555b

Do o. Giuseppe Abate

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Hongochi-machi | Nagasaki, Nippon. - Fotokop.: AN.
Nagasaki, 3 V 1935

Maria

Molto Reverendo e più ancora molto Caro P. Rettore

Duecento anni fa a. 1719 il Capitolo Generale decretava (Const. Urbanae, p. 264):

"DECRETUM primum. Sacra Minorum Conventualium Religio B. Virginis Conceptionem singularibus devotionis officiis a suis primordiis quovis tempore prosecuta est. Quamobrem Maiorum suorum semitis inhaerendo, decrevit Venerabile Definitorium eandem B. Virginem sub titulo Immaculatae Conceptionis in Patronam principalem sibi assumere, firmissimam ex eo spem concipiens, futurum, ut in Ordine nostro erga eamdem Deiparam, eiusdemque Immaculatae Conceptionis Misterium, pietas, et religio in dies fervescat, et augeatur".

Se dunque le parole "in dies fervescat et augeatur" non sono puramente - sonum vocis - senza nessun significato, credo, che non possiammo affatto contentarci dello stato giuridico anche in questa materia dai più di duecento anni indietro. Sarebbe una stagnazione, una morte. Credo dunque, che è già il sommo tempo, che il prossimo Capitolo Generale rompa il silenzio di più che due secoli e decreti:

1) Ordo noster se consecrat B.M.V. Immaculatae. Quotannis Festo Immaculatae consecratio haec in singulis Conventibus in communi renovetur.

2) Ordo proponit propagare cultum Immaculatae secundum possibilitatem".

Che ne pensa Lei?...

Lei è Direttore Generale della Primeria di M.I. ed anche Definitore Generale. Intanto s’avvicina il Capitolo Generale. Lei certamente conoscerà anche dei altri Def[initori] Generali, che siederanno nel prossimo Capitolo Gen[enerale]. Dunque forse sarebbe bene di preparargli ad una favorevole votazione? Chi pensa altrimenti meglio che non sappi troppo presto di questo per non fare delle difficoltà.

Intanto finisco perchè c’è molto da fare.

In S. P. Fr. confratello e nell’Immacolata commilite

fr. Massimiliano M. Kolbe [ 1 ]

[Adres na kopercie] Molto Reverendo Padre Rettore | P. M. Giuseppe Abate | Collegio Serafico Via S. Teodoro 42 | Roma | Italia - via Siberia - Europe

[Nadawca] P. Massimiliano M. Kolbe | Mugenzai no Sono | Nagasaki Japan

[Przekład polski]

Maryja

Wielce Czcigodny i jeszcze bardziej Drogi Ojcze Rektorze

Dwieście lat temu, w 1719 r. Kapituła Generalna zadekretowała (Konstytucje Urbańskie, s. 264):

"DEKRET pierwszy. Święty Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych od swego zarania nieprzerwanie oddawał szczególną cześć Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Panny. Dlatego Czcigodne Definitorium, idąc ścieżkami Poprzedników, postanowiło przyjąć Najświętszą Maryję Pannę pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia za swoją główną Patronkę, żywiąc stąd przemożną nadzieję, że w przyszłości nabożeństwo i cześć względem tejże Bogarodzicy oraz tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia w Zakonie naszym co dzień bardziej się będzie rozpalać i rozwijać".

Jeżeli więc słowa "co dzień bardziej się będzie rozpalać i rozwijać" nie są tylko dźwiękiem bez żadnego znaczenia, to sądzę, że nie możemy się całkiem zadowolić stanem prawnym w tej dziedzinie sprzed lat przeszło dwustu. Byłaby to stagnacja, śmierć. Sądzę więc, że najwyższy już czas, by najbliższa Kapituła Generalna przełamała trwające od ponad dwu wieków milczenie i uchwaliła:

1) "Zakon nasz poświęca się NMP Niepokalanej. Corocznie w święto Niepokalanej to poświęcenie ma być wspólnie odnawiane w poszczególnych klasztorach".

2) "Zakon przyrzeka rozszerzać cześć Niepokalanej według możliwości".

Co Ojciec o tym sądzi?...

Jest Ojciec Dyrektorem Generalnym Prymarii MI, a także Defintorem Generalnym. Tymczasem zbliża się Kapituła Generalna. Z pewnością pozna Ojciec także innych Definitorów Generalnych, którzy będą uczestniczyć w najbliższej Kapitule Generalnej. Może byłoby dobrze przygotować ich do życzliwego głosowania? Kto sądzi inaczej, byłoby lepiej, żeby nie dowiedział się o tym zbyt wcześnie, aby nie robił trudności.

Kończę tymczasem, bo roboty jest dużo.

W świętym Ojcu Franciszku współbrat, a w Niepokalanej współrycerz

br. Maksymilian M. Kolbe [ 2 ]

[ 1 ] Podpis własnoręczny.

[ 2 ] Na fotokopii odręczna uwaga: "La lettera originale, di cui qui si esibisce fotocopia, è stata da me consegnata al R[everendissim]mo P[adre] Generale [Vitale] Bommarco perchè ne facesse dono al S[anto] Padre Paolo VI. Roma, 13 marzo 1978. P. Isidoro Liberale Gatti, Archivista generale". [Przekład polski] "Oryginalny list, którego fotokopię się przedkłada, został doręczony Najprzewielebniejszemu Ojcu Generałowi Vitale Bommarco, aby mógł go podarować Ojcu Świętemu Pawłowi VI. Rzym, 13 marca 1978. O. Isidoro Liberale Gatti, Archiwista generalny". O. Cristoforo Zambelli informuje, że list ten razem z kartką o. Maksymiliana do o. Alfonso Orlicha (Orliniego) z Nagasaki z 11 V 1930 (Pisma, 223) został podarowany Pawłowi VI podczas audiencji dla uczestników Kapituły Generalnej w r. 1978.