717

Do Mugenzai no Sono [ 1 ]

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. Odpis rkpsu oryginału sporządził w 1938 r.na kop. kalk. własnego listu br. Cyprian Grodzki.
[Niepokalanów, 28 X 1938]

Maryja

[PS] Jak już tak "specjalnie" wziął br. Cyprian papier, to muszę coś dorzucić. Czy wiecie, że:

- Niepokalana i cuda czynić potrafi?

- Święta Teresa od Dzieciątka Jezus wręcza misjonarzowi palmę męczeństwa za to samo tylko, że został misjonarzem? [ 2 ]

- Łatwo możemy uzyskać przebaczenie wszystkich win i to całkowicie przez całkowite przebaczenie wszelkich uchybień wzglądem nas?

- Jeszcze trochę tylko a staniemy u progu wieczności, gdzie czeka sowita nagroda za każdy trud, każde cierpienie.

- Każdy może zostać świętym i to wielkim świętym przy pomocy Niepokalanej, byleby tylko chciał.

Wiem, że o tym wszystkim wiecie, ale warto to sobie przypominać. Bo przecież i choćby żadnej nagrody za to nie było, i praca, i cierpienie dla Niepokalanej nie miały ujrzeć końca, to i tak byśmy Jej tak samo służyli.

Wasz

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Dopisek do listu br. Cypriana Grodzkiego z 28 X 1938 do współbraci w Mugenzai no Sono.

[ 2 ] "[...] Chciałam tylko powiedzieć po prostu, że wszyscy misjonarze są męczennikami przez pragnienie i ofiarną gotowość, stąd słuszne, aby żaden z nich nie poszedł do czyśćca. Jeżeli pozostaje w ich duszy w chwili stawienia się przed Bogiem jakiś ślad ludzkiej słabości, Matka Najświętsza wyjedna im niezawodnie łaskę wzbudzenia aktu miłości doskonałej, a tak otrzymają palmę i koronę, na którą zasłużyli" - św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Pisma, t. I, Kraków 1971, 753.