580

Do br. Łukasza Kuźby [ 1 ]

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Hongochi-machi | Nagasaki, Nippon.
Mugenzai no Sono, 31 XII 1935

Drogi Bracie,

Wreszcie zabrałem [a] się do odpisu na list z 16 XI.

Uwagi co do referatu o. Wojciecha załączam osobno [ 2 ].

i Co do odznak C 1 podoba mi się [ 3 ].

Nie kładłbym dużego nacisku na sprawę odznakową i w ogóle na stronę zewnętrzną. Raczej pogłębienie wewnętrznego zbliżenia do Niepokalanej.

Dobrze, że wreszcie ukazały się dyplomiki łacińskie [MI]. Dzięki Niepokalanej, że i w innych językach się przygotowuje.

Broń materialna nie pasuje do rąk rycerza Niepokalanej jako takiego. Raczej niech członkowie "Strzelca" [ 4 ], "Sokoła" [ 5 ], harcerstwa czy innych organizacji wstępują do MI, a nawet całe ich koła, i tak te organizacje rozwiną się w duchu MI.

Oby MI była raczej transcendentalis niż uniwersalis [ 6 ], tj. nie stanęła jako jeszcze jedna organizacja obok wielu, ale raczej przesiąknęła na wskroś wszystkie organizacje.

"Ritterschaft" [ 7 ] wcale ładnie brzmi i nie widzę w tej nazwie żadnego niebezpieczeństwa. Jest to tylko sprawa tłumaczenia z łacińskiego słowa "Militia".

Oczywiście, gdzie już jest ks. moderator, w myśl prawa, tam on trafniej na miejscu potrafi dobrać sobie do współpracy zelatorów.

Pokrótce piszę, bo roboty mam bardzo wiele. Niech Niepokalana sama kieruje swym dziełem, by jak najprędzej owładnęła Ona całym światem i każdą duszą z osobna.

Wszystkim Braciom serdeczne pozdrowienia

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 8 ]

[ 1 ] Na adresata wskazuje uwaga św. Maksymiliana na początku listu: "Br. Łukaszowi".

[ 2 ] Zob. Pisma, 581.

[ 3 ] Św. Maksymilianowi przesłano do aprobaty kilka projektów odznaki MI, spośród których szkic oznaczony C 1 najbardziej mu się podobał. Odznaka MI w swej ostatecznej formie została zatwierdzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we wrześniu 1938 r.

[ 4 ] "Strzelec" - paramilitarna organizacja powstała w 1910 r.: we Lwowie - jako Związek Strzelecki, i w Krakowie - jako Towarzystwo "Strzelec". W jej (ich) ramach poszczególne oddziały tajnego Związku Walki Czynnej mogły częściowo zalegalizować swoją działalność. Głównym zadaniem, które "Strzelec" jako nieformalna całość sobie stawiał, było przygotowanie kadr dla przyszłego wojska polskiego, a także, po przewidywanym wybuchu działań wojennych, prowadzenie walki zbrojnej przeciwko Rosji u boku Austro-Węgier. Najwybitniejszymi działaczami byli: Józef Piłsudski (komendant), Władysław Sikorski i Kazimierz Sosnkowski. W 1914 r. większość członków wstąpiła do Legionów.

W okresie międzywojennym, po wznowieniu działalności w 1919 r., jednolity Związek Strzelecki był stowarzyszeniem ideowo-wychowawczym młodzieży pozaszkolnej. Posiadał wojskową strukturę kierownictwa, podlegając pośrednio ówczesnemu Ministerstwu Spraw Wojskowych. Prowadził przede wszystkim przysposobienie obronne, a także zajęcia wychowania fizycznego. W 1939 r. liczył ok. pół miliona członków, głównie spośród przedpoborowych mężczyzn. Po II wojnie światowej reaktywowany w jednolitym ostatecznie kształcie w 1992 r.

[ 5 ] "Sokół" - Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", założone w 1867 r. we Lwowie. Stopniowo przejmowane przez Narodową Demokrację. Przed I wojną światową rozwinęło (głównie w Galicji) działalność paramilitarną, tworząc w 1912 r. konkurencyjne wobec "Strzelca" - Polowe Drużyny Sokole. W 1919 r. nastąpiło zjednoczenie organizacji sokolich z trzech zaborów i z emigracji w jedno stowarzyszenie (o orientacji narodowo-demokratycznej). Zajmowało się ono upowszechnianiem sportu oraz, podobnie jak "Strzelec", prowadziło przysposobienie wojskowe. W latach trzydziestych liczyło ok. 100 tys. członków. Reaktywowane w 1989 r.

[ 6 ] Raczej transcendentna (w znaczeniu: dogłębna) niż powszechna, masowa.

[ 7 ] "Rycerstwo" - jedna z możliwości przekładu nazwy "Milicja" na język niemiecki; początek listu mówi o przygotowaniu dyplomików w różnych językach; w dyplomiku niemieckim, drukowanym w Niepokalanowiew 1935 r., przyjęto jednak nazwę "Miliz".

[ 8 ] Podpis własnoręczny.