699a

Do o. Felice Castagnaro

Oryg.: ms Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów. | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 1 VII 1938

Maria

Carissimo Padre

Il giorno 10 di maggio Le inviaì una lettera che certamente avrà ricevuto dopo aver inviata la lettera a me. E così ha avuta già in diversi punti la risposta alle Sue domande. Intanto supplisco quel che manca nella lettera procedente.

1 - Lo spirito è espresso nell’atto di consacrazione (ma quello veramente nostro), la natura: cioè il fine, condizioni e mezzi, stanno impressi nel diploma (pagella) della M.I. Riguardo all’azione sociale: "ogni mezzo legittimo" dà le possibilità estesissime d,azione in ogni campo, dunque anche in campo sociale.

2 - Riguardo alla differenza fra M.I. ed altre devozioni Mariane ho notato in ultima lettera.

3 - Fra M.I. 1 ed M.I. 2 c’è la distinzione come tra Pia Unione e Sodalitas secondo i termini del Codice I[uris] C[anonici].

4 - Nessuna forma di organizzazione è determinata nel[la] M.I., ma secondo diverse circostanze si può diversificare anche le forme. Certamente le norme prescritte dal Diritto Can. bisogna che si osservino. Ma per adesso cerchiamo di diffondere specialmente M.I. 1 ed in questo senso va l’azione del piano quinquennale.

5 - Leggendo nella pagella vediamo che il Fine della M.I. è la conversione in primo luogo di tutti e specialmente i Massoni, perché purtroppo nei nostri tempi proprio loro stanno a capo dell’azione contro la Chiesa, anche dove meno si vedono. Se poi arriverà il tempo in cui il capo del serpente vorrà chiamarsi altrimenti, questo non cambia l’essenza della cosa. Poi anche "la santificazione di tutti" per mezzo dell’Immacolata è proprio il fine dove tende anche la conversione di tutti quelli che hanno bisogno della conversione.

6 - Se lo Statuto di M.I. fosse più concreto non potrebbe adattarsi sufficientemente a tutti i tempi, nazioni, condizioni e circostanze; e però vogliamo che tutti si consacrino all’Immacolata secondo [lo] spirito della M.I.

Sono occupatissimo e perciò mi è difficile di rispondere più ampiamente, ma se Immacolata lo vorrà cercherò di farlo un po’più tardi.

Lasciamoci guidare dall’Immacolata per mezzo della santa Ubbidienza ed allora tutte le croci non faranno che aiutarci a santificazione nostra per mezzo dell’Immacolata e poi ad aiutare anche gli altri a santificarsi per Immaculatam Mediatricem Omnium Gratiarum. Sempre, dunque, allegro e confidente senza limiti nell’Immacolata.

Carissimo mio, vuoi che Ti prenda per lavorare per [l’]Immacolata? [L’]Immacolata ha il Suo tempo per tutto. Se e quando Essa lo vorrà, questo anche farà. Ci vuole molta pace e abbandono nelle mani della Madonna: che faccia Essa liberamente quel che vuole.

Nell’Immacolata commiles e nel S[anto] P[adre] Francesco confratello

fr. Massimiliano M-a Kolbe

PS - In Polonia [vi] sono anche altri giornali fatti dai cattolici ma piuttosto per guadagnare soldi o rappresentare qualche partito politico [ 1 ].

[Przekład polski]

Maryja

Drogi Ojcze

Drogi Ojcze

10 maja wysłałem Ojcu list [ 2 ] który z pewnością Ojciec otrzymał po wysłaniu listu do mnie. I w ten sposób ma już Ojciec w różnych punktach odpowiedź na swoje pytania. Tymczasem uzupełniam to, czego brakowało w liście poprzednim.

1 - Duch jest wyrażony w akcie poświęcenia (ale w tym prawdziwie naszym), natura, to jest cel’ warunki i środki są wyrażone w dyplomiku MI. Odnośnie do akcji zorganizowanej: "wszelkie godziwe środki" dają możność najrozleglejszej akcji na każdym polu, a więc także na polu społecznym.

2 - W sprawie różnicy między MI a innymi nabożeństwami maryjnymi napisałem w ostatnim liście.

3 - Pomiędzy MI 1 i MI 2 istnieje takie rozróżnienie jak między pobożnym związkiem a sodalicją według terminów Kodeksu Prawa Kanonicznego.

4 - W MI żadna forma organizacji nie jest określona, lecz zależnie od różnych okoliczności można również stosować różne formy. Oczywiście, że trzeba zachować normy przepisane przez prawo kanoniczne. Ale na razie starajmy się rozpowszechniać szczególnie MI 1 i w tym kierunku rozwija się akcję planu pięcioletniego [ 3 ].

5 - Czytając dyplomik widzimy, że celem MI jest w pierwszym rzędzie nawrócenie wszystkich [ 4 ], a zwłaszcza masonów, ponieważ w naszych czasach właśnie oni niestety stoją na czele akcji antykościelnej, również i tam, gdzie ich niezbyt widać. Jeśli kiedyś nadejdzie czas, w którym głowa węża będzie się nazywać inaczej, to nie zmieni to istoty rzeczy. Następnie również "uświęcenie wszystkich" za pośrednictwem Niepokalanej jest właśnie celem, do którego zmierza także nawrócenie wszystkich potrzebujących nawrócenia.

6 - Jeśliby statut MI był bardziej skonkretyzowany, nie mógłby się dostatecznie nadawać do wszystkich czasów, narodów, warunków i okoliczności; my zaś chcemy, ażeby wszyscy [ 5 ] poświęcili się Niepokalanej według ducha MI.

Jestem ogromnie zajęty i dlatego jest mi trudno odpowiedzieć bardziej wyczerpująco, lecz jeśli Niepokalana zechce, postaram się uczynić to nieco później.

Pozwólmy się prowadzić Niepokalanej przez święte Posłuszeństwo, a wtedy wszystkie krzyże będą nam tylko pomagać do naszego uświęcenia przez Niepokalaną, a z kolei będą pomagać innym do uświęcania się przez Niepokalaną, Pośredniczkę łask wszelkich. Zawsze więc trzeba być radosnym i ufać bez granic Niepokalanej.

Mój Drogi, chcesz, abym Cię zabrał do pracy dla Niepokalanej? Niepokalana ma swój czas na wszystko. Jeśli Ona będzie kiedyś tego chciała, to również to uczyni. Trzeba dużo pokoju i oddania się w ręce Matki Najświętszej, niech czyni swobodnie to, co się Jej podoba.

W Niepokalanej współrycerz i w św. Ojcu Franciszku współbrat

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - W Polsce są również inne dzienniki wydawane przez katolików, ale raczej w celu zdobycia pieniędzy lub reprezentowania jakiejś partii politycznej.

[ 1 ] Podpis i postscriptum własnoręczne.

[ 2 ] Zob. Pisma, 694a.

[ 3 ] Zob. Pisma, 680, przyp. 7.

[ 4 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 5 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.