697a

Do br. kleryka Giuseppe Piemontese

Oryg.: ms był w posiadaniu adresata. - Odp. dokonany przez adresata: ms AN.

Niepokalanów, 24 VI 1938

I[esus] M[aria] I[oseph] Fr[anciscus]

Carissimo

Rispondo con questa alla Sua del 22 V a[nno] c[orrente], la qualle poco tempo fa ho ricevuto dal fr. Giordano.

Leggo con gioia del vostro zelo nel propagare la Milizia dell’Immacolata. Lo vede [l’]Immacolata. È veramente bello che tante centinaia di anime si consacrano all’amore della nostra buona Madre. Credo che è necessario, per stabilire e svolgere i frutti dell’arrolamento, che i soci leggano il "Cavaliere", perché il bollettino venendo ogni mese rinfresca la memoria del l’atto di consacrazione emesso ed approfondisce sempre più l’ideale di M.I.; ed anche insegna come praticare questo spirito praticamente in diversissime circostanze della vita corrente. Insegnerà anche come aiutare le altre anime e guadagnarle a SS. Cuore di Gesù per mezzo dell’Immacolata. Non cessi dunque di uscire senza interruzione - in quanto possibile - "Il Cavalerie".

Per il primo quinquennale cerchiamo di propagare il motto: "ognuno acquisti un nuovo socio nello spazio du un anno".

La città dell’Immacolata sorgerà in Italia quando lo vorrà Immacolata stessa. Fate tutto quello che potete ma non perdete la pace, perché Dio ha il tempo determinato per ogni cosa.

Le due statue le farò inviare.

Credo di aver anche scritto alla Primaria sulla distinzione fra Pia Unio e Sodalitas. Lo dice chiaramente il Can. 707 par. 1 del Codice I[uris] C[anonici]. La Milizia dell’Immacolata è approvata nella forma di Pia Unione e così, in questa forma, già si può fruire di tutte le indulgenze e privilegi. Dove questo è opportuno, si può aggiungere anche "modum organici corporis" perché l’organizzazione è anche uno dei mezzi leciti e utili per raggiungere più efficacemente lo scopo. All’essenza però della M.I. non appartiene nessuna forma, ma [solamente] lo spirito della totale consacrazione all’Immacolata fino a consumarsi nel guadagnare le anime per Essa, il che è espresso nell’atto di consacrazione (ma questo non è vero).

Avendo qualche momento di più tempo cercherò di comporre qualche due parole intorno alla M.I.

Tanti saluti a tutti ed a P. Stella, P. Rettore e agli altri.

Nell’Immacolata commilite e nel S[anto] P[adre] Francesco

fr. Massimiliano M. Kolbe

[Przekład polski]

J[ezus] M[aryja] J[ózef] Fr[anciszek]

Mój Drogi

Listem tym odpowiadam na Twój list z dnia 22 V br., który niedawno temu otrzymałem za pośrednictwem br. Jordana [ 2 ].

Czytam z radością o Waszym zapale w rozpowszechnianiu Rycerstwa Niepokalanej. Niepokalana to widzi. Piękna to naprawdę rzecz, gdy tyle setek dusz poświęca się miłości naszej dobrej Matki. Sądzę, że byłoby konieczne, dla utrwalenia i rozwoju owoców wpisania się, aby członkowie czytali "Cavaliere", ponieważ czasopismo przychodzące co miesiąc odświeża pamięć dokonanego aktu poświęcenia i coraz bardziej pogłębia ideał MI, a również poucza, jak postępować według tego ducha w praktyce, w najrozmaitszych okolicznościach codziennego życia. Pouczy również, jak pomagać innym duszom i jak pozyskiwać je dla Najświętszego Serca Jezusowego za pośrednictwem Niepokalanej. Niech nie przestaje więc wychodzić bez przerwy - o ile to możliwe - "Il Cavaliere".

Przez pierwsze pięciolecie staramy się propagować hasło: "każdy w ciągu jednego roku niech pozyska nowego członka".

Niepokalanów we Włoszech powstanie, kiedy zechce tego sama Niepokalana. Czyńcie wszystko, co możecie, lecz nie traćcie pokoju, ponieważ Bóg ma czas określony dla każdej sprawy.

Te dwie figurki każę wysłać.

Sądzę, że już pisałem do prymarii na temat rozróżnienia pomiędzy pobożnym związkiem a sodalicją. Mówi o tym wyraźnie kanon 707 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Rycerstwo Niepokalanej jest zatwierdzone w formie pobożnego związku, a zatem już w tej formie można korzystać ze wszystkich odpustów i przywilejów. Tam, gdzie to jest pożyteczne, można sobie również dołączyć "modum organici corporis" [ 3 ], ponieważ organizacja jest również jednym z godziwych i pożytecznych środków do skuteczniejszego osiągnięcia celu. Natomiast do istoty MI nie należy żadna forma, lecz [tylko] duch całkowitego poświęcenia się Niepokalanej aż do wyniszczenia się w zdobywaniu dla Niej dusz, co jest wyrażone w akcie poświęcenia (ale ten nie jest prawdziwy [ 4 ]).

Gdy będę miał jakąś chwilę wolnego czasu, postaram się napisać kilka słów na temat MI.

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich i dla o. Stelli [ 5 ] o. rektora [ 6 ] i dla innych.

Współrycerz w Niepokalanej i w św. Ojcu Franciszku

br. Maksymilian M. Kolbe

[ 1 ] O. Giuseppe Piemontese, franciszkanin († 1991), w uwadze, którą zaopatrzył dokonany przez siebie 9 II 1947 odpis, pisze, że otrzymał ten list jako odpowiedź na swój list z 22 V 1938. O. Giuseppe Piemontese był wówczas klerykiem, studentem Seminarium OO. Franciszkanów w Asyżu.

[ 2 ] Br. Jordana Malinowskiego.

[ 3 ] Formę ciała organicznego.

[ 4 ] Św. Maksymilian ma tu na myśli formułę aktu oddania używaną we Włoszech.

[ 5 ] O. Domenico Stelli.

[ 6 ] O. Gabriele Guastamacchia.