562b

Do dyrekcji Wystawy Prasowej (Dział Misji) w Watykanie

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 28 VIII 1935

Alla
P.T. Direzione Esposizione Stampa

Il 10 del mese corrente ho inviato le risposte al Questionario ed adesso invio il materiale in 8 pacchetti.

Il pacchetto M.I. - contiene:

a) il primo numero (un po’ guastato, perché esausto, e non si trova altro) e 10 altri numeri diversi un po’ differenti;

b) l’annata 1934 legata nella maniera artistica indigena, colla imagine artistica sulla copertina. L’iscrizione si legge: 1) i caratteri minori: Showa kyu nen do, e significa "Anno nono dell’era di Showa". Showa non è il nome del Imperatore stesso, ma soltanto della sua era; 2) i caratteri maggiori: "Seibo no Kishi" e significa verbalmente "Il Cavaliere della Santa Madre";

c) i numeri correnti dell’annata 1935;

d) l’almanacco del periodico.

N. 2 contiene: il diagramma dell’evoluzione del periodico inquadrato nella maniera indigena.

N. 3 contiene: la carta geografica dell’Impero Giapponese con indicazione in qual numero il periodico va in singole provincie del Impero.

N. 4 cont[iene]: 13 fotografie. Una ancora dall’anno 1930, tempo dei inizi nella casa provvisoria e 12 dal convento presente.

N. 5 cont[iene]: gli ornamenti da attacarsi alla carta geografica (N. 3.).

N. 6 [contiene]: una negativa stereotipica della scrittura giapponesse del periodico.

N. 8 [contiene]: una lastra stereotipica.

N. 9 [contiene]: una delle caratteristiche lettere inviate all’Amministrazione del periodico dai lettori giapponesi. Inclusa in questa lettera.

Secondo la mente del punto 6 delle Istruzioni notifico, che abbiamo inviato all’Uffizio Esposizione dell’Ordine (Collegio Serafico, Via S. Teodoro 42) alcune fotografie delle quali non possiamo più disporre perché erano uniche. Anche i motivi artistici dello materiale ivi inviato sono diversi.

P. Massimiliano M-a Kolbe [ 1 ]
O[rdinis] Min[orum] Conv[entualium]
direttore

[Adres] Sua Santità Pio XI - Esposizione Stampa | Reparto Missioni - Città del Vaticano

[Przekład polski]

Do P.T. Dyrekcji Wystawy Prasowej

10 bm. przesłałem odpowiedzi na kwestionariusz, a teraz przesyłam materiał w 8 pakiecikach.

Pakiecik MI zawiera:

a) pierwszy numer (nieco zniszczony, gdyż jest wyczerpany, a nie ma innego) oraz 10 innych nieco różnych [pod względem graficznym] numerów;

b) rocznik 1934 oprawiony artystycznie sposobem miejscowym, z ilustracją artystyczną na okładce. Napis brzmi: 1) małymi literami "Showa kyu nen do" i oznacza "Rok dziewiąty ery Showa". Showa nie jest nazwiskiem samego cesarza, lecz tylko nazwą jego ery; 2) dużymi literami "Seibo no Kishi" i znaczy dosłownie "Rycerz Świętej Matki";

c) numery bieżące rocznika 1935;

d) kalendarz czasopisma.

Nr 2 zawiera: wykres rozwoju czasopisma oprawiony sposobem miejscowym.

Nr 3 zawiera: mapę cesarstwa japońskiego z wykazem ilości egzemplarzy czasopisma wysyłanych do poszczególnych prowincji cesarstwa.

Nr 4 zawiera: 13 zdjęć. Jedno z roku 1930, z okresu tymczasowego w domu prowizorycznym, i 12 z obecnego klasztoru.

Nr 5 zawiera: ozdoby, które należy przyczepić do mapy (Nr 3).

Nr 6 [zawiera]: negatyw stereotypowy czcionek japońskich czasopisma.

Nr 8 [zawiera]: płytę stereotypową [ 2 ].

Nr 9 [zawiera]: jeden z charakterystycznych listów nadsyłanych do Administracji czasopisma przez czytelników japońskich. Załączony do tego listu.

W myśl 6 punktu instrukcji informuję, że wysłaliśmy do zakonnego Biura Wystawy (Collegio Serafico, Via S. Teodoro 42) niektóre zdjęcia, którymi nie możemy już dysponować, gdyż były unikatami. Również i motywy artystyczne materiału tam wysłanego są odmienne.

O. Maksymilian M-a Kolbe, franciszkanin dyrektor

[ 1 ] Podpis własnoręczny.

[ 2 ] Nr 7 opuszczony przez Autora.