612b

Do siedziby MI w Asyżu

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Curia Generalizia | dell’Ordine | dei | Frati Minori Conventuali. - Fotokop.: AN.

Roma (101), 31 I 1937
Piazza Ss. Apostoli, 51 [ 1 ]

Carissimi Figlioli miei

Con grande piacere ho letto la Vostra lettera, che fa vedere qual amore avete alla Madre nostra amorosissima, Immacolata.

Per giorno 11 di febbraio non potrò purtroppo venire [d]a Voi, perché Immacolata, per bocca del Rev[erendi]ssimo Padre Generale, mi ha significato la Sua Volontà, cheio in qual giorno dica qualche parola nell’Accademia, che si terrà a Roma.

Verrò dunque, carissimi miei, [d]a Voi dopo il giorno 11 [di febbraio].

Nell’Immacolata commiles

fr. Massimiliano M-a Kolbe OMC

[Przekład polski]

Rzym, 31 I 1937

Moje Drogie Dzieci!

Z wielkim zadowoleniem przeczytałem Wasz list, z którego widać, jak bardzo kochacie naszą najukochańszą Matkę, Niepokalaną.

Na dzień 11 lutego nie mogę, niestety, przyjechać do Was [ 2 ] ponieważ Niepokalana przez usta Najprzewielebniejszego Ojca Generała wyraziła mi swoją wolę, abym w tym dniu powiedział kilka słów podczas akademii mającej się odbyć w Rzymie.

Przybędę więc do was, moi Najdrożsi, po dniu 11 [lutego].

W Niepokalanej współrycerz

br. Maksymilian M-a Kolbe
franciszkanin

[ 1 ] Nadruk (oprócz daty).

[ 2 ] Św. Maksymilian odpowiada na list z 10 I 1937, w którym kleryk Felice Castagnaro w imieniu siedziby Rycerstwa Niepokalanej zapraszał go na obchody 20-lecia założenia MI i 5-lecia włoskiego "Rycerza" - "Cavagliere dell’Immacolata".