587

Do definitorium generalnego OO. Franciszkanów w Rzymie

Oryg.: Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Trzy karty jednostr. zapis. - Kop. kalk. maszynopisu: AN.

[Mugenzai no Sono, 21 IV 1936]

VENERABILE DEFINITORIUM GENERALE

Comuniter est notum, Piam Unionem sub titulo "Militia Mariae Immaculatae" - brevi M.I. - fuisse in Collegio nostro Seraphico de Urbe die 2 Januarii anni 1922 canonice erectam, die autem 18 Decembris anni 1926 per Breve Apostolicum, feliciter regnantis Summi Pontificis Pii Papae XI, pluribus indulgentiis et gratiis ditatam, ac demum per aliud Breve Apostolicum e die 23 Aprilis anni 1927 in Primariam evectam.

Cum autem haec Pia Unio, sine iuridice constituta Directione, fines suos plene assequi non possit, adnexum "Programma Organisationis Militiae Immaculatae", fundamentalia puncta Directionis continens, Venerabili Definitorio Generali decernendum humiliter proponore necessarium putavi.

scripsi in Nagasaki die 24 Aprilis anni 1936

Fr. Maximilianus M-a Kolbe OFMConv

Programma organisationis Militiae Mariae Immaculatae (M.I.).

1) Etsi M.I. qua Pia Unio non requirat ex iure constitutionem ad modum corporis organici (Can. 707), tamen cum in Statutis (III, Media 2) "Omnia legitima media" proponantur, et organisatio est medium et aptum et legitimum, etiam illa uti oportere.

2) Servatis de iure servandis quoad associationes, statuuntur sequentia puncta fundamentalia Organisationis M.I.

I. Directio Generalis

3) Directioni Gen[erali] praeest Director Generalis Ordinarius, qui delegat sibi Directorem Generalem Delegatum ad universitatem causarum M.I. in universo mundo.

4) Director Gen[eralis] Ordinarius est actualis Minister Generalis.

5) Director Gen[eralis] Delegatus debet esse sacerdos saltem 30 annorum, qui praebuit sufficientia documenta zeli ac prudentiae in activitate secundum fines M.I.

6) Officium Directoris Gen[eralis] Del[egati] erit:

a) evolvere secundum directivas Directoris Gen[eralis] Ord[inis] actionem mundialem ad fines M.I. assequendos omnibus legitimis mediis;

b) curare evolutionem studiorum Marianorum et eorum popularisationem;

c) statuta generalia M.I. ac instructiones secundum exigentias temporis conficere;

d) curare erectionem ac evolutionem Directionum Nationalium in omni natione;

e) curare de normali functione Primariae M.I.;

f) curare ut desideria Summi Pontificis quomodocumque manifestata quamprimum per aptas instructiones ad M.I. applicentur ac promulgentur;

g) curare cooperationem M.I. cum allis associationibus catholicis et praesertim cum Actione Catholica;

h) dare quotannis Directori Gen[erali] Ord[inis] relationem scriptam annualis actionis M.I.;

i) praesentare versus finem anni Directori Gen[erali] Ord[inis] propositum actionis M.I. pro anno veniente pro approbatione.

7) Director Gen[eralis] Del[egatus] ad officium suum facilius adimplendum:

a) sit liber ab officiis impedientibus;

b) sit immediatus Superior omnium Fratrum sacerdotum et laicorum, qui in Directione Generali operam navant;

c) sit in Capitulo Gen[erali] Vocalis.

II. Directio Nationalis

8) Directioni Nationali praeest Director Nationalis Ordinarius, qui delegat sibi Directorem Nationalem Delegatum ad universitatem causarum M.I. in natione.

9) In locis ubi sunt Fratres nostri Director Nat[ionalis] Ord[inis] est actualis Provincialis; si autem provinciae sunt in natione plures, Consilium Provincialium.

10) Director Nat[ionalis] Delegatus debet esse sacerdos zelans in actione ad fines M.I.

