582a

Do o. Peregryna Haczeli

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Nagasaki, 23 I 1936

J[ezus] M[aryja] J[ózef] Fr[anciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Socjuszu Generalny

Wyrzuca mi sumienie, że "wszystkich środków, byle godziwych" w myśl dyplomika Milicji Niepokalanej jeszcze nie używam; dlatego też kreślę ten list z następującą prośbą.

Powszechnie wiadomo, że obecny Ojciec św. Pius XI osobnym brewe z dnia 5 kwietnia 1927 r. erygował [ 1 ] u nas prymarię Milicji Niepokalanej. Już 9 lat upływa od tego czasu, a jeszcze działalność prymarii mocno kuleje. Ja sam na pewne zapytania dotyczące nawet ważności przyjęcia do MI a posłane jeszcze 4 VI 1934 na próżno oczekuję odpowiedzi mimo przypomnienia listami z dnia 9 III 1935 i 11 XI 1935 roku. Okólników też rozesłała dotąd wszystkiego prymaria dwa. Pierwszy z dnia 23 kwietnia 1932 podpisany przez o. Abate jako dyrektora Sedis Primariae, ale chyba nie zredagowany przez niego, bo niezupełnie zgadza się z Prawem Kanonicznym. Drugi zaś drukowany bez daty, który otrzymaliśmy dnia 13 II 1935, wyrażający spore zdenerwowanie piszącego na innych dyrektorów, a podpisany przez gorliwego, ale dopiero co wyświęconego i jeszcze na studiach o. Salvatiego jako praeses Sedis Primariae i zwyczajnego kleryka jako sekretarza.

Gdy byłem przed trzema laty w Rzymie wzdychali poczciwi, gorliwi klerycy za ojcem, co by miał czas zająć się prymarią, bo O. Rektor powiedział im, gdy natarczywiej domagali się ożywienia sprawy, że brakuje mu na to czasu.

W tym liście załączam żywcem przepisany artykuł o organizacji Apostolstwa Modlitwy zamieszczony niedawno w "Posłańcu Serca Jezusowego" [ 2 ]. Wobec takiego zaopiekowania się nic dziwnego, że sam organ Apostolstwa Modlitwy - "Posłaniec Serca Jezusowego" - doszedł do wydań w 44 różnych językach.

Czyby więc nie było wskazane, aby zbliżająca się Kapituła Generalna zapewniła przyszłość prymarii MI odpowiednimi przepisami, tym bardziej, że MI nie ogranicza się do modlitwy tylko jak Apostolstwo Modlitwy, ale używa wszelkich środków byle godziwych, więc też i więcej ma trudności i zagadnień do rozwiązania.

Niepokalana nie omieszka N[ajprzewielebniejszemu] Ojcu Socjuszowi się odwdzięczyć za przeprowadzenie tej Jej sprawy.

W św. O. Franciszku niegodny

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Zamiast przepisywać, równocześnie przesyłam odnośne numery "Posłańca", chociaż nadniszczone już z zaznaczeniem miejsc, tj. we wrześniowym str. 330 i 331 i w listopadowym str. 413 i 414.

[Adres] N[ajprzewielebniejszy] O. Socjusz Gen[eralny] | O. M[agister] Peregryn Haczela | Roma (101) | Piazza Ss. XII Apostoli 51 | Italia | via Siberia

[ 1 ] W rzeczywistości 5 IV 1927 Pius XI zatwierdził Prymarię ustnie, a osobne brewe wydał 23 IV 1927.

[ 2 ] Zob. artykuł [b. a.] Organizacja Apostolstwa Modlitwy, "Posłaniec Serca Jezusowego" 63 (1935) 330-331, 413-414.

Apostolstwo Modlitwy - zrzeszenie wewnątrzkościelne, o szczególnym nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Założone w 1844 r. i kierowane przez OO. Jezuitów. W Polsce pierwsze ogniska powstały w latach sześćdziesiątych XIX w. - zob. także J. Andrasz TJ, Jak założyć i prowadzić Apostolstwo Modlitwy, Kraków [1949], Apostolstwo Modlitwy w teorii i praktyce, Kraków 1939, Statuty Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1986, Program formacyjny Apostolstwa Modlitwy, [cz.] 1-2, Kraków 1989-1990.

"Posłaniec Serca Jezusowego" - organ Apostolstwa Modlitwy, wychodzi od r. 1861, w Polsce - od 1872 (do 1903 jako: "Apostolstwo Serca Jezusowego"), pod obecnym tytułem: 1904-1940, 1946-1952, wznowiony w 1982 r. W 1939 r. drukowane było na świecie 81 wersji w 44 językach - zob. Enc. Cat. Vatic. I 1676-1678.