547a

Do o. Timotheusa Brauchlego

Oryg.: brak. Kop. kalk. maszynopisu: AN. Dwie karty jednostr. zapis.

Nagasaki, 21 II 1935

Maria

Reverendissimo Padre Segretario Generale

L’effetto del questionario intorno al[la] M.I. era ben scarso. Hanno risposto soltanto 4: Osimo - 12 III, Arad - 14 III, Genova - 14 IV, e Bologna - 26 IV. Oltre questo ha inviato la relazione la Primaria; e della Polonia Lei avrà ricevuta la relazione direttamente.

Dal Osimo scrive P. Pietro Maria Spigoni: "In risposta alla Sua carissima in data 11 II 1934 mi pregio informarla che la M.I. è stata accolta con grande entusiasmo ed ammirabile slancio di fede e di tenera devozione verso la cara Madre Celeste dal popolo osimano dietro predica del valentissimo Oratore nella persona del M[olto] R[everendo] P. Maria Ernesto Spigone Commissario Gen[era]le degli Abruzzi e Milite nella solennita dell’Epifania e nel giorno dell’Ottava dietro allocuzione del sottoscritto Direttore provinciale dell’opera della Milizia M. Immacolata.

Continua fervida ed operosa propaganda che guadagna giorno per giorno sempre crescente numero di addetti alla nostra associazione che si può dire abbia oramai invaso ogni angolo della terra picena.

(PS) Nunc quod attinet ad quesita: Existit iam a duobus annis in nostra Provincia Militia M.I. habens unicum centrum Auximi et circiter 18 000 sociorum numerat, cuius Director est P. Petrus Maria Spigoni, qui etiam Directoris provincialis munere fungitur. Erecta canonice fuit die 6 Ianuarii 1933. Adsunt tamen et alii fratres, qui in causa Immaculatae valde laborant explicite per Bullam Rev[erendissi]mi P. Alaphridi Cesari Ministri P[rovincia]lis ad hoc deputati".

Dal Arad scrive P. Gabriel Szabó:

"(...) Ex mandato Ministri Provincialis respondeo Vobis quoad Militiam. Militia non existit in territorio Nostrae Provinciae, neque satis cognoscitur. Sunt aliquot Patres, qui studium suum Romae fecerunt et usque hodie in coniunctione quadam stant Romae et Ordinis, legunt «Commentarium» et alia edicta Ordinis et sic sciunt quae et qualia sunt opera a nostris hic et illuc evolvenda, quibus tamen erigere hanc sodalitatem deest possibilitas.

Ad rem valde utilis esset scribere lectoribus Seminarii theologorum nostrae Provinciae et eos rogare ut notificent inter iuvenes Militiam. Praeest Seminario P. Iustinus Huszár ut rector et guardianus, qui libenter dabit auxilium ad hoc.

Postea hoc anno verisimiliter celebrabitur in hac Provincia Capitulum in quo optimum esset aliquot saltem verba facere a Rev[erendo] Praeside qua Delegato Curiae Generalis, de Militia et suaviter quasi cogi Provinciam ut provideat de Militia erigenda ac regenda. Fideles nostri sunt boni et parati ad omnia bona acceptanda a Nobis (...)".

Da Genova scrive, pro provinciali, P. C[arlo] Pavone secr[etario]:

"En brevis responsio ad interrogationes nobis propositas. Usque adhuc non existit in territorio N[ostrae] Provinciae Militia Immaculatae. Existit et florescit in unaquaque n[ostra] Ecclesia sodalitium pium Virginum quae filiae Mariae Imm[aculatae] appellantur. Quapropter convenitne proponere sive duplicationem sive commutationem huius sodalitii? Videtur non convenire.

Animus noster tamen adhaeret te, gratulatur tibi (...)".

Da Bologna scrive lo stesso P. Commissario, Fr[ancesco] Bonfante, ed invia riempita la carta delle domande. Una copia aggiungo.

