688

Do o. Cuthberta Dittmeiera

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Niepokalanów,] 1 IV [193]8

G[esù] M[aria] G[iuseppe] F[rancesco]

Carissimo Padre

Sono venuto a sapere che Lei sta in Inghilterra come Commissario Generale. Tanti auguri. Speriamo che in questa terra di Duns Scoto rifiorirà di nuovo il nostro Ordine anche più vigoroso di prima per la mediazione dell’Immacolata l’ideale di questo gran Francescano.

Anno scorso era anche l’anno 20-mo della Pia Unione della Milizia dell’Immacolata e 10-mo del Niepokalanów. In questa occasione si e fatto un po’ di celebrazione e si è deciso di preparare il 25-simo cercando di duplicare ogni anno il numero dei ascritti. Per questo invio anche a Lei un po’ di materiale da sfruttare anche per la stampa se Lei avesse l’opportunità.

Ho sentito che Lei ha bisogno dei Fratelli Laici. Io ne ho qualcuni, che preparandosi alle missioni ne avrebbero bisogno un po’ della lingua inglese. Non so se qualche combinazione in questa materia fosse opportuna.

Come va la conversione dei protestanti? La stampa scrive che ogni anno molti inglesi passano alla religione cattolica.

Intanto tanti saluti ed auguri.

Preghiamo ad invicem

nel S. P. Francesco

fr. M[assimiliano] K[olbe] [ 1 ]

PS - Mi scriva - se vuole - che cosa si potrebbe fare in Inghiltera per la cause dell’Immacolata e la Sua Milizia.

[Adres] Very Rev[erend] | Fr. Cuthbert Dittmeier | Commissary Provincial | Eliusley Rd. Mossley Hill | Liverpool 18 | England - Anglia

[Przekład polski]

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Drogi Ojcze

Dowiedziałem się, że Ojciec znajduje się w Anglii jako Komisarz Generalny [ 2 ]. Zasyłam wiele życzeń. Miejmy nadzieję, że na tej ziemi Dunsa Szkota na nowo rozkwitnie nasz Zakon, nawet lepiej niż dawniej, za pośrednictwem Niepokalanej, Ideału tego wielkiego franciszkanina.

W ubiegłym roku upłynęło 20 lat od założenia Pobożnego Stowarzyszenia Rycerstwa

Niepokalanej, a 10 lat od założenia Niepokalanowa. Z tej okazji odbyły się uroczystości i zadecydowaliśmy, że przygotujemy 25-lecie, starając się o podwojenie corocznie ilości członków [ 3 ]. Dlatego przesyłam Ojcu trochę materiałów do wykorzystania, również do druku, jeżeli Ojciec będzie miał sposobność.

Słyszałem, że Ojciec potrzebuje braci zakonnych. Mam ich tu kilku, którzy przygotowują się do misji i byłoby dobrze, gdyby zaznajomili się trochę z językiem angielskim. Nie wiem, czy można by coś w tym względzie zrobić [ 4 ].

Jak wygląda sprawa nawracania protestantów? Prasa podaje, że co roku wielu Anglików przechodzi na religię katolicką.

Tymczasem przesyłam wiele pozdrowień i życzeń.

Módlmy się nawzajem.

W św. O. Franciszku

br. M[aksymilian] K[olbe]

PS - Proszę mi napisać - jeżeli Ojciec zechce - co można by zrobić w Anglii dla sprawy Niepokalanej i Jej Rycerstwa.

[ 1 ] Inicjały i postscriptum własnoręczne.

[ 2 ] O. Cuthbert Dittmeier z prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (USA), kolega św. Maksymiliana ze studiów w Rzymie, został w 1936 r. komisarzem komisariatu Anglii, powierzonego prowincji amerykańskiej.

[ 3 ] Zob. Pisma, 680, przyp. 7.

[ 4 ] Wyjazd do Anglii braci, kandydatów na misje, nie doszedł do skutku.