444

Do o. Domenico Tavaniego

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.

Nagasaki, 8 III 1933

Maria!

Reverendissimo Padre Generale

Le invio un po’di fotografie colle spiegazioni di dietro dal "Giardino dell’Immacolata" (Mugenzai no Sono).

Ultima domenica (5 III) ha fatto i voti semplici il nostro "primo giapponese" Fr. Mariano. Grazie all’Immacolata.

Colle vocazioni è qui molto difficile, perché il materialismo domina molto, ma ci sono anche delle anime molto buone.

Se avessimo dei mezzi potremmo seminare molto più del "Cavaliere", ma non ci bastano le mani; perciò adesso ancora 4 Fratelli stanno per partire dalla Polonia per aiu tarci. Se venissero anche 10 sarebbero pochi, ma il viaggio è caro: dunque pazienza. Anche dal "Immaculatum" polacco è arrivata ieri la macchina da piegare, la quale sarà di molto aiuto. Il polacco "Immaculatum" ci manda qui ogni mese dalle offerte dei lettori del "Cavaliere" polacco, cioè soci di M.I. 300-360 dollari americani; dai lettori giapponesi poi viene 50-100 yen. Con questi soldi raccolti dall’Immacolata Stessa (perché sono le oblazioni fatte dai cuori che la amano, e per Essa) faciamo tutto. - Grazie all’Immacolata.

Adesso vogliamo edificare la cappella per potere fare l’erezione della M.I. e cominciare a guadagniare le anime per Essa più intensivamente, ma non so se subito sarà possibile, perché l’ultimo "cheque" per 370 dollari inviatoci dal "Immaculatum" polacco non lo vogliono più cambiare per ragione della decadenza del danaro nell’America, ma del resto l’Immacolata stessa ci penserà.

Benché i tempi dappertutto sono molto difficili l’Immacolata ci pensa di noi con un più squisito amore e sollecitudine e sviluppa la Sua causa fortemente, benché sempre tra le spine e gli triboli.

Ci benedica

fr. Massimiliano M-a Kolbe O.M.C.

[Objaśnienia na odwrocie fotografii]

[Fot. 1] I templi pagani giapponessi

[Fot. 4] (La fotografia non è riuscita bene).

Una festiciola nel giorno del battesimo di 3 anime le quale l’Immacolata volle attirare a Se. - In mezzo il prete indigeno, nostro parroco. Alla sua destra due nuovo battezzati di nome uno Takebe (Giuseppe) ed altro Hosoya (Francesco). Alla sinistra il studente battezzato di nome Tanizaki (Giovanni) e suo padre, che si prepara ancora al battesimo. Poi colla barba un cristiano da 25 anni convertito, il quale faceva a tutti da padrino.

Tutto ai piedi dell’Immacolata. - Grazie ad Essa.

[Fot. 5] Il Fr. Zeno Żebrowski distribuisce nella capitale del Giappone, Tokio, il "Kishi" cioè il "Cavaliere dell’Immacolata".

Benché Tokio sia distante da Nagasaki di 1200 circa chilometri, ne abbiamo li circa 4000 dei lettori del "Cavaliere". In fortissima maggioranza i pagani. - Evviva l’Immacolata!

[Fot. 6] Nella festa dei Francescani Martiri Giapponesi (5 di febbraio) sul monte del martirio si radunano i cattolici dalle diverse parti del Giappone. - Il vescovo di Nagasaki pronunziò un discorso. - I nostri Fratelli si vedono fra il vescovo e la colonna. Parecchi stanno dall’altro lato del vescovo, ma non si vedono bene. - Dal "Mugenzai no Sono" si vede bene questo monte chiamato "Tateyama".

[Przekład polski]

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale

Przesyłam Ojcu nieco fotografii z "Ogrodu Niepokalanej" (Mugenzai no Sono) z objaśnieniami na odwrocie [ 1 ].

W ubiegłą niedzielę (5 III) złożył śluby proste nasz "pierwszy Japończyk" br. Marian [ 2 ]. Dzięki niech będą Niepokalanej.