11) Officium Dir[ectoria] Nat[ionalis] Del[egati] est:

a) evolvere secundum directivas Dir[ectoris] Nat[ionalis] Ord[inis] actionem nationalem ad fines M.I. assequendos omnibus legitimis mediis;

b) curare evolutionem studiorum Marianorum in natione ac eorum popularisationem;

c) statuta nationalia, ac instructiones secundum exigentias temporis conficere;

d) prudenter curare erectionem centrorum dioecessanorum M.I. ubi hoc opportunum pro causa M.I. videbitur;

e) curare ut instructiones Directoris Generalis ac respectivorum Ordinariorum ad M.I. nationale applicentur ac executioni mandentur; f ) curare cooperationem practicam M.I. cum allis associationibus catholicis in natione et praesertim cum Actione Catholica;

g) dare quotannis Directori Nat[ionali] Ord[inis] ac Directioni Generali scriptam relationem annualis actionis M.I. nationalis;

h) praesentare versus finem anni Dir[ectori] Nat[ionali] Ord[inis] propositum actionis M.I. natonalis pro anno veniente pro approbatione.

12) Director Nat[ionalis] Del[egatus] ad officium suum facilius adimplendum:

a) sit possibiliter liber ab officiis impedientibus, b) sit immediatus Superior Fratrum sacerdotum ac laicorum qui in Directione Nationali operam navant. Ubi evolutio Directionis iam ad specialem conventum pervenit sit eius guardianus, c) sit in Capitulo Prov[inciali] Vocalis.

[P. Maximilianus M-a Kolbe]

[Przekład polski]

CZCIGODNE DEFINITORIUM GENERALNE

Powszechnie wiadomo, że Pobożny Związek "Rycerstwo Maryi Niepokalanej" - krótko MI - w naszym Kolegium Serafickim w Rzymie został kanonicznie erygowany 2 stycznia 1922 roku, a dnia 18 grudnia 1926 roku ubogacony licznymi odpustami przez Brewe Apostolskie szczęśliwie panującego Ojca świętego Piusa XI, przez inne wreszcie Brewe Apostolskie z dnia 23 kwietnia 1927 roku podniesiony [tam] został do Prymarii.

Ponieważ ten Pobożny Związek nie może w pełni osiągnąć swoich celów bez prawnie ustanowionej Dyrekcji, uważałem za konieczne pokornie przedłożyć Czcigodnemu Definitorium Generalnemu załączony "Program Organizacji Rycerstwa Niepokalanej", zawierający podstawowe punkty dla Dyrekcji.

Pisałem w Nagasaki, 24 kwietnia 1936 roku

Br. Maksymilian M-a Kolbe OFMConv

Program organizacji Rycerstwa Niepokalanej (MI)

1) Chociaż MI jako Pobożny Związek nie wymaga, na mocy prawa, ustanowienia na sposób ciała zorganizowanego (kan. 707), to jednak ponieważ w Statutach (rozdział III pt. Środki, punkt 2) są zalecane "wszystkie środki godziwe", a organizacja jest środkiem odpowiednim i godziwym, więc należy posłużyć się i tym środkiem, czyli organizacją.

2) Zachowawszy wszystko, co według prawa należy zachować odnośnie do stowarzyszeń, ustanawia się następujące zasadnicze punkty organizacji MI.

I. Dyrekcja generalna

3) Na czele Dyrekcji Generalnej stoi Dyrektor Generalny Zwyczajny, który dobiera sobie Dyrektora Generalnego Delegowanego do prowadzenia całości spraw MI na całym świecie.

4) Dyrektorem Generalnym Zwyczajnym jest aktualny Generał Zakonu.

5) Dyrektorem Generalnym Delegowanym powinien być kapłan mający przynajmniej 30 lat życia, który dał dostateczne dowody gorliwości i roztropności w działalności według celów MI.

