726b

Do prymarii MI w Rzymie

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Centrala Milicji Niepokalanej | Niepokalanów | p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa], Polska - Pologne.|Telefony: Błonie 88, wewnętrzny 02, lub Teresin k[oło] Soch[aczewa] nr 13. Konto PKO nr 150.283 - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 13 XII 1938

Maria!

Carissimi Confratres

Causa Immaculatae ab initiis Ordinis nostri Seraphici a nostris defensa, evoluta ac propagata, eodem modo nostra causa esse, cessare non potest.

Vos, Carissimi Confratres, nunc in Collegio ad multas postea animas Christo Domino lucrandas non aliter quam per Immaculatam gratiarum omnium Mediatricem, causam Immaculatae in se ipsis ac in circumstantibus colendo, praeparationem facientes, optime facitis.

In Militia Immaculatae duo sedulo distinguere oportet: essentiam ac res accidentales. Ad essentiam non pertinet haec vel alia forma organisatoria sed ipsa consecratio suimetipsius Immaculatae, consecratio inconditionata ac illimitata. Amor erga Immaculatam usque ad radiationem ad extra, ut et animae circumstantium hoc igne accendantur, seu Immaculatae lucrentur.

Forma organizatoria utique etiam bona et utilis est, sive sit Piae Unionis, sive insuper Sodalitatis, sive aliqua alia, sed etiam sine qualicumque forma potest quis fervens M.I. esse. Certum nisi quis formalitates ad Piam Unionem necessarias peregerit indulgentiarum particeps non erit, sed tamen indulgentias etiam ad essentiam M.I. non pertinere, clarum est.

Immaculata voluit etiam Sedem Primariam M.I. in Collegio Internationali collocare, ut iuvenes totius Ordinis nostri, M.I. cognoscendi ac secundum vires propagationi collaborandi, occasionem habeant.

In Polonia Immaculata iam Centrum magis evolutum, quia formam conventus habentem, erigere voluit. Inter media, typis editio magis evoluta est; nunc autem etiam propria statio emissiva radio M.I. die Immaculatae sacro operare incepit. Est illa adhuc parva et debilis sed intra aliquot menses quater fortior evadet et dein denuo quater. Insimul 16 vicibus fortior. Habet illa undam 41,2 et pronunc omni dominica per unam horam laborat.

In fine vellem petere orationem, ut Immaculata dignetur opus suum et Romae et in Poloniae et ubicumque terrarum semper magis ac magis evolvere non obstantibus nostris debilitatibus [ 1 ].

In S[ancto] P[atre] Francisco

fr. Maximilianus M-a Kolbe

[Przekład polski]

Maryja!

Drodzy Współbracia

Sprawa Niepokalanej, której od początku naszego serafickiego Zakonu bronili, którą rozwijali i propagowali nasi [poprzednicy], jest tym samym naszą sprawą i nie można od niej odstąpić [ 2 ].

Bardzo dobrze czynicie, Drodzy Współbracia, że teraz w Kolegium pielęgnując sprawę Niepokalanej w sobie i w otoczeniu, przygotowujecie się do pozyskiwania w przyszłości wielu dusz dla Chrystusa Pana nie inaczej jak przez Niepokalaną, Pośredniczkę wszystkich łask.

W Rycerstwie Niepokalanej starannie należy rozróżnić dwie rzeczy: istotę i rzeczy nieistotne. Do istoty nie należy taka czy inna forma organizacyjna, lecz samo poświęcenie samego siebie Niepokalanej, poświęcenie bezwarunkowe i bezgraniczne. Miłość ku Niepokalanej aż do promieniowania na zewnątrz, aby dusze z otoczenia zapalały się tym ogniem, czyli pozyskiwane były dla Niepokalanej.

Forma organizacyjna jest oczywiście dobra i pożyteczna, czy to będzie forma pobożnego związku, czy nadto sodalicji, czy jakaś inna, ale nawet bez żadnej formy może być ktoś gorliwym rycerzem MI. Pewne jest jednak, że jeżeli kto nie spełni formalności koniecznych, związanych z należeniem do pobożnego związku, nie będzie uczestniczyłw odpustach, jasne jest jednak, że odpusty nie należą do istoty MI.

Niepokalana chciała również ulokować prymarię MI w Kolegium Międzynarodowym [ 3 ] aby młodzież całego naszego Zakonu miała sposobność poznania MI i abyw miarę sił mogła współpracować w jej rozszerzaniu.

W Polsce Niepokalana zechciała powołać do życia centralę już bardziej rozwiniętą, gdyż mającą formę konwentu [ 4 ]. Jeśli chodzi o środki - to bardziej rozwinęło się wydawnictwo, a ostatnio w święto Niepokalanej [ 5 ] zaczęła również działać własna radiostacja nadawcza MI. Na razie jest mała i słaba, lecz za kilka miesięcy będzie czterokrotnie wzmocniona, a potem znowu czterokrotnie. Razem będzie 16 razy silniejsza. Pracuje ona na fali 41,2, na razie w każdą niedzielę przez jedną godzinę.

W końcu chciałbym prosić o modlitwę, aby Niepokalana pomimo naszych ułomności raczyła coraz bardziej rozwijać swe dzieło i w Rzymie, i w Polsce, i wszędzie na całym świecie.

W świętym Ojcu Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Od tego miejsca rękopis.

[ 2 ] Św. Maksymilian powraca tu do tzw. tezy franciszkańskiej - zob. Pisma, 21.

[ 3 ] Tj. w Międzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie.

[ 4 ] Niepokalanów.

[ 5 ] Tj. 8 XIII 1938.