83a

Do Józefa Tomasika

Oryg.: rkps u adresata. Jedna karta dwustr. zapis. - Fotokop.: AN.

Grodno, 23 XI 1924

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Wielmożny Panie!

Z Pańskiego listu jakoby nieco rozpaczy się przedziera z powodu kalectwa i chęć zupełnego rychłego zdrowia. Jest to naturalne, ale i tę chęć regulować trzeba i modląc się o zdrowie nie zapominać też o tym, co sam Pan Jezus w ogrójcu dodawał do prośby o uwolnienie Go z okrutnych mąk: "Ojcze mój! Jeżeli możliwe, niech odejdzie ode Mnie ten kielich; lecz nie jako Ja chcę, ale jako Ty" (Mt 26,39).

I... nie odszedł kielich i Pan Jezus, Boży Syn, przecierpiał męki straszne. Pan Bóg wie lepiej, co jest nam pożyteczne, czy zdrowie czy choroba, czy bogactwo czy ubóstwo, czy sława czy zniesławienie. Można się modlić i trzeba w utrapieniu, ale zdać się też przede wszystkim na Bożą Wolę.

Boć i jak długo może trwać kalectwo? - Tylko do śmierci. A jeżeli to ma przysporzyć chociażby tylko jeden stopień chwały w niebie - przez całą wieczność, to się nieskończenie opłaca. Życie minie szybko, i cierpienie przeminie, a wieczność trwać zawsze będzie. Opłaci się.

Adres do Miejsca Piastowego: Zakład Ks. Ks. Michalitów|Miejsce Piastowe ad Iwonicz|Wojew[ództwo] Lwowskie [ 1 ].

Matce Bożej Niepokalanej proszę się oddać jak dziecko najlepszej matce; we wszystkich kłopotach, cierpieniach i pokusach do Niej z prostotą się udawać, a Ona przeprowadzi przez to króciuchne życie szczęśliwie. O jaka potem słodka śmierć pod płaszczem Niepokalanej! Nikt z tych, którzy Ją kochają, nie zginie na wieki.

Odwagi więc!

Z głęb[okim] szacunkiem

O. Maksymilian

[ 1 ] W pomyłce św. Maksymiliana ("salezjanów" zamiast "michalitów") odnajdujemy echo dziejów Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła (Michalitów), którego założyciel, bł. Bronisław Markiewicz (1842-1912), był najpierw salezjaninem, a jego nowe zgromadzenie otrzymało zatwierdzenie na prawie diecezjalnym 19 IX 1921.