414a

Do o. Antonio Vivody

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Mugenzai’Seibo no Sei Furanshisuko Kai | Mugenzai no Sono | Hongochi. Nagasaki.|Japan. Asia. - Fotokop.: AN.

Mugenzai no Sono, 27 XI 1932

Maria!

Carissimo Padre!

Come va il "Cavaliere dell’Immacolata"? L’ultimo numero che ho ricevuto era del mese di giugno, e poi perfetto silenzio. L’affare della tipografia e della "Casa dell’Immacolata" oppure "Immaculatum" come va?

Le invio un articoletto per il "Cavaliere" ed una fotografia della nostra casa nel Giappone. Adesso abbiamo costruita anche un’altra. Non è ancora finita.

L’Immacolata attira qua adesso molti bambini pagani i quali vengono per divertirsi nelle domeniche e poi assistono alla funzione nella cappella. Loro sono il futuro di questa regione. Preghiamo dunque molto che l’Immacolata si degni di entrare in queste povere anime.

La comunicazione si è adesso migliorata e riceviamo la posta dall’Europa ogni settimana una volta. Va essa certamente per via Vladyvostok, ma si può sempre scrivere "via Siberia" perché sempre va per la Siberia.

Si avvicina la festa della Mamma, cioè la festa nostra dell’Immacolata, perciò volevo inviare qualche paroletta. Rinnoviamo tutti il nostro atto di consacrazione all’Immacolata in questo giorno.

Suo confratello e commilite nell’Immacolata

fr. Massimiliano M-a Kolbe

PS - Tanti saluti a P. Montico.

[Przekład polski]

Maryja!

Drogi Ojcze!

Jak się przedstawia sprawa z "Cavaliere dell’Immacolata"? Ostatni numer, jaki otrzymałem, pochodzi z miesiąca czerwca, a potem kompletne milczenie. A jak postępuje sprawa drukarni, "Domu Niepokalanej" albo raczej "Niepokalanowa"?

Wysyłam Ojcu artykulik do "Cavaliere" i zdjęcie naszego domu w Japonii. Teraz zbudowaliśmy również drugi. Nie jest jeszcze wykończony.

Niepokalana przyciąga teraz tutaj wiele dzieci pogańskich, które przychodzą na rozrywkę niedzielną, a potem uczestniczą w nabożeństwie w kaplicy. Są one przyszłością tej okolicy. Módlmy się więc dużo, aby Niepokalana raczyła zawładnąć tymi biednymi duszami.

Komunikacja teraz uległa poprawie i raz w tygodnia otrzymujemy pocztę z Europy. Idzie ona na pewno przez Władywostok, lecz można zawsze pisać "via Siberia", gdyż zawsze idzie przez Syberię.

Zbliża się święto Mamusi, tj. nasze święto Niepokalanej, dlatego chciałem wysłać kilka słów. Odnówmy wszyscy nasz akt poświęcenia się Niepokalanej w tym dniu.

Ojca współbrat i współrycerz w Niepokalanej

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Serdeczne pozdrowienia dla o. Montico [ 1 ].

[ 1 ] O. Giorgio Montico.