Z powołaniami jest tu bardzo trudno, ponieważ materializm panuje w wysokim stopniu, lecz znajdują się również dusze bardzo dobre.

Gdybyśmy mieli środki, moglibyśmy bardziej rozsiewać "Rycerza", lecz nie wystarcza nam rąk; dlatego teraz jeszcze 4 braci przygotowuje się do wyjazdu z Polski, aby nas wesprzeć. Jeśliby przybyło nawet dziesięciu, byłoby mało, lecz podróż jest kosztowna: więc cierpliwości! Również z "Niepokalanowa" polskiego przybyła wczoraj falcówka, która będzie wielką pomocą. Polski "Niepokalanów" przesyła nam co miesiąc 300-360 dolarów amerykańskich z ofiar czytelników "Rycerza" polskiego, tj. członków MI; następnie od czytelników japońskich wpływa 50-100 jenów. Za te pieniądze zebrane przez samą Niepokalaną (gdyż są to ofiary składane przez kochające Ją serca i dla Niej) robimy wszystko. - Dzięki niech będą Niepokalanej.

Teraz chcemy zbudować kaplicę, aby móc dokonać erekcji MI i rozpocząć bardziej intensywne zdobywanie dusz dla Niej, lecz nie wiem, czy to wnet będzie możliwe, ponieważ ostatniego czeku na 370 dolarów, nadesłanych nam przez "Niepokalanów" polski, nie chcą nam już wymienić z powodu spadku wartości pieniądza w Ameryce, ale zresztą Niepokalana sama o nas pomyśli.

Chociaż czasy wszędzie są bardzo trudne, Niepokalana o nas myśli ze szczególną miłością i troskliwością i silnie rozwija swoją sprawę, jakkolwiek zawsze wśród cierni i zmartwień.

Z prośbą o błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe franciszkanin [ 3 ]

[Objaśnienia na odwrocie fotografii]

[Fot. 1] Japońskie świątynie pogańskie.

[Fot. 4] (Zdjęcie nie udało się dobrze).

Mała uroczystość w dniu chrztu trzech dusz, które Niepokalana zechciała pociągnąć do siebie. W środku ksiądz tubylczy, nasz proboszcz. Na prawo od niego dwaj nowo ochrzczeni - pierwszy nazwiskiem Takebe (Józef), a drugi Hosoya (Franciszek). Na lewo ochrzczony student nazwiskiem Tanizaki (Jan) i jego ojciec, który się jeszcze przygotowuje do chrztu. Potem ten z brodą, to chrześcijanin nawrócony przed 25 laty, który dla wszystkich był ojcem chrzestnym.

Wszyscy u stóp Niepokalanej. - Dzięki Jej.

[Fot. 5] Br. Zeno Żebrowski rozdaje "Kishi", tj, "Rycerza Niepokalanej" w stolicy Japonii, Tokio.

Chociaż Tokio jest oddalone od Nagasaki około 1200 kilometrów, mamy tam około 4000 czytelników "Rycerza". W ogromnej większości poganie. Niech żyje Niepokalana!

[Fot. 6] W święto franciszkańskich męczenników japońskich (5 lutego) na górze męczeństwa gromadzą się katolicy z różnych części Japonii. Biskup Nagasaki wygłosił przemówienie. Nasi bracia są widoczni między biskupem a pomnikiem. Niektórzy stoją z drugiej strony biskupa, lecz niezbyt dobrze widoczni. Z Mugenzai no Sono widać dobrze tę górę zwaną "Tateyama".

[ 1 ] W Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie zachowały się cztery zdjęcia (numerowane kolejno: 1, 4, 5, 6 - zdjęć 2 i 3 brak), które należą do grupy wspomnianych w liście załączników. Fotokopie znajdują się w AN.

Objaśnienia św. Maksymiliana na odwrocie fotografii własnoręczne.

[ 2 ] Zob. Pisma, 366, przyp. 2, oraz 423 i 432.

[ 3 ] Podpis własnoręczny.