718

Do o. Peregryna Haczeli

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 29 X 1938

Najprzewielebniejszy Ojcze Socjuszu! [ 1 ]

Choć z opóźnieniem, z powodu rekolekcji i wyjazdów, przesyłani serdeczne podziękowanie za tyle życzliwości względem zagrody Niepokalanej okazanej w liście imieninowym.

Niepokalana, mimo naszych słabości, rozwija coraz bujniej swój Niepokalanów i tak łaskawie działa w duszach Braci, że nie mógłbym twierdzić, iż liczba ozięblejszych dosięga jeden na 50.

N[ajprzewielebniejszy] O. Socjusz dawno już u nas nie był; załączam więc nieco fotografii z obecnego stanu.

W św. O. Franciszku niegodny

br. M[aksymilian] K[olbe] [ 2 ]

[ 1 ] O. Peregryn Haczela był socjuszem generalnym w Kurii Generalnej w Rzymie w latach 1913-1919 i 1930-1936.

[ 2 ] Inicjały własnoręczne.