379a

Do kleryka Bernardo Hatada

Oryg.: rkps u adresata. - Odp.: rkps AN. Trzy karty jednostr. zapis. Odpis sporządził własnoręcznie adresat w 1949 r. w Nagasaki.

Kobe, 30 V 1932

Maria!

Carissime

Nunc in itinere habeo aliquod momentum liberum et possum saltem pauca verba responsionis ad gratam epistolam Tuam ex 9 h[uius] m[ensis] mittere.

Et ego periucunde reminiscor hoc tempus per quod datum mihi fuit laborare inter vos et pro vobis et certus sum, quod adiuvetis me [et] in posterum in suis orationibus, ne Immaculata permittat mihi impedire Illa in magno et divino opere salvationis animarum.

Nunc sum in itinere et debeo cras ascendere navim ad tendendum in regiones Indiarum, ubi examinandum mihi veniet an, ubi et quomodo "Indiano Mugenzai no Sono" possibilis sit. Inde tanto plus indigeo oratione ne propria sua Voluntate impediam adimpletionem Voluntatis Immaculatae seu Misericordiae Divinae seu Dei.

Si liceret mihi aliqua verba addere, duo proponerem: 1) oboedientiam, quae est facillima, brevissima ac certissima via ad sanctitatem, immo ipsa supernaturalis oboedientia, unio nostrae voluntatis cum voluntate divina constituit ipsam essentiam sanctitatis seu perfecti amoris et 2) infantilem amorem, devotionem erga B[eatam] Mariam Virginem. Illa vos edocebit perfectam supernaturalem oboedientiam et Ipsa obtinet et dabit vires ad pergendum per istam viam, immo sicut Optima Mater in viis magis periculosis ad cor Suum Immaculatum vos stringens amorose, propriis manibus secure portabit. - Quae verba [ 1 ] sunt solum aliqua verba, imperfecta, sed multo plus intelligetis experientia propria.

Vester semper in Corde Immaculatae frater

Maximilianus M-a Kolbe

[Przekład polski]

Maryja!

[Mój] Drogi

Teraz podczas podróży mam nieco wolnego czasu i mogę Ci przesłać przynajmniej kilka słów w odpowiedzi na Twój miły list z 9 bm.

I ja z przyjemnością wspominam te czasy, kiedy dane mi było pracować wśród Was i dla Was oraz jestem pewny, że [i] na przyszłość będziecie mnie wspomagać swoimi modlitwami, by Niepokalana nie pozwoliła mi Jej przeszkadzać w wielkim i Bożym dziele zbawienia dusz.

Teraz jestem w podróży i mam jutro wsiąść na statek zdążający w kierunku Indii, gdzie będę miał za zadanie zbadać, czy, gdzie i w jaki sposób jest możliwe założenie "Niepokalanowa indyjskiego". Dlatego tym więcej potrzebuję modlitwy, abym swą własną wolą nie przeszkodził wypełnieniu się woli Niepokalanej, czyli Miłosierdzia Bożego, czyli Boga.

Gdyby mi wolno było dodać coś jeszcze, zaleciłbym dwie rzeczy: 1) posłuszeństwo, które jest najłatwiejszą, najkrótszą i najpewniejszą drogą do świętości, a nawet to nadnaturalne posłuszeństwo, zjednoczenie naszej woli z wolą Bożą, stanowi samą istotę świętości, czyli doskonałej miłości; i 2) dziecięcą miłość, nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Ona Was nauczy doskonałego nadnaturalnego posłuszeństwa; Ona wyjedna i da Wam siły do postępowania tą drogą, a nawet jako Najlepsza Matka na bardziej niebezpiecznych drogach przyciskając Was miłośnie do swego Niepokalanego Serca, poniesie Was bezpiecznie na swych własnych rękach. Te słowa są tylko jakimiś słowami, niedoskonałymi, lecz dużo więcej zrozumiecie z własnego doświadczenia.

Zawsze Wasz w Sercu Niepokalanej brat

Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Kopista odpisał ten wyraz ze znakiem zapytania.