669

Do papieża Piusa XI

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie.. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa] st[acja] kol[ejowa] Szymanów. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 27 XI 1937

Beatissime Pater

Pia Unio sub titulo Militia Immaculatae (M.I.) in Collegio Internationali Fratrum Minorum Conv. Romae anno 1917 nata, per decretum Vicarii Urbis die 2 Jan[uarii] 1922 canonice erecta, ac per Breve Apostolicum die 18 Decembris a[nni] 1926 indulgentiis ditata, anno currenti quartum suum lustrum celebrat. Intra hunc tempus numerus sodalium ad circa 1 000 000 animas, benedicente Immaculata, ascendit.

Centrum nationale huius Piae Unionis in Polonia primum Cracoviae in conventu Fratrum Minorum Conv. institutum, dein per quinque annos ad conventum Grodnensem translatum, procedente evolutione a[nni] 1927 specialem conventum eiusdem Ordinis Fratrum Minorum Conv. sub nomine Niepokalanów (i.e. Immaculatum) prope Varsoviam constituit, in quo nunc numerus Fratrum operibus Centralis addictorum attingit ad 600. - Preterea in Parvo Seminario pro Missionibus 127 iuvenes ad messem divinam sub tutela Immaculatae praeparantur. - In hoc conventu quoque eduntur typis: 1) Organum associationis pro adultis periodicum mensile s[ub] t[itulo] "Rycerz Niepokalanej" in 780 000 exemplaribus, 2) pro iuvenibus "Rycerzyk Niepokalanej" in 180 000 ex[emplaribus] et 3) diarium quotidianum "Mały Dziennik" in 130 000 ex[emplaribus] et 9 editionibus.

Anno 1930 in Nagasali Japoniae simile Centrum Piae Unionis in forma Conventus Fratrum Min. Conv. institutum est in quo praeter 23 Fratribus Polonis iam 10 Fratres indigeni inveniuntur qui pro paganis periodicum mensile "Seibo no Kishi" edunt. Similiter ibi Parvum Seminarium cum 43 indigenis adest.

Itaque, occasione primi decenni erectionis conventus Niepokalanów et vigesimi anni ab institutione Piae Unionis Militiae Immaculatae, infrascriptus quardianus supranominati conventus pro omnibus Fratribus, Sodalibus Piae Unionis, Benefactoribus ac Lectoribus Apostolicam Benedictionem humiliter impetrat.

fr. Maximilianus Ma Kolbe [ 1 ]
guardianus conv[entus]

[Przekład polski]

Ojcze święty

Pobożny Związek pod nazwą Rycerstwo Niepokalanej (MI), założony w roku 1917w Międzynarodowym Kolegium OO. Franciszkanów w Rzymie, kanonicznie erygowany dnia 2 stycznia 1922 dekretem Wikariusza Rzymu, a przez Brewe Apostolskie dnia 18 grudnia 1926 obdarzony odpustami, obchodzi w bieżącym roku swoje 20-lecie. W ciągu tego czasu liczba członków, dzięki Niepokalanej, doszła do około 1 000 000 dusz.

Krajowa Centrala tego Pobożnego Związku w Polsce, ustanowiona najpierw w Krakowie w konwencie OO. Franciszkanów, następnie na 5 lat przeniesiona do konwentu grodzieńskiego, wskutek rozwoju od roku 1927 stanowi specjalny konwent tegoż Zakonu OO. Franciszkanów pod nazwą Niepokalanów, blisko Warszawy, w którym liczba Braci oddanych dziełom Centrali dochodzi obecnie do 600. - Ponadto w Małym Seminarium Misyjnym przygotowuje się do żniwa Bożego pod opieką Niepokalanej 127 młodzieńców. - W tym klasztorze także drukuje się: 1) "Rycerz Niepokalanej" - organ stowarzyszenia dla dorosłych, miesięcznik, w nakładzie 780 000 egzemplarzy, 2) "Rycerzyk Niepokalanej" dla młodzieży w nakładzie 180 000 egz. i 3) "Mały Dziennik" pismo codzienne w nakładzie 130 000 egz. w 9 wydaniach.

W roku 1930 w Nagasaki, w Japonii, powstała podobna Centrala Pobożnego Związku w formie konwentu OO. Franciszkanów, w którym, oprócz 23 Braci Polaków, znajduje się już 10 Braci tubylców; wydają oni dla pogan miesięcznik "Seibo no Kishi". Również jest tam Małe Seminarium z 43 tubylcami.

Przeto, z okazji pierwszego dziesięciolecia powstania klasztoru Niepokalanów i dwudziestolecia założenia Pobożnego Związku Rycerstwa Niepokalanej, niżej podpisany, gwardian tegoż konwentu, pokornie prosi o Błogosławieństwo Apostolskie dla wszystkich Braci, Członków Pobożnego Związku, Dobrodziejów i Czytelników.

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 1 ]
gwardian klasztoru

[ 1 ] Podpis  własnoręczny.