834

Do br. Arnolda Wędrowskiego

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN.
[Warszawa] 13 III 1941

Liebes Kind

Die Karte vom 4 III 1941 habe ich erhalten; ebenfalls die Wäschepakete sind das zweite mal angekommen. Schreibmaterial bitte nich zu senden. In Zukunft bitte weitere Pakete nicht abzusenden; nur auf meine besondere Anforderung.

Passe auf Deine Gesùndheit auf.

Alle Brüder mögen viel und gut beten, fleissig arbeiten und sich nicht kümmern, weil ohne Wissen und Willen des guten Gottes und der Unbefleckten Jungfrau nichts passieren kann.

Mit den herzlichen Grüssen an alle Brüder und an Dich

Rajmund Kolbe

[Przekład polski]

Drogie Dziecko

Pocztówkę z dnia 4 III 1941 otrzymałem, również paczki z bielizną po raz drugi nadeszły. Materiału do pisania proszę nie przysyłać. Dalszych paczek na przyszłość proszę nie nadsyłać, tylko na moje specjalne żądanie.

Uważaj na swoje zdrowie.

Niech wszyscy Bracia dużo i dobrze się modlą, pilnie pracują i niech się nie martwią, ponieważ bez wiedzy i woli Dobrego Boga i Niepokalanej Dziewicy nic się stać nie może.

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Braci i dla Ciebie

Rajmund Kolbe