413a

Do o. Giuseppe Bucefari w Asyżu

Oryg.: rkps Archiwum Centrum Międzynarodowego MI w Rzymie. Dwie karty jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Mugenzai no Sono | Hongochi. Nagasaki | Japan. Asia. - Fotokop.: AN.

Mugenzai no Sono, 15 XI 1932

Maria!

Caro Padre!

Rispondo alla Sua del 7 VI con un grave ritardo. Nel frattempo l’Immacolata volle che io mi rechi alle India per cercare ivi [un] luogo per il nuvo "Immaculatum". E veramente nella parte occidentale-meridionale, nei dintorni della città [di] Ernakulam, l’Immacolata fece che riceviamo gratuitamente per stampare il "Cavaliere dell’Immacolata" non solo il terreno, ma anche la piccola casa e cappella. L’Immacolata è veramente potente.

Con gran piacere ho letto da "Voce del Padre" [ciò] che l’Immacolata volle fare in Assisi, ma fuori dei numeri per il mese di maggio e di giugno non ho ricevuto nessun, altro. Fin d,adesso ogni mese s,invierà di qua il "Cavaliere" giapponese come "cambio" colla "Voce del Padre". Prego di inviarla dunque ogni mese ed anche gli altri numeri dal gennaio del 1932.

Riguardo al vessillo, anzi mi pare cosa molto buona. Certamente non mancherà in esso la dolce immagine dell’Immacolata e almeno il nome abbreviato "M.I." se non nell’esteso. Credo che nel distintivo queste due lettere "M.I." anche sarebbero necessarie. Queste lettere sono un,abbreviazione internazionale.

Cercherò d’inviare ogni tanto qualche cosa anche per "La Voce del Padre" ed anche adesso invio un monoscritto con una fotografia della nostra casa di "Mugenzai no Sono". Lo stesso manoscritto (la copia) [lo] invio insieme al "Cavaliere dell’Immacolata" a Padova ed al "S. Antonio" a Spoleto.

Preghiamo a vicenda che l’Immacolata ci faccia dei buoni strumenti nella sua immacolata mano. Lasciamoci guidare. Essa farà tutto. Per mezzo dell’ubbidienza religiosa dirigerà ogni nostro passo e farà fruttificare le opere. Siamo la cosa di Lei. Faccia Essa con noi altri liberemente quel che vuole.

Nell’Immacolata confratello

fr. Massimiliano M-a Kolbe

PS - Tanti saluti a P. Stella.

[Przekład polski]

Maryja!

Kochany Ojcze!

Odpisuję na list Ojca z dnia 7 VI z dużym opóźnieniem. W tym czasie Niepokalana chciała, abym się udał do Indii w celu poszukiwania tam miejsca pod nowy "Niepokalanów". I rzeczywiście w południowo-zachodniej części, w okolicy miasta Ernakulam, Niepokalana sprawiła, że otrzymujemy bezpłatnie w celu drukowania "Rycerza Niepokalanej" nie tylko teren, lecz również mały dom i kaplicę. Niepokalana jest naprawdę potężna [ 1 ].

Z wielką przyjemnością przeczytałem w "La Voce del Padre" [ 2 ] o tym, co Niepokalana zechciała zdziałać w Asyżu, lecz oprócz numerów z maja i czerwca nie otrzymałem żadnego innego. Począwszy od teraz będzie się stąd wysyłać każdego miesiąca japońskiego "Rycerza" jako "zamianę" za "La Voce del Padre". Proszę więc słać pismo co miesiąc, a także dosłać inne numery od stycznia 1932.

W sprawie sztandaru wydaje mi się, że to bardzo dobra rzecz. Oczywiście, że nie może na nim brakować słodkiego obrazu Niepokalanej i przynajmniej skróconej - jeśli nie pełnej - nazwy "MI" [ 3 ]. Sądzę, że również na odznace te dwie litery "MI" byłyby konieczne. Te dwie litery są skrótem międzynarodowym.

Będę się starał coś wysłać od czasu do czasu również dla "La Voce del Padre", a także teraz wysyłam rękopis ze zdjęciem naszego domu w "Mugenzai no Sono". Ten sam rękopis (w odpisie) wysyłam również do "Cavaliere dell’Immacolata" w Padwie i do "S. Antonio" w Spoleto [ 4 ].

Módlmy się nawzajem, aby Niepokalana uczyniła z nas dobre narzędzia w swych niepokalanych rękach. Pozwólmy się prowadzić. Ona uczyni wszystko. Przez święte posłuszeństwo zakonne pokieruje każdym naszym krokiem i wpłynie na owocność prac. Bądźmy Jej rzeczą. Niech Ona swobodnie postępuje z nami, jak zechce.

W Niepokalanej współbrat

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Moc pozdrowień dla o. Stelli.

[ 1 ] Dokładna relacja z podróży do Indii - zob. Pisma, 394.

[ 2 ] "La Voce del Padre" - czasopismo dla III Zakonu OO. Franciszkanów.

[ 3 ] Taki właśnie sztandar był potem wprowadzany w kołach MI w Polsce.

[ 4 ] "S. Antonio" w Spoleto - zob. Pisma, 313a, przyp. 4.