562a

Do sekretariatu Wystawy Prasowej (Dział Misji) w Watykanie

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN.

Załącznik: Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 10 VIII 1935

Alla P.T.

Esposizione Stampa - Reparto Missioni

Secondo la mente delle istruzioni Generali (Reparto Missoni) inviamo la risposta al Questionario in duplice copia.

Il materiale viene spedito fra una settimana.

P. Massimiliano M-a Kolbe [ 1 ]
O[rdinis] Min[orum] Conv[entualium]
direttore

[Adres] Sua Santità Pio XI | Esposizione Stampa | Reparto Missioni | Città del Vaticano

[Annesso]

LE RISPOSTE AL QUESTIONARIO ESPOSIZIONE MONDIALE DELLA STAMPA CATTOLICA

1 - Nippon (Giappone). Diocesi Nagasaki.

2 - Titolo del periodico: "Mugenzai no Seibo no Kishi" (Il Cavaliere dell’Immacolata).

3 - Sede: Mugenzai no Sono, Nagasaki, Nippon.

4 - Edizione della "Milizia di Maria Immacolata". Forma: Pia Unione. Capitale: La Divina Providenza per mezzo dell’Immacolata - libere oblazioni.

5 - Fa parte del gruppo: I) In Polonia: 1) "Rycerz Niepokalanej" (Il Cavaliere dell’Immacolata), periodico mensile. 2) "Rycerzyk Niepokalanej" (Il Cavalierino dell’Immacolata), per[iodico] mensile. 3) "Mały Dziennik" (Il Piccolo Giornale) giornale quotidiano. II) In Italia "Il Cavaliere dell’Immacolata", per[iodico] mensile [ 2 ].

6 - Organo della "Milizia dell’Immacolata" e pei pagani. Tendenza mariano-missionaria.

7 - Direttore generale: P. Massimiliano Maria Kolbe O[rdinis] Min[orum] Con[ventualium].

8 - Si serve di agenzie AMI, KAP, e della stampa giapponese ed estera.

9 - Non ha dei corrispondenti all’estero.

10 - Formato 22 cm × 15 cm. Pagine 32 e copertina.

11 - No.

12 - Una volta al mese. Una edizione.

13 - Tiratura 65 000 copie. Diffusione per tutto l’Impero Giapponese e fra gli emigranti giapponesi dappertutto.

14 - Si dirige a tutti.

15 - Pubblicità non accetta.

16 - Prevalgono abbonamenti

17 - Speciali mezzi di propaganda sono: l’invio dei numeri saggio e distribuzione a mano.

18 - Pubblicazione annessa: l’Almanacco. Altra iniziativa: cinema pei bimbi pagani nelle domeniche.

19 - Fu fondato in Nagasaki nel maggio del 1930 dal P. Massimiliano Maria Kolbe.

Note caratteristiche: I Frati Min[ori] Conv[entuali] dalla Prov[incia] Polacca arrivarono in Nagasaki il 24 d,aprile del 1930. Nel maggio dello stesso anno apparve il primo numero del "Mugenzai no Seibo no Kishi" in 10 000 esemplari e si procurò la prima macchina tipografica. Dopo un anno fu costruito il convento Mugenzai no Sono. - Adesso ivi lavorano 20 Fratelli Laici (fra i quali 16 venuti dal Niepokalanów di Polonia e 4 indigeni). I Padri sono 2. I Chierici 3 (uno indigeno). Le macchine tipografiche 4 [ 3 ].

[Przekład polski]

Do P.T. Wystawy Prasowej - Dział Misji

W myśl instrukcji ogólnych (Dział Misji) przesyłamy odpowiedz w dwóch egzemplarzach na kwestionariusz. Materiał zostanie przesłany w ciągu tygodnia.

O. Maksymilian M-a Kolbe franciszkanin dyrektor

[Załącznik]

ODPOWIEDZI NA KWESTIONARIUSZ ŚWIATOWEJ WYSTAWY PRASY KATOLICKIEJ [ 4 ]

1 - Nippon (Japonia). Diecezja Nagasaki.

