497

Do prowincjałów i przełożonych misji [ 1 ]

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. Załącznik: jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.

Nagasaki, 11 II 1934

I[esus] M[aria] I[oseph] F[ranciscus]

Ad[modum] Rev[erende] Pater Provincialis Scribo e terra longinqua, terra missionum, ubi paucissimi adhuc sunt catholici cognoscentes Deum Creatorem, Iesum Redemptorem ac Mariam Matrem et Mediatricem gratiarum; inde et gratiae conversionis et sanctificationis.

Haesitavi usque adhuc, utrum conveniat mihi scribere ad Superiores Maiores de re, quae etsi fundamentaliter ab exordiis nostri Ordinis ortum ducit, tamen diversis formis et diversa intensitate in diversis locis ac temporibus evolvebatur i[d] e[st] de causa Immaculatae apud nos.

Tamen memor benedictionis Rev[erendissi]mi Patris Generalis ante ultimam profectionem in Extremum Orientem, ad me occupandum de factis circa "Militiam Immaculatae", formam causae Immaculatae, quae ultimis annis a Sede Apostolica, ad petitionem nostri Rev[erendissi]mi P. Procuratoris Generalis, Romae in nostro Collegio in Primariam erecta, nostro Ordini ad realisandum concredita fuit, aliquas notitias colligere velim.

Ad maiorem facilitatem interrogationes composui, quae adnecto et si Admodum Rev[erendo] P. Provinciali ita videbitur, responsa cum maxima gratitudine acciperem.

In S[ancto] P[atre] Francisco

[P. Maximilianus M-a Kolbe]

[Annexus]

Militia Immaculatae (M.I.)

A) usque adhuc:

1. Utrum iam existet in territorio Provinciae?

2. Quot centra et ubi?

3. Quot socii (circiter saltem)?

4. Utrum canonice erecta et quando?

5. Utrum adest director M.I. provincialis (sive de facto sive explicite ab A[dmodum] R[everendo] P. Provinciali assignatus?) - Si ita, quis et ubi?

6. Quinam ex Fratribus maxime occupantur causa Immaculatae?

7. Aliae, si sunt, notitiae maioris momenti circa M.I. in Provincia.

B) pro anno 1934:

1. Utrum et quid praevidetur in Provincia?

2. Quaenam obstacula?

3. Quae media et adiutoria?

4. Quid videtur opportunum pro mundiali actione M.I. pro anno 1934?

[Przekład polski]

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale

Piszę z dalekiej ziemi, z ziemi misyjnej, gdzie bardzo mało jest katolików znających Boga Stworzyciela, Jezusa Odkupiciela i Maryję Matkę i Pośredniczkę łask, przeto i Pośredniczkę łaski nawrócenia i uświęcenia.

Wahałem się aż dotąd, czy wypada mi pisać do Wyższych Przełożonych o sprawie, która chociaż zasadniczo powstała w początkach naszego Zakonu, jednak była rozwijana w różnych miejscach i czasach w rozmaitej formie i natężeniu, tj. o sprawie Niepokalanej u nas.

Chciałbym jednak zebrać trochę wiadomości, pomny na błogosławieństwo Najprzewielebniejszego Ojca Generała [ 2 ] dane mi przed ostatnim moim wyjazdem na Daleki Wschód, abym zajął się sprawami "Rycerstwa Niepokalanej", [będącego] formą sprawy Niepokalanej, które [to Rycerstwo] w ostatnich latach na prośbę naszego Najprzewielebniejszego O. Prokuratora Generalnego [ 3 ] zostało podniesione przez Stolicę Apostolską do godności Prymarii w naszym Kolegium [ 4 ] w Rzymie i powierzone naszemu Zakonowi do realizacji.

Dla większego ułatwienia ułożyłem pytania, które dołączam, i jeżeli Najprzewielebniejszy O. Prowincjał udzieli mi odpowiedzi, przyjmę ją z największą wdzięcznością.

W świętym Ojcu Franciszku

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[Załącznik]

Rycerstwo Niepokalanej (MI)

A) Jak jest dotychczas:

1. Czy istnieje już na terenie Prowincji?

2. Ile posiada ośrodków i gdzie?

3. Ilu liczy członków (przynajmniej w przybliżeniu)?

4. Czy zostało kanonicznie erygowane i kiedy?

5. Czy jest dyrektor MI prowincjalny (czy to faktycznie, czy wyraźnie wyznaczony przez Najprzewielebniejszego O. Prowincjała)? Jeżeli tak, kto to jest i gdzie [mieszka]?

6. Którzy z Braci najwięcej zajmują się sprawą Niepokalanej?

7. Podać inne, jeżeli są, ważniejsze wiadomości odnoszące się do MI w Prowincji.

B) Na rok 1934:

1. Czy i co przewiduje się w Prowincji?

2. Jakie są przeszkody?

3. Jakie są środki i pomoce?

4. Co wydaje się za stosowne dla światowej akcji MI na rok 1934?

[ 1 ] Św. Maksymilian wysłał ten list do 26 prowincjałów i przełożonych misji.

[ 2 ] O. Domenico Tavaniego.

[ 3 ] O. Francesco Saverio D’Ambrosio.

[ 4 ] W Międzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie.