anonici], can. 707 § 1 - przyp. Aut.

[ 2 ] Adresat prawdopodobnie informował św. Maksymiliana o planach dotyczących wydawania "Rycerza Niepokalanej" w języku włoskim.

[ 3 ] Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 707 § 1 - przyp. Aut.

[ 4 ] O. Domenico Stelli.

[ 5 ] O. Metody Rejentowicz.