2 - Tytuł czasopisma: "Mugenzai no Seibo no Kishi" (Rycerz Niepokalanej).

3 - Siedziba: Mugenzai no Sono, Nagasaki, Nippon.

4 - Wydawnictwo "Rycerstwa Niepokalanej". Forma: Pobożny Związek. Kapitał: Boska Opatrzność przez Niepokalaną - dobrowolne ofiary.

5 - Stanowi część grupy: I) W Polsce: 1) "Rycerz Niepokalanej", miesięcznik. 2) "Rycerzyk Niepokalanej", miesiecznik. 3) "Mały Dziennik", pismo codzienne.
II) We Włoszech: "Il Cavaliere dell’Immacolata", miesięcznik.

6 - Organ "Rycerstwa Niepokalanej" i dla pogan. Tendencja maryjno-misyjna.

7 - Dyrektor generalny: O. Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin.

8 - Posługuje się agencjami AMI, KAP oraz prasą japońską i zagraniczną.

9 - Nie ma korespondentów za granicą.

10 - format 22 cm x 15 cm. Stron 32 i okładka.

11 - Nie.

12 - Raz na miesiąc. Jedno wydanie.

13 - Nakład 65 000 egzemplarzy. Rozpowszechnianie w całym cesarstwie japońskim i wszędzie wśród emigrantów japońskich.

14 - Zwraca się do wszystkich.

15 - Ogłoszeń nie przyjmuje się.

16 - Przeważają abonenci.

17 - Specjalnymi środkami propagandy są: wysyłka numerów okazowych i propaganda osobista.

18 - Publikacja dodatkowa: Kalendarz. Inna inicjatywa: kino niedzielne dla dzieci pogańskich.

19 - Założona w maju 1930 przez o. Maksymiliana M. Kolbego.

Cechy charakterystyczne: OO. Franciszkanie z Prowincji polskiej przybyli do Nagasaki 24 kwietnia 1930 roku. W maju tegoż roku ukazał się pierwszy numer "Mugenzai no Seibo no Kishi" w nakładzie 10 000 egzemplarzy i nabyto pierwszą maszynę drukarską. Po upływie roku zbudowano klasztor Mugenzai no Sono - obecnie pracuje tam 20 braci zakonnych (wśród nich 16 przybyłych z Niepokalanowa polskiego i 4 tubylców). Ojców jest 2. Kleryków 3 (jeden miejscowy). Maszyn drukarskich 4.

[ 1 ] Podpis i adres na kopii własnoręczne.

[ 2 ] Zdanie wpisane odręcznie.

[ 3 ] Cały akapit wpisany odręcznie.

[ 4 ] Zachował się kwestionariusz Światowej Wystawy Prasy Katolickiej oraz instrukcje dotyczące wysyłki załączników:

ŚWIATOWA WYSTAWA PRASY KATOLICKIEJ
Kwiecień-październik 1936
Komitet świętej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary dla prasy misyjnej

KWESTIONARIUSZ
(dla czasopism: codziennych i tygodniowych - periodyków - przeglądów - ulotek itd.)

1 - Nazwa kraju i przynależności misyjnej (diecezja, wikariat apostolski, prefektura apostolska, misja niezależna).

2 - Tytuł czasopisma, periodyku.

3 - Siedziba głównej redakcji (adres pocztowy).

4 - Nazwa właściciela lub stowarzyszenia. Forma tego stowarzyszenia. Kapitał inwestycyjny.

5 - Czy czasopismo lub periodyk jest częścią konsorcjum lub grupy czasopism? Jakiego? Czy ma wspólną obsługę z innymi periodykami?

6 - Czy jest organem jakiejś katolickiej organizacji lub partii politycznej? Jaki jest ich kierunek polityczny i społeczny?

7 - Nazwisko dyrektora generalnego.

8 - Z jakich agencji informacyjnych korzysta?

9 - Czy ma własnych korespondentów za granicą? Gdzie?

10 - Format i [liczba] stron.

