584

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Hongochi-machi | Nagasaki, Nippon.

Nagasaki, 6 III 1936

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Przesyłam relację nowicjacką braci Jana i Klemensa [ 1 ].

Do Ameryki w sprawie Indii nie pozwolił mi jeszcze brak czasu cokolwiek posłać. Dopiero teraz skleciłem kilka słów do o. Szymańskiego, byłego dyrektora MI w Ameryce [ 2 ].

Rozumiem doskonale racje wyłuszczone w liście O. Prowincjała [ 3 ]. Szkoda tylko, że nasze zakonne trudności krępują sprawę MI. - Ale i w tym Wola Niepokalanej.

Zdaje mi się jednak, że Jezuici dużo aktywniej działają w sprawie Apostolstwa Modlitwy niż Zakon nasz w sprawie MI. Toteż sam organ Apostolstwa "Posłaniec Serca Jezusowego" wychodzi już w 44 różnych językach. - Napisałem w tej sprawie do N[ajprzewielebniejszego] O. Socjusza Gen[eralnego] [ 4 ].

Wielu jeszcze spogląda na Niepokalanowy bardziej jako na placówki prasowe tylko, niż jako na centrale krajowe MI, co wszelkimi środkami godziwymi mają starać się o osiągnięcie celu MI w danym kraju. - Ale niechaj Niepokalana sama oznacza terminy etapów walki o zdobycie dla Niej wszystkich dusz na całym świecie i każdej duszy z osobna, co są; i będą do końca świata. I to nie tylko "entia physica", ale też i "entia moralia" [ 5 ]. I oby pomiędzy tymi ostatnimi nasz Zakon nie pozostał w ogonku, ale wysunął się raczej na czoło, a nawet otrzymał łaskę pokierowania tym światowym zdobywczym atakiem. Prymaria erygowana w naszym Zakonie zdaje się na to wskazywać [ 6 ]. Chociaż, jak dotąd, Zakon ją bardzo słabo jeszcze obsługuje. - Zresztą Ona ma swoje plany i Ona jest tu naczelnym Wodzem; niechaj sama sprawę rozwija.

Jednak czasem przychodzi i ta myśl, że i my Jej nie jesteśmy potrzebni i jeżeli nie odpowiemy Jej życzeniom, to łatwo sobie znajdzie innych, gorliwszych. Jeżeli zaś odpowiemy, nie ominą nas nadzwyczajne błogosławieństwa.

Co na przykład?

I uświęcenie członków i rozmnożenie takie, że zbledną dotychczasowe cyfry innych gałęzi franciszkańskich. I wtedy wrócą one do Macierzy, bo ich przyciągnie potężny sztandar Niepokalanej. - A wtedy otworzy się nowa karta w dziejach walki Niepokalanej ze smokiem [por. Rdz 3,15; Ap 12,1-18] [ 7 ].

Z prośbą o seraf[ickie] błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

1 załącznik: relacja [ 8 ]

[ 1 ] Bracia nowicjusze: Yohane Miyamoto, Japończyk, i Klemens Kim Hyei Yon, Koreańczyk. Św. Maksymilian słał relacje o nich jako magister braci nowicjuszy, w myśl nru 116 Konstytucji zakonu.

[ 2 ] O. Dominika Szymańskiego, który był dyrektorem krajowym MI w Stanach Zjednoczonych od r. 1930 z siedzibą w Granby w stanie Massachusetts.

[ 3 ] Chodziło może o trudności z obsadą personalną i o środki utrzymania w Niepokalanowie indyjskim - Amalam.

[ 4 ] O. Peregryna Haczeli - zob. Pisma, 582a, oraz jego odpowiedź przytoczoną w liście nr 586.

[ 5 ] Nie tylko byty fizyczne, ale też i byty moralne.

[ 6 ] Prymaria MI w Międzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie erygowana została 23 IV 1927 z władzą agregowania siedzib filialnych - zob. "Comm. Ord." 24 (1927) 148.

[ 7 ] Od tego miejsca rękopis.

[ 8 ] Relacja (rkps AN, jedna karta jednostr. zapis.) - została opuszczona w zbiorze Pism jako pismo urzędowe, dotyczące ślubów zakonnych br. Klemensa Kim Hyei Yona.