627

Do o. Bedy Hessa

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. (koncept listu).
[Niepokalanów,] 1 V 1937

Rev[erendi]ssimo P[adre] Generele!

Grazie tante per la copia del documento d[ella] MI dal Vicariato di Roma.

Sarei molto grato se potessi avere ancora la copia dello Statuto il quale come dice il documento "si trova nella pegella qui allegata". Questo sara il fondamento per gli statuti più particolari.

Chiedendo la Serafica Benedizione

rimango ubb[idienti]ssimo

fr. Massimiliano M-a Kolbe

[Przekład polski]

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale!

Bardzo dziękuję za kopię dokumentu z Wikariatu Rzymu w sprawie MI [ 1 ].

Byłbym bardzo wdzięczny, gdybym mógł mieć również kopię statutu [ 2 ], który - jak mówi dokument - "znajduje się w załączonym arkuszu". Będzie on podstawą do bardziej szczegółowych statutów.

Prosząc o serafickie błogosławieństwo

pozostaję jak najbardziej uległy

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Odpis dokumentu erekcji kanonicznej MI w Międzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie, wydanego przez kard. Basilio Pompilja, Wikariusza Rzymu dnia 2 I 1922. Kopia nosi datę 6 II 1937.

[ 2 ] AN nie posiada tego załącznika. Chodzi tu być może o Dyplomik MI w jęz. włoskim, drukowanyw 1920 r. Statut, już przeredagowany, został ogłoszony drukiem w Manuale dei devoti dell’Immacolata (s. 544-550), wydanym w Rzymie w 1930 r. - zob. Pisma, 177, przyp. 1.