408

Do o. Domenico Tavaniego

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Dwie karty jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.

[Mugenzai no Sono, ok. 26 X 1932]

Maria!

1. Non voglio altro che questo, che l’Immacolata per mezzo della S. Ubbidienza vuole.

2. Dato che: a) In nostra Provincia sono troppo pochi quelli, che volessero andare alle missoni. b) Anche questi, che vogliono, non sempre sono preparati ad una tale vita e quindi

o 1) vogliono poi ritornare (P. Metodio) esponendo a spese di ritorno, cattivo esempio (anche un fratello laico segui [l’]esempio e perdette la vocazione) e mala fama di noi fra gli altri missionari;

o 2) non sono preparati a continuare il lavoro della Missione e mancano d,umiltà necessaria e l’affabilità per attirare le anime pagane (P. Costantino). Il che inciampa il lavoro ed influisce male ai fratelli laici e specialmente indigeni.

o 3) si pervertono perfino, coprendoci di macchia d,ignominia (Fr. Lodovico, chierico di II anno di teologia a Tokio, lasciò [l’]Ordine, partì per [l’]Argentina e lì, avendo falsificato i documenti e perfino usato il bollo dell’Arcivescovo di Tokio, simulò di essere sacerdote e celebrava la messa).

Non sarebbe opportuno aprire, oltre un noviziato comune, un’altro, per questi, che sentono la vocazione missionaria. In tutti [e] due verrebbero provati i giovani se riescono a vivere secondo la Regola, et Costituzioni dei Frati Minori Conventuali, ma questi, che sentissero la vocazione missionaria, verrebbero anche provati se riescono ad ovviare i sacrifizi, che richiede una vita missionaria, come nel noviziato della "Crociata".

3. Non voglio però altro che questo, che Rev[erendissi]mo P. Generale crederà opportuno.

fr. Maximilianus M-a Kolbe

[Przekład polski]

Maryja!

1. Nie chcę niczego innego, jak tylko tego, czego chce Niepokalana przez św. Posłuszeństwo.

2. Wziąwszy pod uwagę, że: a) w naszej Prowincji bardzo mało jest tych, którzy chcieliby się udać na misje; b) także ci, którzy chcą tego, nie zawsze są przygotowani na takie życie i stąd

albo 1) chcą później wracać (o. Metody) narażając na koszty powrotu; zły przykład (również jeden brat [ 2 ] poszedł za tym przykładem i utracił powołanie) i zła opinia o nas wśród innych misjonarzy;

albo 2) nie są przygotowani do kontynuowania pracy misyjnej i brak im koniecznej pokory i uprzejmości, by przyciągać dusze pogańskie (o. Konstanty). A to utrudnia pracę i szerzy zło wśród braci zakonnych, szczególnie tubylczych;

albo 3) wreszcie deprawują się, okrywając nas plamą hańby (br. Ludwik, kleryk II roku teologii w Tokio, opuścił Zakon, wyjechał do Argentyny i tam, sfałszowawszy dokumenty, a nawet używszy pieczęci arcybiskupa tokijskiego, udawał, że jest kapłanem i odprawiał Mszę św.).

Czy nie byłoby korzystne otworzyć oprócz nowicjatu wspólnego drugi nowicjat dla tych, którzy czują w sobie powołanie misyjne? W obydwu [nowicjatach] przechodziliby próbę młodzieńcy, którzy zdołają żyć według Reguły i Konstytucji Braci Mniejszych Konwentualnych, natomiast ci, którzy czuliby powołanie misyjne, byliby również doświadczani, czy będą w stanie sprostać ofiarom, jakich się domaga życie misyjne, tak jak w nowicjacie "Krucjaty" [ 3 ].

3. Chcę wszelako tylko tego, co Najprzewielebniejszy O. Generał uzna za stosowne.

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Redakcja polskiego wydania Pism, której pracę, zamkniętą w 1970 r., obecnie publikujemy, uznała dwie karty zapisane odręcznie przez św. Maksymiliana bez żadnej daty, znalezione w Archiwum Kurii Generalnej w Rzymie, za jego notatkę przygotowaną ok. 26 X 1932 i przesłaną prowincjałowi o. K. Czuprykowi, który z kolei przekazał ją do Kurii Generalnej. Jako umowny czas powstania notatki przyjęto datę listu do o. K. Czupryka (por. Pisma, 407), w którym Święty wyraża radość z powodu uchwały Definitorium prowincji polskiej, postanawiającej starać się o otwarcie misyjnego nowicjatu dla kleryków w Niepokalanowie, jako drugiego w prowincji.

Wobec kontrowersji istniejącej wokół daty i okoliczności powstania notatki zachowane zostaje jej miejsce w chronologii, przyjętej przez wydawców, jako jedna z opinii. Należy jednak zaznaczyć, że odmiennego zdania jest wydawca pism św. Maksymiliana w języku włoskim, o. Cristoforo Zambelli. Uważa on, że notatka została sporządzona przez św. Maksymiliana w Rzymie i dostarczona o. generałowi Domenico Tavaniemu na jego życzenie ok. 14 V 1933. Tego bowiem dnia św. Maksymilian pisze do o. Floriana Koziury: "[...] skleciłem kilka słów i dałem N[ajprzewielebniejszemu] O. Generałowi. [...] O. Generał w sobotę [13 V 1933] rano nawet powiedział, bym na piśmie podał, co chcę [...]" - por. Pisma, 455. Notatka dotyczy założenia nowicjatu w Niepokalanowie, o co św. Maksymilian nie przestał się starać, choć uprzednio (por. Pisma, 454, przyp. 2) otrzymał bardzo stanowczą odpowiedź odmowną dla swoich propozycji zawartych w liście do generała z 28 II 1933 - zob. Pisma, 433; por. Scritti I, 512.

[ 2 ] Br. Zygmunt Król.

[ 3 ] Franciszkańskiej Krucjaty Misyjnej - zob. Pisma, 107, przyp. 16. W Asyżu był specjalny nowicjat dla kandydatów uformowanych w kolegiach misyjnych.