588b

Do o. Giuseppe Abatego

Oryg.: ms Archiwum Cittadella dell’Immacolata w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Hongochi-machi | Nagasaki, Nippon. - Fotokop.: AN.

Nagasaki, 25 IV 1936

Molto Reverendo Padre Rettore

Già sta per arrivare un anno [da] quando inviaì a Lei una lettera riguardo al decretamento nel Capitolo Gen[erale] che "1) Ordo noster se consecrat B. M. V. Immaculatae. Quotannis, [in] Festo Immaculatae, consecratio haec in singulis conventibus in communi renovetur" e "2) Ordo proponit propagare cultum Immaculatae secundum possibilitatem".

Già il Capitolo Generale s’è avvicinato. Credo, dunque, che sarebbe bene che Lei, come Direttore Generale della Primaria della Milizia dell’Immacolata, s,accinga a scrivere il "votum" per questa causa da dare agli auditores causarum del Cap[itolo] Gen[erale]. Ed anche, se possibile, che tutti i professori ed alunni lo sottoscrivano.

So, che Lei è occupatissimo, ma quest,affare credo che sia più importante di tutti gli altri.

In S[anto] P[adre] Francesco confratello

fr. Massimiliano M-a Kolbe
O[rdinis] M[inorum] C[onventualium] [ 1 ]

[Przekład polski]

Przewielebny Ojcze Rektorze

Dobiega już rok od czasu, kiedy wysłałem Ojcu list [ 2 ] w sprawie postanowienia na Kapitule Generalnej, że " [ 1 ]) Zakon nasz poświęca się NMP Niepokalanej. Corocznie, w święto Niepokalanej, poświęcenie to ma być wspólnie odnawiane w poszczególnych konwentach" i " [ 2 ]) Zakon przyrzeka rozszerzać cześć Niepokalanej według możliwości".

Kapituła Generalna już się zbliża. Sądzę więc, że byłoby dobrze, gdyby Ojciec, jako Dyrektor Generalny Prymarii Rycerstwa Niepokalanej przystąpił do napisania "votum" [ 3 ]w tej sprawie w celu doręczenia go auditores causarum [ 4 ] na Kapitule Generalnej. A także, jeśli możliwe, aby wszyscy profesorowie i alumni je podpisali.

Wiem, że Ojciec jest ogromnie zajęty, ale wydaje mi się, że ta sprawa jest ważniejsza niż wszystkie inne.

W św. Ojcu Franciszku współbrat

br. Maksymilian M-a Kolbe
franciszkanin

[ 1 ] Podpis własnoręczny.

[ 2 ] Zob. Pisma, 555b.

[ 3 ] Tekstu wypowiedzi, wniosku.

[ 4 ] Audytorom spraw.