Credo, che molto dipende in causa dell’Immacolata nel nostro povero Ordine dal Generalato. Diriga tutto Immacolata Stessa.

Non so se Lei ha ricevuto l’articoletto, che Le ho inviato parecchi mesi fa s[otto] t[itolo] "Ante annos 200". - Era un’analisi del Decreto del Cap[itolo] Gen[erale] dell’anno 1719 in questa materia. - Il testo del decreto invio.

Adesso dopo 200 anni sarebbe forse già il tempo, che questa devozione cresca in grado da arrivare alla consacrazione dell’Ordine all’Immacolata. Credo dunque che forse già si potrà preparare il terreno per una decisione nel prossimo Capitolo Generale, che 1) Nostro Ordine si consacra all’Immacolata e 2) che propone di propagare il culto di Essa secondo la possibilità. - Che ne pensa Lei?

Credo anche che quanto meno rumore si farà nella preparazione, tanto più facilmente la causa passerà per la votazione. Chi non avrebbe le convinzioni chiare in questa materia, basta che lo sappia non prima della votazione stessa.

Da molto tempo non abbiamo inviato delle lettere dei pagani al "Kishi", ma la mancanza del tempo non permetteva di fare le traduzioni. Adesso si prepara un poco.

In S[anto] P[adre] Francesco

[P. Massimiliano M-a Kolbe]

2 additamenta

[Przekład polski]

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze Sekretarzu Generalny

Kwestionariusz w sprawie MI dał wynik raczej nikły. Wpłynęły tylko cztery odpowiedzi: Osimo - 12 III, Arad - 14 III, Genua - 14 IV i Bolonia - 26 IV. Ponadto prymaria przysłała sprawozdanie, a Polska skieruje swą odpowiedź bezpośrednio do Ojca.

Z Osimo pisze o. Pietro Maria Spigoni: "W odpowiedzi na miły list Ojca z dnia 11 II 1934 mam zaszczyt powiadomić, że MI została przyjęta z wielkim zapałem i z przedziwnym porywem wiary oraz czułego nabożeństwa do ukochanej Matki Niebieskiej ze strony ludności Osimo po kazaniu, wygłoszonym w uroczystość Trzech Króli przez bardzo utalentowanego kaznodzieję, Przewielebnego O. Ernesto M. Spigone, komisarza generalnego prowincji abruzyjskiej i członka Rycerstwa, oraz po przemówieniu wygłoszonym w dzień oktawy przez niżej podpisanego dyrektora prowincjalnego dzieła Rycerstwa Niepokalanej.

Trwa gorące i skuteczne krzewienie MI i zdobywa ciągle wzrastającą, z dnia na dzień, liczbę członków naszego stowarzyszenia, które - można powiedzieć - przeniknęło już do każdego zakątka ziemi piceńskiej.

(PS) Teraz podam to, co dotyczy zapytań. Rycerstwo Niepokalanej istnieje w naszej Prowincji już od dwóch lat mając jedyny ośrodek w Osimo liczący około 18 000 członków. Dyrektorem ośrodka jest o. Pietro Maria Spigoni, który pełni również funkcję dyrektora prowincjalnego. MI została kanonicznie erygowana 6 stycznia 1933. Są także i inni bracia, którzy dużo pracują dla sprawy Niepokalanej, wydelegowani do tego urzędowym listem przez prowincjała, Najprzewielebniejszego O. Alfredo Cesari".

Z Aradu pisze o. Gabriel Szabó:

"(...) Z polecenia o. prowincjała odpowiadam Ojcu w sprawie Rycerstwa Niepokalanej. Rycerstwo na terenie naszej Prowincji nie istnieje ani nie jest dostatecznie znane. Są niektórzy ojcowie, którzy studiowali w Rzymie i do dziś utrzymują z nim i z Zakonem pewną łączność [ 1 ], czytują «Commentarium» oraz inne zarządzenia Zakonu i w ten sposób wiedzą, które i jakie dzieła tu i tam należy rozwijać wśród naszych wiernych, a jednak ci ojcowie nie mają możności zapoczątkowania tego stowarzyszenia.

