688a

Do siedziby MI w Asyżu

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 1 IV 1938

Maryja!

Carissimi miei Fratelli nel S[an] Francesco

Album della M.I. ho ricevuto e letto, e ringrazio [l’]Immacolata di tutto ciò che si degna di fare per mezzo della sua Milizia.

Certamente anche la celebrazione del fausto giorno, il 13 febbraio, in Assisi ha attirato molte anime all’Immacolata.

Da noi celebrato il 20° anno di vita della M.I. abbiamo cominciato la preparazione

al 25° anniversario con un piano quinquennale in cui vogliamo esortare i soci della M.I. a guadagnare ogni anno un nuovo membro (socio) per la Milizia. - Provino anche loro una cosa simile in Italia.

Preghiamo ad invicem [ 1 ]

Nel S[anto] P[adre] Francesco

fr. Massimiliano M-a Kolbe

[Przekład polski]

Maryja!

Drodzy moi Bracia w św. Franciszku

Album MI otrzymałem i przeczytałem. Dziękuję Niepokalanej za to wszystko, co raczy działać poprzez swoje Rycerstwo.

Z pewnością też uroczysty obchód szczęsnego dnia, 13 lutego, w Asyżu przybliżył wiele dusz do Niepokalanej [ 2 ].

U nas, obchodząc dwudziestolecie istnienia MI, rozpoczęliśmy przygotowanie do 25-lecia planem pięcioletnim, kiedy to chcemy zachęcać członków MI do pozyskania w każdym roku jednego nowego członka dla Rycerstwa. Warto popróbować podobnej rzeczy we Włoszech.

Módlmy się nawzajem.

W św. Ojcu Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Od tego miejsca rękopis.

[ 2 ] Uroczystości związane z rocznicą objawienia się Matki Bożej w Lourdes (11 II) zostały przeniesione na najbliższą niedzielę, tj. 13 II 1938.