589

Do o. Domenico Tavaniego

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Hongochi-machi | Nagasaki, Nippon. - Fotokop. i kop. kalk. maszynopisu: AN.
Nagasaki, 28 IV 1936

G[esù] M[aria] G[iuseppe] F[rancesco]

Reverendissimo Padre Generale

Anno scorso ho scritto a Lei chiedendo, che nel prossimo Capitolo Generale sia decretato:

" [ 1 ]) Ordo noster se consecrat BMV Immaculatae. Quotannis [in] Festo Immaculatae consecratio haec in singulis Conventibus in communi renovetur".

" [ 2 ]) Ordo proponit propagare cultum Immaculatae secundum possibilitatem".

Ma non ho aggiunto delle ragioni. Dunque adesso ne metto qualcuna:

1) Il Capitolo Gen[erale] dell’anno 1719 ha decretato (Const[itutiones] Urbanae p[agina] 264) "Decretum primum. Sacra Minorum Conventualium Religio B[eatae] Virginis Conceptionem singularibus devotionis officiis a suis primordiis quovis tempore prosecuta est. Quamobrem Maiorum suorum semitis inhaerendo, decrevit Venerabile Definitorium eamdem B[eatam] Virginem sub titulo Immaculatae Conceptionis in Patronam principalem sibi assumere, firmissimam ex eo spem concipiens, futurum, ut in Ordine nostro erga eamdem Deiparam, eiusdemque Immaculatae Conceptionis Mysterium, pietas, et religio in dies fervescat et augeatur".

Per questi più di 200 anni tanti "dies" sono passati, che forse già è arrivato il tempo, che "pietas et religio" (...) "fervescat et augeatur" fino alla decretazione dei suddetti punti.

2) I tempi sono oscuri. I "senza Dio" in Russia, l’ateismo, persecuzioni in Messico, Germania, Spagna etc. - Ci vuole dunque al nostro Ordine una grazia più che ordinaria per bene adempire il suo compito. Dunque bisogna che si stringa più che mai all’Immacolata, Mediatrice di tutte le grazie.

3) Gratulando a tutti il fervore nell’amore dell’Immacolata e nel propagare il Suo culto, non possiamo e non vogliamo assolversi dal dovere di seguire "la tesi francescana" fino all’ultime conseguenze pratiche in ogni dove ed in ogni anima.

Mi perdoni la mia impertinenza (ma per la causa dell’Immaculata bisogna usare tutti i mezzi legittimi), io credo che sarebbe bellissimo, che il primo "votum" consegnato ai Padri auditores causarum in questa causa sia proprio votum scritto colla mano del Reverendissimo Padre Generale e sottoscritto col Suo nome [ 1 ].

Ci benedice

fr. Massimiliano M-a Kolbe
O[rdinis] Min[orum] Con[ventualium]

[Przekład polski]

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale

W ubiegłym roku pisałem do Ojca [ 2 ] prosząc, aby na najbliższej Kapitule Generalnej zostało uchwalone:

" [ 1 ]) Nasz Zakon poświęca się NMP Niepokalanej. Corocznie w święto Niepokalanej to poświęcenie ma być wspólnie odnawiane w poszczególnych klasztorach".

" [ 2 ]) Zakon przyrzeka rozszerzać cześć Niepokalanej według możliwości".

Ale nie dodałem racji. Teraz więc podaję niektóre:

1) Kapituła generalna z roku 1719 uchwaliła (Konstytucje Urbańskie, str. 264): "Dekret pierwszy: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych od swego zarania nieprzerwanie oddawał szczególną cześć Poczęciu Najświętszej Dziewicy. Dlatego Czcigodne Definitorium, idąc śladami Przodków, postanowiło tęż Najświętszą Dziewicę pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia wziąć sobie za główną Patronkę, żywiąc stąd jak najsilniejszą nadzieję, iżw przyszłości nabożeństwo i cześć względem tejże Bogarodzicy i tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia w Zakonie naszym co dzień bardziej będzie się rozpalać i powiększać".

W ciągu tych z górą dwustu lat tyle tych "dni" upłynęło, że może już nadszedł czas, aby "nabożeństwo i cześć" "rozpaliły się i powiększyły" aż do uchwalenia powyższych punktów.

2) Czasy są ponure. Bezbożnicy w Rosji, ateizm, prześladowania w Meksyku, Niemczech, Hiszpanii itd. - Zakon nasz potrzebuje więc łaski większej niż zwyczajnej do dobrego wypełnienia swojego zadania. Zatem trzeba, aby się związał ściślej niż dotądz Niepokalaną, Pośredniczką wszystkich łask.

3) Gratulując wszystkim zapału w miłości ku Niepokalanej i w rozpowszechnianiu Jej czci, nie możemy i nie chcemy się uwalniać od obowiązku trzymania się "tezy franciszkańskiej" [ 3 ] aż do ostatecznych konsekwencji praktycznych wszędzie i w każdej duszy.

Proszę mi darować moją zuchwałość (lecz dla sprawy Niepokalanej trzeba używać wszystkich godziwych środków). Sądzę, że byłoby najpiękniej, aby pierwszym wnioskiem skierowanym do Ojców audytorów spraw w tej sprawie był własny wniosek napisany ręką Najprzewielebniejszego Ojca Generała i podpisany jego imieniem.

Z prośbą o błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe
franciszkanin

[ 1 ] Od tego miejsca rękopis; podpis własnoręczny.

[ 2 ] Zob. Pisma, 554.

[ 3 ] Teza franciszkańska - zob. Pisma, 21, przyp. 5.