593i

Do Do Sekretarza Generalnego Misji w Rzymie [ 1 ]

Oryg.: Archiwum Postulacji Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.
In navi "Victoria" in via ad Neopolim, 18 VI 1936

J[esus] M[aria] J[oseph] F[ranciscus]

Reverendissime Pater Secretarius Miss[ionum]

P. Permuti dedit mihi in Shanghai cartam geographicam missionum in China petendo, ut eam ad manus R[everendi] Patris Secretarii Missionum pervenire facerem. Portabo illa inde usque Neapolim; ac dein per Sorores Missionarias Mariae Romam mitto, quia prosequor viam per navim usque Genuam.

Humillimus in S[ancto] P[atri] Francisco

fr. Maximilianus M-a Kolbe

PS - Veniam peto, quod non pono nomen in adress, sed tempore Capituli Generalis fui in via et nescio adhuc compositionem Curiae Generalitiae.

[Przekład polski]

Na statku "Victoria" w drodze do Neapolu, 18 VI 1936

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Sekretarzu Misji

O. Permuti [ 2 ] dał mi w Szangaju mapę misji w Chinach prosząc, abym sprawił, by dotarła do rąk Wielebnego Ojca Sekretarza Misji. Przywiozę ją więc do Neapolu, a następnie wysyłam ją do Rzymu przez Siostry [Franciszkanki] Misjonarki Maryi, ponieważ odbywam podróż statkiem aż do Genui [ 3 ].

Uniżony w św. Ojcu Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Proszę mi wybaczyć, że w adresie nie umieszczam nazwiska, ale podczas Kapituły Generalnej byłem w podróży i nie znam jeszcze składu Kurii Generalnej.

[ 1 ] Nowym Sekretarzem Generalnym Misji był o. Francesco Giusta.

[ 2 ] O. Bernardino Permuti.

[ 3 ] Św. Maksymilian liczył się z możliwością zejścia na ląd w Neapolu i udania się osobiście do Rzymu, jeśli w Port Saidzie otrzyma pozwolenie generała na przyjazd do Rzymu - zob. Pisma, 591. Nieco dziwne zestawienie czasów "przywiozę", "wysyłam" wskazuje, że pisząc ten list liczył się jeszczez otrzymaniem takiego pozwolenia w Neapolu. Wspomniane siostry płynęły tym samym statkiem "Victoria" od Szanghaju - zob. Pisma, 592a.