680

Do o. Bedy Hessa

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów.

Niepokalanów, 11 II 1938

Reverendissimo Padre Generale

Il Padre Pio, che era stato a Roma con pellegrinaggio polacco mi ha riferito che lo Statuto della Milizia dell’Immacolata sarà subito inviato a noi. Vorrei far sapere, che finora non è ancora arrivato.

Similmente non abbiamo ancora ricevuto la Sua benedizione e la benedizione del Santo Padre in occasione del primo decennio del Niepokalanów e ventesimo anno della M.I. per le quali ho scritto il [30 novembre 1937] - le copie annetto. Adesso vogliamo stampare un libroricordo e perciò aspettiamo.

Per prepararci al 25-esimo della Milizia abbiamo cominciato un piano quinquennale della M.I. In primo anno del detto piano vogliamo duplicare il numero dei ascritti. Lo stesso si ripeterà nei anni seguenti. - Faccia Immacolata Stessa come vuole.

Ci benedica

fr. Massimiliano M-a Kolbe [ 1 ]

[Przekład polski]

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale

O. Pius, który był w Rzymie z polską pielgrzymką [ 2 ], doniósł mi, że statut Rycerstwa Niepokalanej [ 3 ] zostanie natychmiast przesłany do nas. Pragnę donieść, że dotychczas jeszcze nie nadszedł.

Również nie otrzymaliśmy dotąd błogosławieństwa Ojca [ 4 ] i błogosławieństwa Ojca świętego [ 5 ] z okazji pierwszego dziesięciolecia Niepokalanowa, a dwudziestolecia MI, o które prosiłem dnia [30 XI 1937], kopie załączam. Chcemy teraz wydrukować księgę pamiątkową [ 6 ] i dlatego czekamy.

Aby przygotować się na 25-lecie Rycerstwa, zaczęliśmy plan pięcioletni MI. W pierwszym roku tego pięciolecia pragniemy podwoić liczbę członków. To samo ma się powtórzyć w latach następnych [ 7 ]. - Niechaj Niepokalana sama zrobi tak, jak zechce.

Z prośbą o błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Podpis własnoręczny.

[ 2 ] Pielgrzymka zorganizowana przez MD wyruszyła z Polski 28 XII 1937. Z Niepokalanowa wzięli w niej udział bł. Pius Bartosik i br. Klaudiusz Grochocki.

[ 3 ] Statut MI - nawet jeśli był przysłany do Polski - się nie zachował.

[ 4 ] Błogosławieństwo o. generała Bedy Hessa z racji 10-lecia Niepokalanowa prawdopodobnie nie było wysłane i dlatego brak go w AN.

[ 5 ] Brak do dziś w AN.

[ 6 ] Niepokalanów, nie otrzymawszy pisemnego błogosławieństwa Ojca świętego i o. generała, zrezygnował z wydania księgi pamiątkowej. Natomiast księgę taką pt. La Milizia di Maria Immacolata na uczczenie 20-lecia MI wydała centrala włoska MI w Asyżu w 1938 r. Na 64 stronach zobrazowano w niej historię powstania MI oraz jej dalszy rozwój ze szczególnym uwzględnieniem Włoch, Niepokalanowa i Mugenzai no Sono.

[ 7 ] Celem MI jest zdobycie dla Niepokalanej wszystkich dusz i każdej z osobna.

Św. Maksymilian zdążał do tego celu etapami. I tak na 10-lecie Niepokalanowa, przypadające w 1937 r., uchwalono "pięciolatkę", czyli plan pracy na 5 lat, w ciągu których liczba członków MI miała wybitnie wzrosnąć, podwajając się każdego roku. Miała w tym pomóc wydawana przez MI prasa i własna radiostacja. Próbne audycje odbyły się w 1938 r. - zob. EN 24 XII 1937.