527

Do o. Domenico Tavaniego

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.

Nagasaki, 12 VII 1934

G[esù] M[aria] G[iuseppe] F[rancesco]

Reverendissimo Padre Generale

Ho sentito, che la causa dell’"Immaculatum" in India devrebbe essere sospesa.

Non so però, se a Lei è noto, che dopo aver fatto la relazione al P. Provinciale della mia ultima missione a Lei a Roma in questa causa; cioè, che Lei mi disse, che non è contrario alla presa dell’Amalam (Immaculatum indiano); che la cosa appartiene alla Provincia; che però non si può separare l’accettazione dalla occupazione - [il] P. Provinciale deciso d,adempire la condizione della occupazione, supponendo però la morte dell’Arcivescovo di prima, mi fece domandare, se il Successore non ha diversi sentimenti in questa causa. Le copie della lettera mia e della risposta aggiungo.

Posti i passi ufficiali, cioè la domanda del "consensus" parte del Provincialato (le persone non ci entrano, ma gli uffici), il rilascio del detto "consensus" parte dell’Ordinariato. E poi ancora dopo lunga aspettazione ancora una volta la domanda, se l’Ordinariato non ha cambiato la disposizione favorevole verso di noi, ed avuta la risposta di sì... se noi dicessimo di no, che cosa penserà l’Arcivescovo con suo consiglio di noi, del nostro Ordine? Mi pare, che sarebbe una compromitazione non piccola dell’Ordine.

Scrivo come penso, perché Lei mi ha detto di dire chiaramente quel’ che penso.

Scusi pei sbagli, ma mi sento oggi un po’ indisposto.

Diriga tutto l’Immacolata Stessa per il bene dei poveri pagani.

Ci benedica

fr. Massimiliano M-a Kolbe

[Przekład polski]

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale

Słyszałem, że sprawa Niepokalanowa w Indiach nią być zawieszona.

Nie wiem jednaki czy Ojcu wiadomo, że po złożenia sprawozdania O. Prowincjałowi o mojej ostatniej misji w tej sprawie u Ojca w Rzymie [ 1 ], kiedy to Ojciec powiedział mi, że nie jest przeciwny objęciu Amalam (Niepokalanowa indyjskiego); że sprawa należy do Prowincji; że nie można jedynie oddzielać przyjęcia od objęcia - O. Prowincjał zadecydował, by spełnić warunek objęcia. Suponując jednak śmierć poprzedniego Arcybiskupa, kazał mi się spytać, czy jego następca nie jest innego zdania w tej sprawie. Kopię mojego listu [ 2 ] i odpowiedzi [ 3 ] załączam.

Po wszczęciu oficjalnych, kroków, tj. po złożeniu podania o "consensus" ze strony Prowincjałatu (osoby tu nie wchodzą w grę, ale urzędy) następuje wydanie wyżej wspomnianego "consensus" ze strony Ordynariatu. A potem po długim oczekiwaniu znowu zapytanie, czy Ordynariat nie zmienił przychylnego stanowiska w stosunku do nas i po uzyskaniu odpowiedzi pozytywnej... gdybyśmy teraz powiedzieli: nie, co pomyśli Arcybiskup ze swoją radą o nas, o naszym Zakonie? Wydaje mi się, że byłaby to niemała kompromitacja Zakonu.

Piszę to, co myślę, gdyż Ojciec powiedział mi, by mówić jasno to, co myślę.

Proszę mi wybaczyć błędy, ale nie czuję się dziś dobrze.

Niechaj Niepokalana sama pokieruje wszystkim dla dobra biednych pogan.

Z prośbą o błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 4 ]

[ 1 ] Zob. Pisma, 475.

[ 2 ] Zob. Pisma, 493.

[ 3 ] Zob. Pisma, 510, załącznik.

[ 4 ] Podpis własnoręczny.