Byłoby rzeczą bardzo pożyteczną napisać do profesorów Seminarium Teologicznego naszej Prowincji [ 2 ] i poprosić ich, aby zaznajamiali młodzież z Rycerstwem. Seminarium kieruje o. Justyn Huszár jako rektor i gwardian, który w tej sprawie udzieli chętnie pomocy.

Następnie, prawdopodobnie w tym roku, odbędzie się w tutejszej Prowincji kapituła i byłoby bardzo dobrze, gdyby w czasie kapituły przynajmniej kilka słów o Rycerstwie powiedział Wielebny O. Przewodniczący [kapituły] jako delegat Kurii Generalnej i w ten sposób łagodnie niejako zmusił Prowincję do założenia Rycerstwa i kierowania nim. Nasi wierni są dobrzy i gotowi do przyjęcia od nas każdej dobrej sprawy (...)".

Z Genui w zastępstwie prowincjała pisze sekretarz o. Carlo Pavone:

"Oto krótka odpowiedź na postawione nam pytania. Dotychczas nie istnieje na terenie naszej Prowincji Rycerstwo Niepokalanej. Istnieje i rozwija się w każdym naszym kościele stowarzyszenie pobożnych panien, które nazywają się córkami Maryi Niepokalanej. Dlatego powstaje pytanie, czy byłoby rzeczą stosowną zakładać drugie stowarzyszenie lub zmieniać charakter tej sodalicji? Wydaje się, że tak postąpić nie można.

Duchem jednak jesteśmy z Tobą, gratulujemy Ci (...)".

Z Bolonii pisze sam o. komisarz, Francesco Bonfante, i nadsyła wypełniony kwestionariusz. Załączam kopię.

Myślę, że w sprawie Niepokalanej w naszym biednym Zakonie dużo zależy od Kurii Generalnej. Niech Niepokalana sama wszystkim kieruje.

Nie wiem, czy Ojciec otrzymał artykulik, który Mu przesłałem przed kilkoma miesiącami, pt. "Ante annos 200" [ 3 ]. Była to analiza dekretu kapituły generalnej z roku 1719w tej sprawie. - Przesyłam tekst dekretu.

Teraz po dwustu latach może już nadszedł czas, by to nabożeństwo wzrosło do tego stopnia, ażeby doprowadziło do poświęcenia całego Zakonu Niepokalanej. Dlatego sądzę, że może już dałoby się przygotować grunt pod decyzję na najbliższej kapitule generalnej, że 1) Zakon nasz poświęca się Niepokalanej, i 2) postanawia szerzenie Jej czci według możliwości. - Co Ojciec o tym myśli?

Sądzę również, że im mniej szumu będzie w przygotowaniach, tym łatwiej przejdzie sprawa podczas głosowania. Wystarczy, że ten, kto nie miałby jasnych przekonań w tej sprawie, dowie się o tym dopiero podczas samego głosowania.

Od dawna nie przesyłaliśmy listów pogan do "Kishi", ale brak czasu nie pozwala na dokonywanie tłumaczeń. Teraz tłumaczymy trochę listów.

W świętym Ojcu Franciszku

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

2 załączniki

[1) kopia kwestionariusza wypełnionego przez o. Francesco Bonfantego

2) tekst dekretu kapituły generalnej z r. 1719 w sprawie stosunku Zakonu OO. Franciszkanów do Niepokalanej]

[ 1 ] Tzn. utrzymują pewną łączność listowną z Międzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie i z Kurią Generalną.

[ 2 ] Seminarium Teologiczne prowincji węgierskiej mieściło się w Aradzie.

[ 3 ] Zob. Pisma, 1090.