515

Do arcybiskupa Angelo Perezy Cecylia

Oryg.: brak. - Odp.:ms AN.

Nagasaki, 19 IV 1934

Maria!

Excellentia Reverendissima

Cum magno gaudio accepimus notitiam Vestram Excellentiam sanum ac salvum vivere, et statim eodem die loco "Requiem aeternam", quod quotidie in communi in capella recitabamus, in vespertina functione cum SS-mo Sacramento recitavimus unam partem rosarii ad intentionem Suae Excellentiae.

Occasionem erratae opinionis dedit vera mors Praedecessoris Suae Excellentiae et istam opinionem corroboravit factum consecrationis Archiepiscopi Coadiutoris.

Acceptam responsionem a S. E. Mons Attipetty ad Provincialatum in Polonia iam transmisi.

Regat Immaculata omnia secundum Suam Voluntatem.

Ad osculum sacri anuli provolutus

fr. Maximilianus M-a Kolbe

[Adres] S. E. Arch[bishop] Angelus Perez y Cecilia, Ernakulam South India

[Przekład polski]

Maryja!

Ekscelencjo

Z wielką radością otrzymaliśmy wiadomość, że Ekscelencja żyje zdrowy i dobrze się czuje [ 1 ] i zaraz tegoż dnia zamiast "Wieczny odpoczynek", który codziennie wspólnie odmawialiśmy w kaplicy, w czasie wieczornego nabożeństwa z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy cząstkę różańca w intencji Waszej Ekscelencji.

Okazję do błędnej wiadomości dała nam prawdziwa śmierć Poprzednika Waszej Ekscelencji [ 2 ] a wiadomość tę ugruntował fakt konsekracji Arcybiskupa Koadiutora [ 3 ].

Odpowiedź otrzymaną od J. E. Ks. Arcybiskupa Attipetty przesłałem już do Prowincjałatu w Polsce.

Niech Niepokalana kieruje wszystkim według swej Woli.

Całuję pierścień Waszej ekscelencji

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Zob. Pisma, 510, załącznik.

[ 2 ] Poprzednikiem abpa A. Pereza y Cecilia był abp Bernardo Arguinzonis Astorbiza, karmelita bosy, zmarły przy końcu 1933 r. lub na początku 1934.

[ 3 ] Joseph Attipetty mianowany arcybiskupem i koadiutorem z prawem następstwa po ordynariuszu verapolitańskim, konsekrowany był w 1933 r.