663

Do Polskiego Radia w Warszawie

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 11 XI 1937

L. 1137/SU [ 1 ]

Do
Polskiego Radia
Dział Propagandy Wydział Aktualności
Warszawa, ul. Zielna 25

Nawiązując do telefonicznej rozmowy z p. red[aktorem] Stokiem w dniu 9 bm. zgłaszamy niniejszym propozycję wygłoszenia 15-20 minutowej prelekcji w godzinach wieczornych dnia 8 XII br. jako w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw[iętszej] Maryi Panny.

Tytuł prelekcji: "W dziesięciolecie Niepokalanowa",

Treścią zaś byłoby: ideał, początki, przez lat dziesięć, z wewnętrznego życia, na przyszłość.

Odczyt ten wygłosiłby o. Maksymilian Maria Kolbe przełożony niepokalanowskiego klasztoru (tel. Teresin k[oło] Soch[aczewa] 18 lub Błonie 88).

Dla orientacji nadmieniamy, że Niepokalanów jest centralą stowarzyszenia pod nazwą "Milicja Niepokalanej", która w samej tylko Polsce liczy przeszło 600 000 członków.

Z poważaniem

OMK [ 2 ]
(O. Maksymilian Maria Kolbe)
przełożony klasztoru

[ 1 ] Sekretariat Urzędowy Niepokalanowa, który też miał pewien udział w przygotowaniu listu.

[ 2 ] Inicjały własnoręczne.