421

Do o. Peregryna Haczeli w Rzymie

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Dwie karty jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.
Nagasaki, 26 XII 1932

Come Conventuali in distinzione dai Cappuccini ed Osservanti abbiamo ottenuto dalla S. Sede la facoltà di erigere da noi la "Milizia d[ell’]Immacolata" per conseguire lo scopo ivi indicato. Laonde credo, che l’Ordine come tale (non singoli religiosi) ha non solo il diritto ma anche il dovere di conseguire questo scopo e nella misura di trascurarlo ha anche la colpa. Intenzioni di liquidazione del carattere di Niepokalanów - propter gravitatem materiae - da coloro che a ciò ardissero sarebbe un peccato grave...

Per conseguire lo scopo di "Milizia dell’Immacolata" ci vogliono religiosi a ciò completamente addetti, ci vogliono Conventi e gruppi di Conventi. I nostritempi sono tempi di specializzazione, perché dunque la specializzazione in questa cosa sarebbe pericolosa, un altro Ordine?

E chi sta per lavorare in queste case (Conventi) deve essere corrispondentemente preparato. In "Mugenzai no Sono" c’è già il secondo padre a ciò non preparato. E il p. Metodio e il p. Constanzio sono buoni ma non preparati a Niepokalanów. Bene capisco il p. Costanzio, quando parla che è obbligato osservare soltanto la Regola e le Costituzioni e non la "Milizia d[ell’]Immacolata"; ma nel Convento il quale per speciale fine ha "Milizia d[ell’]Immacolata" questo non basta. Anzi mantenendosi di offerte raccolte per dilatare il culto d[ell’]Immacolata, come si può essere indifferente per la "Milizia", tanto più nemico? Questo sarebbo furto sacrilego. Non ci è permesso neppure un soldo dare per altro scopo che per quello a che hanno dato i benefattori, sebbene questo [altro] scopo fosse sublime.

Qui (nei Conventi di Niepokalanów in Polonia ed in Nagasaki) oltre la Regola e le Costituzioni bisogna necessariamente riconoscere ed osservare il diploma della "Milizia d[ell’]Immacolata" come obbligante per sacrificare tutta la vita all’Immacolata. I voti religiosi prendono allora la loro perfezione.

Necessaria è dunque una speciale preparazione cominciando dall’iuvenato (internato) e dal noviziato in cui il diploma di "Milizia dell’Immacolata" deve essere rispettato come obbligante Anche gli studi sacri devono corrispondere al futuro lavoro per evitara la anormalità e gli scossi quali ci sono ora da noi e per conseguire più presto lo scopo di "Milizia dell’Imacolata".

fr. Massimiliano Kolbe

[Przekład polski]

Jako Konwentualni w odróżnieniu od Kapucynów i Obserwantów otrzymaliśmy od Stolicy Apostolskiej władzę erygowania u siebie "Rycerstwa Niepokalanej" dla osiągnięcia wytkniętego celu [ 1 ]. Przeto uważam, że Zakon jako taki (nie poszczególni zakonnicy) ma nie tylko prawo, lecz również obowiązek osiągania tego celu, a w miarę zaniedbywania go ponosi również winę. Zamiary likwidacji charakteru Niepokalanowa - z powodu ważności sprawy - byłyby u tych, którzy się na to ośmielają, grzechem ciężkim...

Dla osiągnięcia celu "Rycerstwa Niepokalanej" potrzebni są zakonnicy całkowicie temu oddani, potrzebne są konwenty i grupy konwentów. Nasze czasy są czasami specjalizacji, dlaczego więc specjalizacja w tej sprawie miałaby być niebezpieczna, czy [byłby to] inny Zakon? [ 2 ]

A ci, którzy oddają się pracy w tych domach (konwentach), powinni być odpowiednio przygotowani. W "Mugenzai no Sono" jest już drugi ojciec do tego nie przygotowany. O. Metody [ 3 ] i o. Konstanty są dobrzy, lecz nie przygotowani do Niepokalanowa. Dobrze rozumiem o. Konstantego, kiedy mówi, że jest obowiązany zachować jedynie Regułę i Konstytucje, a nie ustawy "Rycerstwa Niepokalanej", ale w konwencie, który za cel specjalny ma "Rycerstwo Niepokalanej", to nie wystarcza. Co więcej, utrzymując się z ofiar zbieranych na szerzenie kultu Niepokalanej jakże można być obojętnym dla "Rycerstwa", a nawet jego wrogiem? To byłoby kradzieżą świętokradczą. Nie wolno nam nawet ani jednego grosza wydać na inny cel, chociażby bardzo wzniosły, niż na ten, na jaki go dali dobrodzieje.

Tutaj (w Niepokalanowach - w Polsce i w Nagasaki) oprócz Reguły i Konstytucji trzeba koniecznie uznawać i zachowywać obowiązkowo dyplomik "Rycerstwa Niepokalanej", aby poświęcić całe życie Niepokalanej. Wówczas śluby zakonne nabierają swojej doskonałości.

Jest więc konieczne specjalne przygotowanie począwszy od juwenatu (internatu) i od nowicjatu, w którym dyplomik "Rycerstwa Niepokalanej" powinien być uważany za obowiązujący. Również studia teologiczne powinny odpowiadać przyszłej pracy dla uniknięcia anomalii i wstrząsów, jakie teraz u nas zachodzą, oraz dla szybszego osiągnięcia celu "Rycerstwa Niepokalanej".

br. Maksymilian Kolbe

[ 1 ] Treść listu może mieć związek z odmową władz zakonnych założenia nowicjatu misyjnego w Niepokalanowie (zob. Pisma, 407, przyp. 1) i z możliwymi zarzutami o. Konstantego Onoszki, słanymiz Japonii do Rzymu (zob. Pisma, 431). Jak wynika z dziennika korespondencji św. Maksymiliana, list skierowany był do o. Peregryna Haczeli. Włoski wydawca pism św. Maksymiliana, o. Cristoforo Zambelli, zwraca uwagę, że język włoski listu różni się od języka w pozostałych pismach św. Maksymiliana. Dziwna jest też forma listu bez tytułu, wstępu i zakończenia. Także autor podpisany jest nie odręcznie, ale na maszynie. Stąd wniosek, że adresat sam przełożył na język włoski część listu dotyczącą formacji misjonarzy w duchu MI na użytek o. generała Domenico Tavaniego, czy nawet całego Definitorium Generalnego - por. Scritti, 475, przyp. 1.

[ 2 ] Czyżby to miał być inny Zakon?

[ 3 ] O. Metody Rejentowicz.