583

Do br. Łukasza Kuźby [ 1 ]

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Hongochi-machi | Nagasaki, Nippon.
Mugenzai no Sono, 7 II 1936

Maryja

Drogi Bracie,

Odpowiadam pokrótce na list z 7 stycznia wedle punktów:

1) - Oczywiście, że nie my mamy starać się o trudności dla MI.

2) - Koło MI nie jest przygotowaniem do Akcji Katolickiej [ 2 ]; ale ma cel MI. Stosunek AK do innych stowarzyszeń katolickich określa dokładnie "Statut Konstytucyjny i regulaminy Akcji Katolickiej w Polsce" (Księgarnia św. Wojciecha [1930]). Zrzesza on stowarzyszenia katolickie, ale w konstytucyjnym art. 20 głosi, że "zachowują (one) swą autonomię i rozwijają swobodnie swą działalność pod kierownictwem swych władz na podstawie własnych statutów". A par[agraf] 13 (str. 25) mówi, że zarząd parafialny A.K. nie może wtrącać się do wewnętrznych spraw organizacji przyjętych do AK itd.

Zaś MI 1 niechaj przeniknie całą AK, wszystkich członków, by AK żyła duchem MI. Ale to trzeba zrobić bez hałasu i taktownie.

3) - Co do imienia "Maryja" to oczywiście trzeba postępować roztropnie, bardzo roztropnie. W każdym razie przy obcych duchowi MI lepiej zaniechać. Co do odznak zapewne już mój list z 31 XII ubr. [ 3 ]. doszedł i odpowiedział, że C 1 najbardziej mi przypadło do gustu, ale to nie nieomylne.

4) - na sztandarze, owszem, dobrze by było uwydatnić Cud[owny] Medalik.

Nie piszę na razie więcej, bo zaległości duża moc.

W Niepokalanej [ 4 ] współrycerz, a w św. O. Franciszku brat

Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Wskazuje na to uwaga św. Maksymiliana na górze listu: "Br. Łukasz MI O[gólne]". Również na odwrocie listu uwaga: "Br. Łukasz".

[ 2 ] Akcja Katolicka - zespół organicznie związanych stowarzyszeń wewnątrzkościelnych, będący zinstytucjonalizowaną formą integrowania apostolstwa świeckich.

Zapoczątkowana w Kościele encykliką Piusa X Il fermo propositio z 11 VI 1905, w Polsce powołana została na Konferencji Episkopatu 28-30 IV 1930 ze strukturą organizacyjną typu centralistycznego. Na czele Akcji Katolickiej stał Naczelny Instytut Ak. Katol. (z siedzibą w Poznaniu), któremu podlegały Diecezjalne Instytuty z podporządkowanymi im z kolei ogniwami dekanalnymi i parafialnymi. Po przeobrażeniach i unifikacji stowarzyszeń wchodzących w jej skład, od 1934 r. tworzyły ją: 1) w sensie ścisłym - cztery organizacje, zwane właściwymi: Katolicki Związek Mężów, Katolicki Związek Kobiet, Katolicki Związek Młodzieży Męskiej i Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej, 2) w sensie szerszym - wszystkie zrzeszenia wiernych: powyższe cztery organizacje właściwe oraz stowarzyszenia inkorporowane jako pomocnicze (Sodalicje Mariańskie, bractwa, III zakony, Apostolstwo Modlitwy, kółka różańcowe). Jednolity dla wszystkich polskich diecezji statut zatwierdził 27 XI 1930 papież Pius XI - zob. Statut konstytucyjny i regulaminy Akcji Katolickiej w Polsce, Poznań 1930, Statuty i regulaminy stowarzyszeń Akcji Katolickiej, Poznań 1934, S. Bross, Akcja Katolicka według orzeczeń Stolicy Apostolskiej, t. I-II, Poznań 1929, L. Civardi, Podręcznik Akcji Katolickiej, t. I-II, Poznań 1933. Św. Maksymilian precyzuje tu docelową relację między MI a istniejącą strukturą organizacyjną Akcji Katolickiej.

[ 3 ] Zob. Pisma, 580.

[ 4 ] Ostatnie zdanie i podpis własnoręczne.