11 - Dodatki zwykłe. Jakie?

12 - Ile razy wychodzi na tydzień czy na miesiąc? I w ilu wydaniach?

13 - Nakład. Zakres odbioru: narodowy? lokalny? w mieście? na wsi? w innych ordynariatach?

14 - Do jakiej kategorii czytelników się kieruje? (klasy wykształcone, grupa przeciętna, robotnicy, wieśniacy?)

15 - Ogłoszenia: zarząd własny czy powierzony?

16 - Przeważający system sprzedaży: abonament czy sprzedaż pojedynczych numerów?

17 - Szczególne środki propagandy.

18 - Publikacje albo inne inicjatywy związane z czasopismami czy periodykami.

19 - Informacje historyczne: gdzie, kiedy i przez kogo założone. Najważniejsze cechy charakterystyczne dotyczące rozwoju pisma.

Prosi się o wysłanie:

1) - Kopii Statutu stowarzyszenia wydawniczego oraz sprawozdań rocznych.

2) - Próbnych numerów czasopisma czy periodyku, szczególnie pierwszych oraz tych, w których zaznacza się sukcesywny rozwój oraz różne przekształcenia; dodatki czy numery specjalne o szczególnym znaczeniu itd. Będą także mile widziane numery okazowe i roczniki czasopism i periodyków, które przestały wychodzić, zaopatrzone w krótką informację o nich.

3) - Kompletne roczniki czasopism czy periodyku (także zwykła ulotka propagandowa, byleby tylko częstotliwa), a mianowicie: a) rocznik 1934 oprawiony zgodnie z miejscową sztuką, lub przynajmniej z miejscowego materiału (szare płótno, naturalna skóra zwierzęca itd.) w sposób szczególnie charakterystyczny z większym efektem wizualnym; b) ponadto rocznik bieżący, z prośbą o dosłanie dalszego ciągu także po wysyłce materiału do wystawienia. Tytuł czasopisma czy periodyku winien pojawić się, jeśli to będzie możliwe nie na grzbiecie, ale także na zewnętrznej okładce oprawy, aby był widoczny dla zwiedzających wystawę. Jeśli wspomniany tytuł jest w języku miejscowym, należy na samej okładce dołączyć podtytuł w języku europejskim najbardziej używanym w danym regionie, albo przynajmniej dostarczyć Komitetowi przekład tytułu.

4) - Tablice i wykresy, ukazujące przebytą przez dziennik czy periodyk drogę, czy to w zakresie wysokości nakładu, czy też w dziedzinie rozwoju technicznego (co do maszyn, personelu redakcji, druku itd.). Wykresy takie powinny być wkomponowane w dekorację artystyczną (miejscowej sztuki) lub przynajmniej wykonane w oparciu o motywy wzięte z miejscowych zwyczajów.

5) - Fotografie ilustrujące siedzibę czasopisma, urządzenia, środki rozpowszechniania, personel kierownictwa i redakcji i w ogóle to, co może przyczynić się do wzbudzenia zainteresowania Wystawą. Mile będą widziane także diapozytywy i ilustracje przeźroczyste do wystawienia pod światło.

6) - Z tych misji, które mają taką możliwość, pragnęłoby się otrzymać mały film ukazujący różne fazy produkcji, sprzedaży i rozprowadzania czasopisma.

7) - Przy periodykach, które są organem jakiegoś instytutu, prosimy także o bardzo krótkie informacje oraz fotografie dotyczące samego instytutu.

Komitet kładzie szczególnie nacisk na to, aby przysłany materiał prezentował się w sposób najbardziej charakterystyczny, co mogłoby ukazać przedstawienia z zakresu miejscowej sztuki i życia tubylców, nawet prymitywne. Środowiskowy koloryt uczyni Wystawę prasy misyjnej bardziej interesującą, posłuży także dla pokrycia ewentualnych braków w działalności tego rodzaju.

Program powinien być taki: nawet szczupły materiał, ale interesujący.

Tego życzy sobie Ojciec Święty Pius XI.