501

Do o. Dimitru Lucaciu

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta, jednostr. zapis.

Nagasaki, 14 II 1934

Maria!

Carissimo Padre

Con una grande gioia ho letto la Sua lettera come anche del Fr. Salvati.

Tante grazie per le preghiere per me davanti alla Madonna, perché veramente ne ho tanto bisogno.

Si vede, che l’Immacolata vuole regnare anche nella Romania, se già prepara lì il Suo "Cavaliere". - Quando in tutte le lingue si stamperà il "Cavaliere dell’Immacolata"?... Le difficoltà non mancano, ma l’Immacolata se lo vorrà, saprà trionfare, benché dalla nostra parte non manchi la corrispondenza. Ed anche i nostri malfatti sa cambiare in maggior bene.

Da un pezzo che non ci arriva più né il "Cavaliere" né la "Milizia"; che cosa serebbe avvenuto?

Abbiamo ricevuto l’aggregazione. Grazie. Riguardo però alle facoltà, se non c’è niente cambiato? - Nuove disposizioni della S[anta] Sade [ 1 ].

Ho inviato ai M[olto] R[everendi] PP. Provinciali ed i Superiori delle Missioni una letterina, della quale la copia qui annetto. Meglio non pubblicare la cosa troppo.

Sarei grato per qualche notizia anche dalla Primaria: quali [sedi filiali], quanti, quando si sono aggregati.

Insieme invio qualche notizia di quello, che l’Immacolata si è degnata di fare qui.

A Fr. Salvati dovrei rispondere con una speciale lettera, ma sarà forse meglio le stesse notizie, che invio in questa lettera, destinare anche per Lui.

In poi cercheremo d,inviare un po’ più di notizie.

Tanti saluti per tutta la Presidenza.

Lasciamoci guidare dall’Immacolata in tutto e sempre.

Vostro

[fr. Massimiliano Ma Kolbe]

[Adres na kopii listu] Rev[erendo] P[adre] Demetrio Lucaci | Roma (118) | Primaria M.I., S. Teodoro 42.

[Przekład polski]

Maryja!

Drogi Ojcze

Z wielką radością czytałem list Ojca, jako też list br. Salvatiego [ 2 ].

Dziękuję bardzo za modlitwy do Matki Bożej za mnie, bo naprawdę tak ich potrzebuję.

Widać, że Niepokalana chce królować także w Rumunii, jeżeli już przygotowuje tam swego "Rycerza [ 3 ]. - Kiedyż to we wszystkich językach będzie wydawany "Rycerz Niepokalanej?"... Nie brak trudności, ale Niepokalana zatriumfuje, jeżeli tylko zechce, byle tylko z naszej strony nie zabrakło współdziałania. Ona również i nasze błędy potrafi zmienić na większe dobro.

Od dłuższego już czasu nie dochodzi do nas "Cavaliere" ani "Milizia [ 4 ]; co się mogło stać?

Otrzymaliśmy agregację. Dziękuję. Co do władz, czy nic się nie zmieniło? - Nowe rozporządzenia Stolicy Apostolskiej [ 5 ].

Wysłałem do Przewielebnych Ojców Prowincjałów i Przełożonych Misji liścik, którego kopię załączam [ 6 ]. - Lepiej tego zbytnio nie rozgłaszać.

Byłbym wdzięczny za jakąś wiadomość także z prymarii: jakie [siedziby filialne], ile, kiedy zostały agregowane.

Jednocześnie przesyłam trochę wiadomości o tym, co Niepokalana raczyła tu zdziałać.

Br. Salvatiemu powinienem odpowiedzieć osobnym listem, ale może będzie lepiej przekazać mu te same wiadomości, które przesyłam w tym liście.

Później postaramy się posłać trochę więcej wiadomości.

Moc pozdrowień dla całego Zarządu [ 7 ].

Pozwólmy prowadzić się Niepokalanej we wszystkim i zawsze.

Wasz

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] "Commentarium", 15 XII 1933 - przyp. Aut.

[ 2 ] Listy się nie zachowały.

[ 3 ] Obszerniej o tym w liście z 7 III 1934 - zob. Pisma, 504.

[ 4 ] Zob. Pisma, 469, przyp. 2, oraz 499, przyp. 2.

[ 5 ] "Commentarium", 15 XII 1933 - przyp. Aut.

"Comm. Ord." 30 (1933) 256 podaje wyjaśnienie Penitencjarii Apostolskiej warunków zyskiwania odpustów, jakimi zwykle są nawiedzenie kościoła i modlitwa "ad mentem Summi Pontificis".

[ 6 ] Zob. Pisma, 497.

[ 7 ] Zarząd prymarii MI w Rzymie od 30 V 1932 do 24 XI 1934 stanowili: prezes - o. Dumitru Lucaciu, wiceprezes - br. Gabriele Salvati, I sekretarz - br. Lorenzo Di Fonzo, II sekretarz - br. Antonio Blasucci (wybrany w 1933 r.).