538

Do br. Alfonsa Stępniewskiego [ 1 ]

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Hongochi-machi | Nagasaki, Nippon.

Niepokalanów [japoński] 21 XI 1934

Drogi Bracie,

W odpowiedzi na list z 27 X w sprawie dziennika przesyłam garstkę uwag [ 2 ].

Z takiej odległości i miejsca, i czasu nie mogę pisać szczegółów, bo nie znam obecnych okoliczności. Kilka więc tylko uwag ogólnych.

Nasamprzód - uważam - trzeba zaczynać od [dziennika] małego, skromnego pod każdym względem, nie wyłączając reklamy. A nawet raczej zapowiedzieć [co]dzienne wydawanie przez jeden miesiąc. Gdy zaś doświadczenie odpowie przewidywaniu, ruszać naprzód. - I pierwszy numer "Rycerza" zapowiadał, iż przyszłość niepewna.

Następnie nie tracić sprzed oczu celu tego pierwszego dziennika M.I., tj. wprowadzenie Niepokalanej do jak najszerszych [ 3 ] mas; stąd świeżość wiadomości i taniość (np. 2 gr?). Szczupłość rozmiarów (np. połowa przesłanej próbki), konieczna dla osiągnięcia tak niskiej ceny, niech nie zraża. - Wiadomości krótkie a liczne, i ilustracje. A zwłaszcza czuwać, by wiadomości były jak najświeższe.

W kolportażu więcej liczyć na sprzedawców niż na wysyłanie pod poszczególnymi adresami (takim prenumeratorom pewnie za 2 grosze nie uda się posyłać). W większych miastach ustalić sprzedawców (członków MI lub i koło MI 2) płatnych od ilości rozsprzedanego dziennika. Niechaj chłopcy biegający po mieście z dziennikiem z tego mogą żyć i może i pouczyć się.

Nie mam tu danych, by sporządzić chociażby poglądowe jakieś obliczenie. - Ale np. od jednego egzemplarza:

1) poczta (w paczkach) - 1/4 grosza

2) kolportaż (główny sprzedawca może mieć licznych podwładnych i musi móc i im coś dać, stąd) - 1/2 grosza

3) papier - 1/2 grosza

4) redakcja i druk - 3/4 grosza

[Razem] - 2 grosze

Nakład na początek co najmniej 30 000 egz[emplarzy], inaczej koszty źródeł redakcyjnych nie pozwolą na zdobycie najświeższych wiadomości. Na tę chorobę ponoć zmarła "Polska" [ 4 ] (przedtem "Polak-Katolik" [ 5 ]).

Tytuł "Mały Ilustrowany Dzienniczek", skrót MID.

I by niedzielami nie przerywać wydawania.

Zresztą Niepokalana sama przez Przełożonych swą Wolę objawi.

Niech Niepokalana błogosławi

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Adresat nie jest całkiem pewny, lecz prawdopodobny.

[ 2 ] Na ten temat zob. też Pisma, 522.

[ 3 ] W oryginale wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 4 ] Zob. Pisma, 133, przyp. 9.

[ 5 ] Zob. tamże.