628

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów.
Niepokalanów, 2 V 1937

J[ezus] M[aryja] J[ózef]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Przesyłam dwa różne formularze na upoważnienie do transakcji w Otwocku [ 1 ] wraz z kopiami dla podpisania jednej z nich, która będzie odpowiedniejsza. - Poproszę o pośpiech w przesłaniu.

Załączam też odpis ustawy o dobrach skonfiskowanych powstańcom z poprawką naszą [ 2 ] (art. 1 § 3) w myśl polecenia danego mi kiedyś.

Oddział MD w Krakowie mam wrażenie, że pracuje z dużą gorliwością [ 3 ].

Zgłasza się internista z ukończonymi 15 latami [ 4 ]. Czy można zrobić wyjątek?

Kończę z prośbą o seraf[ickie] błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Sprawa nabycia działki budowlanej od Jana i Michaliny Sandałowiczów w Otwocku pod przyszłe sanatorium dla chorych braci z Niepokalanowa. Władze zakonne planu nie aprobowały. Dom Zdrowia powstał w końcu w Lasku w pobliżu Niepokalanowa, jako część składowa klasztoru. Przy zakładaniu tej instytucji zaważyła m.in. uchwała kapituły generalnej z 1936 r. - zob. "Comm. Ord." 33 (1936) 252; przedruk "Wiad. z Prow." 6 (1936) 55. Dom Zdrowia zbudowano w 1938 r. - zob. "Wiad. z Prow." 8 (1938) 79.

[ 2 ] Ustawy z dnia 14 kwietnia 1937 o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy zaborcze uczestnikom walk o niepodległość i będących w posiadaniu związków samorządowych. Omawiany w liście św. Maksymiliana § 3 artykułu pierwszego ma następujące brzmienie: "Ustawa niniejsza w niczym nie ogranicza Kościoła rzymskokatolickiego w jego prawach do majątków skonfiskowanych Kościołowi przez b. rządy zaborcze i znajdujących się w posiadaniu związków samorządowych" (Dz. U. RP Nr 30, poz. 221).

[ 3 ] Kierownikiem oddziału MD w Krakowie w latach 1935-1939 był br. Gabriel Siemiński.

[ 4 ] Tym przerośniętym wiekiem internistą był najprawdopodobniej Alfons Mrozowski, ur. 21 X 1921w Radomsku.