613

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Curia Generalizia | dell’Ordine | del | Frati Mnori Conventuali.
Roma (101), 31 I 1937
Piazza Ss. Apostoli, 51 [ 1 ]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Niepokalana szczęśliwie przeprowadziła mnie do Wiecznego Miasta i N[ajprzewielebniejszy] O. Generał [ 2 ] kazał zamieszkać w Kurii.

W dniu 11 II upłynie 3 tygodnie od wyjazdu z Krakowa; chciałem więc na ten dzień do Krakowa przybyć, ale N[ajprzewielebniejszy] O. Generał kazał mi pozostać na dzień 11 lutego, bym na akademii ku czci Objawienia Niepokalanej w Lourdes też kilka słów powiedział [ 3 ]. Trochę się więc opóźnię, tym bardziej że i Asyż, i Padwę z powrotem miałem odwiedzić. Postaram się jednak pospieszyć.

Ze wzglądu na słabe serce brata Kamila [ 4 ] poleciłem mu niczym się nie przejmować, a w razie trudności do mnie napisać. Przysłał mi więc dzisiaj list, który stwierdza ponownie, iż nerwy o. Floriana [ 5 ] jeszcze nie zdołały się uspokoić i pobudzają do opowiadania braciom rzeczy, które do nich nie należą. Dla orientacji list ten załączam. - Ale Niepokalana obróci wszystko na większe dobro, bo zresztą nigdzie nie ma złej woli.

N[ajprzewielebniejszy] O. Generał zatwierdził już konkretniej przygotowany projekt założenia drukarni "Rycerza" włoskiego. Teraz przygotowuje się sprawa prymarii MI. - Dzisiaj miałem Mszę św. i potem konferencję do młodzieży w "Winnicy" [ 6 ]. Przedtem zaproszono [mnie] na obiad w kolegium, gdzie zwiedziłem prymarię i powiedziałem rektorowi [ 7 ], co mi O. Prowincjał polecił w sprawie palenia. - Zwiedzałem też Wystawę Prasową [ 8 ].

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

[Adres na kopercie] [ 9 ] Najprzewielebniejszy | O. Prowincjał | O. M[agister] Anzelm Kubit | OO. Franciszkanie | Kraków | Plac W[szystkich] Świętych

[Stempel pocztowy] Roma Ferrovia 1-2.37

[Nadawca] O. Maksymilian M-a Kolbe | Curia Generalizia | dell’Ordine | Dei Frati Minori | Conventuali | Pizza Ss. Apostoli, 51 | Roma (101)

[ 1 ] Nadruk (oprócz daty).

[ 2 ] O. Beda Hess.

[ 3 ] Zob. sprawozdanie z akademii maryjnej pt. Academia in honorem Virginis Immaculatae vigesimo vertente anno ab institutione Piae Unionis Militiae Mariae Immaculatae, "Comm. Ord." 54 (1937) 95-104.

[ 4 ] Br. Kamila Banaszka.

[ 5 ] O. Floriana Koziury.

[ 6 ] Tj. w Collegio Vigna, jednym z domów, w którym mieszkają młodzi ojcowie studiujący w Rzymie.

[ 7 ] O. Aleksander Chrappa z prowincji czechosłowackiej, rektor Międzynarodowego Kolegium Serafickiegow Rzymie w latach 1936-1946.

[ 8 ] Zob. Pisma, 591, przyp. 3, oraz 601.

[ 9 ] Na kopercie znajduje się dopisek: "Devoti ed affettuosi saluti - P. Capponi" (Serdeczne pozdrowienia - o. Capponi).