588a

Do o. Peregryna Haczeli

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Dwie karty jednostr. zapis.

Nagasaki, 24 IV 1936

J[ezus] M[aryja] J[ózef] Fr[anciszek]

Najprzewielebniejszy O[jcze] Socjuszu Generalny

W myśl łaskawego listu z dnia 8 III skleciłem, jak mogłem, 12 paragrafów zasadniczych, posłałem do Prowincjałatu w otwartej kopercie zaadresowanej do Wielebnego Definitorium Generalnego [ 1 ] i tu załączam kopię z prośbą o łaskawe przeglądnięcie i poprawienie. - W liście do Prowincjałatu zaznaczyłem, że wysłałem N[ajprzewielebniejszemu] O. Socjuszowi kopię z prośbą o poprawki.

Rozróżnienie pomiędzy Director Ordinarius i Delegatus (par. 3 i 8) wziąłem z przesłanego uprzednio "Posłańca" [ 2 ]. Prymaria, jako w myśl kan. 722 par. 2 mająca "nullum ius" [ 3 ], tu się nie wybija. Przyznanie "Dyrektorowi Delegowanemu" miejsca pomiędzy "Vocales" (par. 7 c i par. 12 c) zaczerpnąłem z uprawnień Sekretarza Misji w Konstytucjach (n[umer] 867).

Chciałbym powiedzieć, co mi jeszcze na sercu leży.

Rozumuję sobie tak: Niepokalana jest Pośredniczką wszelkich łask. Każde zaś nawrócenie i uświęcenie jest dziełem łaski. A więc staje się przez Niepokalaną. Im więc dusza bardziej się do Niepokalanej zbliży, tym obficiej zaczerpnie łask, nawrócenia, uświęcenia.

I tak jeszcze: odrodzenie Zakonu to nawrócenie i uświęcenie zakonników. Im więc bardziej Zakon zbliży się do Niepokalanej, tym więcej się odrodzi, rozwinie, rozkwitnie i owocami świętych, nawet kanonizowanych, okryje.

I tak jeszcze; największym zbliżeniem to oddanie się bezgraniczne. Jeżeli więc Zakon odda się bezgranicznie Niepokalanej, to Niepokalana stanie się "Królową Zakonu Serafickiego" nie tylko w litanii, ale też w rzeczywistości, i to Królową nie konstytucyjną, ale absolutną, a każdy franciszkanin będzie Jej wasalem w myśl i wyrażenia św. Ojca Franciszka [ 4 ]. - Jej rycerzem.

I wtedy w całym Zakonie stanie się to, co teraz w Niepokalanowie i bez porównania więcej.

I... rozrośniemy się duchowo i liczebnie do cyfry wyższej ponad wszelkie marzenie, daleko potężniejszej niż liczba członków wszystkich innych rozgałęzień franciszkańskich razem wziętych.

I... wtedy powrócą ci, co w ciągu wieków od nas się odłączyli, bo ustaną racje rozłąki, a potęga sztandaru Niepokalanej zatrze wszelkie niższe rozdźwięki.

Wtedy otworzy się nowa karta w dziejach walki Niepokalanej ze smokiem.

Czyby to były tylko mrzonki?...

Nad osłabieniem Zakonu boleję cd klerykatu i nie widzę innej drogi skuteczniejszej do Jego zmartwychwstania. - Dlatego też pragnąłbym bardzo, by na tej kapitule gen[eralnej] przeszły jeszcze dwa następujące punkty:

1) - Ordo noster se consecrat BMV Immaculatae. Quotannis in Festo Immaculatae consecratio haec in singulis conventibus in communi renovetur.

2) - Ordo proponit propagare cultum Immaculatae secundum possibilitatem. [ 5 ]

Już 200 lat minęło od czasu, gdy Kapituła Generalna roku 1719 uchwalała:

Decretum Primum. Sacra Minor Conventualium Religio B[eatae] Virginis Conceptionem singularibus devotionis officiis a suis primordiis quovis tempore prosecuta est. Qamobrem Maiorum suorum semitis inhaerendo, decrevit Venerabile Definitorium eamdem B[eatam] Virginem sub titulo Immaculatae Conceptionis in Patronam principalem sibi assumere, firmissimam ex eo spem concipiens, futurum, ut in Ordine nostro erga eamdem Deiparam, eiusdemque Immaculatae Conceptionis Mysterium, pietas et religio in dies fervescat et augeatur (Const[itutiones] Urb[anae] p[agina] 264) [ 6 ].

A tych "dies" tyle już upłynęło przez owe z górą dwa wieki, że chyba już czas, by "in Ordine nostro" "pietas at religio" erga "Immaculatae Conceptionis Mysterium" "fervescat et augeatur" aż do uchwalenia wyżej wspomnianych punktów...

A teraz trochę wiadomości.

O. Gwardian [ 7 ] wyruszył już na kapitułę prowincjalną przez Amerykę, by zebrać odczytami nieco ofiar. - Ja zaś, jako delegatus conventus, odpłynę prawdopodobnie z Szanghaju okrętem włoskim "Victoria" dnia 26 maja, a z Nagasaki dnia 22, by około 19 czerwca wylądować w Europie.

Załączam fotografię obecnej rodziny zakonnej w Mugenzai no Sono z dnia 5 kwietnia br. Rok szkolny zaczyna się tu w kwietniu; tak więc interniści już się zjechali i pocą się nad książkami. Jest ich obecnie 19. Wkrótce nadeślę fotografię zrobioną z okazji otwarcia szkoły.

W pierwszym kwartale bieżącego roku. "Rycerz" japoński złowił dla Boga przez Niepokalaną 36 dusz i skierował je do odnośnych misjonarzy-proboszczów. Są to dusze mniej lub więcej skłaniające się już ku wierze - cześć Niepokalanej.

W św. O. Franciszku niegodny

br. Maksymilian M-a Kolbe OMC [ 8 ]

[PS] Wysłano kopię do Niepokalanowa polskiego 1 V 1936.

Załączono: Kopie listu do Def[initorium] Gen[eralnego] przez Prowincjałat; [2] fotografię grupy z 5 IV 1936.

[Adres] N[ajprzewielebniejszy] O. Socjusz Gen[eralny] | O. Mag[ister] Peregryn Haczela | Kuria Generalna, Piazza Ss. Apostoli 51 Roma 101 | Italia | via Siberia

[ 1 ] Zob. Pisma, 587.

[ 2 ] Zob. Pisma, 582a, przyp. 2.

[ 3 ] Nie mająca żadnego prawa.

[ 4 ] Zob. Pisma, 431, przyp. 6.

[ 5 ] Tłumaczenie polskie propozycji św. Maksymiliana - zob. Pisma, 554. Projekt został zatwierdzony przez kapitułę generalną w 1936 r. i wprowadzony w życie rozporządzeniem definitorium generalnego z dnia 8 IX 1936 - zob. "Comm. Ord." 33 (1936) 251, 348-349.

[ 6 ] Przekład polski - zob. Pisma, 556 lub 589.

[ 7 ] O. Kornel Czupryk.

[ 8 ] Podpis, uwagi i adres - własnoręczne.