6) Obowiązkiem Dyrektora Generalnego Delegowanego będzie:

a) wszystkimi godziwymi środkami prowadzić akcję światową dla osiągnięcia celów MI według wskazówek Dyrektora Generalnego Zwyczajnego;

b) starać się o rozwój studiów maryjnych i ich rozpowszechnianie;

c) sporządzać, według wymagań czasu, Statuty ogólne MI oraz instrukcje;

d) starać się o ustanowienie i o rozwój Dyrekcji Narodowych w każdym kraju;

e) starać się o normalne działanie Prymarii MI;

f) starać się, aby życzenia Ojca świętego w jakikolwiek sposób okazane, były jak najszybciej ogłaszane i zastosowane do MI przez odpowiednie instrukcje;

g) starać się o współpracę MI z innymi stowarzyszeniami katolickimi, zwłaszcza z Akcją Katolicką;

h) każdego roku dać pisemne sprawozdanie dyrektorowi Generalnemu Zwyczajnemu z rocznej działalności MI;

i) przy końcu roku przedstawić Dyrektorowi Generalnemu Zwyczajnemu projekt działalności MI na rok następny, dla otrzymania zatwierdzenia.

7) Dyrektor Generalny Delegowany, dla łatwiejszego spełnienia swego urzędu, powinien:

a) być wolnym od obowiązków, które przeszkadzają;

b) być bezpośrednim Przełożonym wszystkich Ojców i Braci, którzy pracują w Dyrekcji Generalnej;

c) uczestniczyć w Kapitule Generalnej z prawem głosu.

II. Dyrekcja Narodowa

8) Na czele Dyrekcji Narodowej stoi Dyrektor Narodowy Zwyczajny, który deleguje Dyrektora Narodowego Delegowanego do prowadzenia całości spraw MI w kraju.

9) W miejscach, gdzie są nasi Bracia, Dyrektorem Zwyczajnym jest Prowincjał. Jeżeli zaś jest kilka Prowincji w kraju, wtedy Dyrektorem jest Rada Prowincjałów.

10) Dyrektor Narodowy Delegowany powinien być kapłanem gorliwym w działalności milicyjnej.

11) Obowiązkiem Dyrektora Narodowego Delegowanego jest:

a) wszystkimi godziwymi środkami prowadzić działalność dla osiągnięcia celów MI według wskazań Dyrektora Narodowego Zwyczajnego;

b) starać się o rozwój studiów maryjnych w kraju i o ich rozpowszechnianie;

c) sporządzać Statuty Narodowe i instrukcje według potrzeb czasu;

d) roztropnie starać się o zakładanie ośrodków diecezjalnych MI, gdzie to będzie się wydawało rzeczą stosowną dla sprawy milicyjnej;

e) starać się, żeby instrukcje Dyrektora Generalnego i odnośnych ordynariuszy [diecezji] zostały zastosowane do MI narodowej i żeby były wykonane;

f) starać się o praktyczną współpracę z innymi stowarzyszeniami katolickimi w kraju, zwłaszcza z Akcją Katolicką;

g) przesyłać każdego roku pisemne sprawozdanie z rocznej działalności MI narodowej Dyrektorowi Narodowemu Zwyczajnemu i Dyrektorowi Dyrekcji Generalnej;

h) przedstawiać przy końcu roku Dyrektorowi Narodowemu Zwyczajnemu projekt działalności MI krajowej na rok nadchodzący, celem uzyskania zatwierdzenia.

12) Dyrektor Narodowy Delegowany dla łatwiejszego wykonania swego urzędu:

a) niech będzie w miarę możności wolny od innych obowiązków, które przeszkadzają;

b) niech będzie bezpośrednim Przełożonym Ojców i Braci pracujących w Dyrekcji Narodowej. Jeśli zaś Dyrekcja stanowi już specjalny klasztor, niech Dyrektor będzie jego gwardianem;

c) niech uczestniczy w Kapitule Prowincjalnej z prawem głosu.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]