734

Do o. Bedy Hessa

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów,] 4 II 1939

Reverendissime Pater Generalis

Epistolam de numismate in Romana Expositione Proelii Catholici ac dein per fr. Ivo revertentem per Romam ex Iaponia etiam numisma ipsum, magna cum gratitudine accepimus. Nescimus tamen quid sibi velit expressio quod Niepokalanów "non entrava rigidamente nelle categorie approvate".

Textus ipse originalis Statuti M.I. approbatus a Card. Pompilj in erectione Militiae Immaculatae die 2 Ianuarii 1922 anni Romae, aliqua copia fideli expressus ad statuta particularia confidenda sicut fundamentum adhuc desideratur.

Bonum forsan etiam esset Statuta ipsa fundamentalia ad mentem can. 689 § 1 approbationi etiam Sedi Apostolicae subicere ne ad mentem §2 eiusdem canonis variationibus subiciantur.

Nostra Statio Radiophonica, quae die Immaculatae sacro eius gloriam per totum orbem undis aethereis spargebat, nunc propter impetum elementorum acatholicorum silet, sed Immaculata sine dubio ultimo semper victoriam obtinebit.

Brevi mittemus aliquam relationem ex labore Niepokalanów in anno praeterito [ 1 ].

Benedictionem Seraphicam pro se ac tota familia religiosa petens

fr. Maximilianus M. Kolbe

[Przekład polski]

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale,

Z wielką wdzięcznością otrzymaliśmy list [ 2 ] o odznace [wysłanej] na Wystawę Rzymską Walki Katolickiej [ 3 ] i następnie, przez br. Iwona [ 4 ] wracającego z Japonii przez Rzym, samą odznakę. Nie wiemy jednak, co znaczy wyrażenie, że Niepokalanów "nie wszedł ściśle do kategorii zatwierdzonych [ 5 ].

Nadal jest nam potrzebny tekst oryginalny statutu MI aprobowany przez kardynała Pompilja przy erekcji MI w dniu 2 stycznia 1922 roku w Rzymie [ 6 ] wydany w jakiejś wiernej kopii - jako podstawa dla uwierzytelnienia statutów partykularnych.

Byłoby też dobrą rzeczą poddać zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską same statuty podstawowe, zgodnie z kan. 689 § 1, aby - jak mówi § 2 tegoż kanonu - nie podlegały zmianom.

Nasza Stacja Radiowa [ 7 ], która w dniu święta Niepokalanej roznosiła Jej chwałę na falach eteru po całym świecie, teraz z powodu ataku czynników akatolickich milczy, lecz Niepokalana bez wątpienia w końcu odniesie zwycięstwo.

Wkrótce prześlemy sprawozdanie z pracy Niepokalanowa za rok ubiegły.

Proszę o serafickie błogosławieństwo dla siebie i dla całej rodziny zakonnej

br. Maksymilian M. Kolbe

[ 1 ] Od tego miejsca rękopis.

[ 2 ] Nie udało się dotąd wspomnianego listu odnaleźć.

[ 3 ] Chodziło prawdopodobnie o wystawę katolickich odznaczeń (orderów) militarnych, które stały się odznaczeniami honorowymi.

[ 4 ] Br. Iwona Czado.

[ 5 ] Zdanie niejasne.

[ 6 ] Zob. Pisma, 627, przyp. 2.

[ 7 ] Zob. Pisma, 711, przyp. 3.