681

Do kardynała prymasa Augusta Hlonda

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów,] 11 II [193]8

Maryja

Eminencjo!

Praca nasza na polu wydawniczym, dzięki opiece Niepokalanej, pięknie się rozwija i usprawnia, z każdym miesiącem nabieramy coraz lepszego doświadczenia technicznego i wprawy propagandowej, która właśnie w czasach obecnych tak wielką odgrywa rolę.

Jako rycerze "Militiae Immaculatae", posiadając broń prasową w rękach, pragnęlibyśmy walczyć o rozszerzenie Królestwa Chrystusowego nie tylko na terenie naszego narodu, ale pójść w bój dalszy, choćby na cały świat i podbić wszystkie narody pod berło Chrystusowe, niosąc wszędzie śmiało błękitny sztandar Niepokalanej.

W tym celu uplanowaliśmy pokusić się o wydawanie "Rycerza Niepokalanej" w języku łacińskim [ 1 ], aby się przez to zbliżyć przede wszystkim do duchowieństwa innych narodowości, bez względu czy katolickiego, czy niekatolickiego. Zamieszczalibyśmy również tam w streszczeniu prawie wszystkie wiadomości z "Acta Apostolicae Sedis", co ułatwiłoby kapłanom zainteresowanie się czynnościami Kongregacji Rzymskich.

Na początku owo pisemko wychodzić będzie jako kwartalnik, gdy zaś nabierzemy wprawy, stanie się ono miesięcznikiem.

Aby naszym nieudolnym planom na świeżym terenie pracy towarzyszyła łaska nieba, ośmielany się najpokorniej poprosić Waszą Eminencję o wsparcie nas łaskawym błogosławieństwem.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[Adres] J. Em. | Ks. Kard[ynał] Hlond | Poznań [ 2 ]

[ 1 ] Zob. Pisma, 678.

[ 2 ] Adres pisany przez sekretarza św. Maksymiliana, br. Kamila Banaszka.