841

[Rekolekcje doroczne]

Oryg.: rkps AN. Siedem kart dwustr. zapis.

[Rzym, od 21 X 1913] [ 1 ]

Rekolekcje r. 1913

I dzień

Podczas rekolekcji masz poznać Wolę Bożą, tj. czego Pan Bóg od ciebie żąda w tym stanie zakonnym życia doskonałego.

Masz poznać i wyrwać nieumiarkowane pożądliwości, bo one przeszkadzają do wykonania i poznania Woli Bożej.

To bierz z nauk, co tobie potrzebne.

Oczekuj wielkich rzeczy. Pilnie pracuj nad poznaniem Woli Bożej i żadnej ofiary i trudów Panu Bogu nie odmawiaj. Módl się o pogodne usposobienie dla siebie i innych. Módl się nie więcej, ale lepiej i - ufaj. Ja i Bóg. Milczenie wewnętrzne i zewnętrzne.

Dzień II

[I medytacja]

Jesteś stworzeniem, więc cokolwiek masz, czym jesteś, co możesz, to wszystko masz od Boga.

Pan Bóg jest Panem wszystkich rzeczy i przyczyną wszystkich wypadków; dobre sam sprawuje, złe dopuszcza dla dobra większego tego, na kogo je dopuszcza. Ludzie w stosunku do Pana Boga są właścicielami rzeczy tylko przez analogię.

Wszystkie więc rzeczy i wypadki dopomagają do poznania, pokochania i służenia Panu Bogu i do szczęścia po śmierci, a dobrego życia na ziemi (gdyby o tym ludzie wszyscy byli przekonani i w praktyce o tym pamiętali, cały świat byłby rajem) [ 2 ].

Jedne rzeczy [ 3 ] przez używanie: pokarm, odzież itd.; inne przez rozważanie jak: gwiazdy, tajniki przyrody; inne przez abstynencję, umartwianie się.

II medytacja

Rachunek sumienia partykularny codzienny jest bardzo użyteczny, bo przezeń pokonujemy pojedyncze wady, które razem trudno zwyciężyć; codzienny.

Rano postanowienie; w południe i wieczór rachunek sum[ienia].

Sposób: podziękowanie P. Bogu za łaski (albo za jedną świeżo otrzymaną), prośba o oświecenie, rach[unek] sum[ienia], żal i postanowienie.

Rachunek sum[ienia] generalny raz na dzień.

Rozmowy: wyjawienie ciężkich ukrytych upadków bliźniego jest grzechem ciężkim.

Ja i Bóg. Cel mój: poznać, pokochać i służyć Panu Bogu, czyli zbawić duszę.

[Inne medytacje bez oznaczenia dnia]

Rubryki
Serva ordinem et ordo servabit te [ 4 ]

W procesji młodzi naprzód (gdy się wchodzi do chóru podczas Mszy św. [ 5 ]). Łącz się z kapłanem w częściach Mszy św., które są publiczne jak: Confiteor, Credo etc., (a nie orationes np.).

Śpiewaj zawsze stojąc. Kiedy stać, klęczeć, siedzieć we Mszy św. śpiewanej, żałobnej: [strona] 100 Cer[emoniarza]. Zachowuj się wszędzie jak przed Panem Bogiem, bo On jest zawsze przy tobie.

Nie tylko wewnętrznie lecz i zewnętrznie (nie - jak wygodniej). I to wszędzie: w kościele, w celi, na ulicy itd.; w każdym stanie: w klęczeniu, siedzeniu, staniu, chodzeniu.

Spowiedź i Komunia św.

Spowiedź św. [ 6 ] Warunki: 1) rachunek sumienia, 2) żal za grzechy, 3) mocne postanowienie poprawy, 4) szczera spowiedź, 5) zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Rachunek sumienia nie ma być długi.

Najważniejszy jest żal za grzechy. Zależy on jedynie od woli. Choćby wcale nie było uczuciowego żalu, żal woli wystarcza i gładzi nawet grzechy śmiertelne. Jeżeli chce się mieć, już jest żal dobry. Podobnie i inne praktyki pobożne: medytacja itd. zależą jedynie od woli [ 7 ] (choć i uczucia dopomagają), nie trzeba się więc w oschłości niepokoić, bo radość pomaga bardzo do postępu [ 8 ].

Trzeba tylko szczerze chcieć wypełniać Wolę Bożą. Przy spowiedzi wyznaj tylko grzechy (bo szatan chce przeciwnie). Żal doskonały, z miłości, gładzi nawet grzechy śmiertelne. Wzbudzaj go często, przy odwiedzinach Prz[enajświętszego] Sakr[amentu], przed Kom[unią] św[iętą] [ 9 ]. Jeżeli zakonnik nie będzie służył z miłości, to któż inny [będzie służył]?

Postanów naprawdę poprawę [ 10 ]. Przez częste wzbudzanie nabędziesz łatwości [we] wzbudzaniu go.

Pokuta jest wewnętrzna i zewnętrza. Zewnętrzna: w jedzeniu, spaniu i utrapieniach ciała. Pokuta nie jest tym samym co umiarkowanie, bo powstrzymuje się nawet od tego, co przystoi i wolno.

Najmilszą Panu Bogu pokutą jest [ 11 ] życie wspólne, tj. posłuszeństwo, wierność regule; inne o tyle są miłe, o ile są jej podporządkowane.

Dobra jest spowiedź z jakiegoś okresu czasu dla silniejszego postanowienia poprawy.

Komunia św. [ 12 ]: do częstego przyjmowania Komunii św. wystarczy dobra intencja, trochę przygotowania i dziękczynienia. Jedną z najlepszych intencji jest gorące pragnienie nabrania siły, wzmocnienia się dla łatwiejszego wypełnienia Woli Bożej [ 13 ].

Pan Jezus po to żył z nami, by nam dać przykład; dlatego przez naśladowanie Go i jedynie przez naśladowanie możemy dojść do nieba.

Pierwszą rzeczą, którą przynosi Pan Bóg, jest pokój. Spuść się na Opatrzność Bożą, głoś ją i bądź posłuszny, a Pan Bóg wszystko, co będzie potrzebne, przygotuje.

Ubóstwo

Weź generalne pozwolenie od przełożonego - i to od czasu do czasu odnawiaj - na branie i dawanie rzeczy mniejszej wartości. Domyślne pozwolenie przełożonego wystarczy.

Ty nic [ 14 ] nie masz własnego. Co ci potrzebne, to Opatrzność Boża ci daje (jako jałmużnę) przez ręce przełożonego. Więc z wdzięcznością i oględnością powinieneś tego używać; jako własność nie swoją, lecz Bożą.

Naturą ubóstwa jest: nie być przywiązanym do rzeczy.

Czystość

Pilnuj tego skarbu. Masz go w glinianym naczyniu (por. 2 Kor 4,7), ale bez skrupułów.

[Posłuszeństwo]

Bądź jak najdoskonalej posłuszny.

Chcesz zażywać pokoju z drugimi? Czyń, o ile to jest uczciwe i święte, wolę drugich. Stań się najmniejszy, sługą wszystkich, głupi dla miłości Bożej (naucz się widzieć w bliźnim Pana Jezusa i znoś od niego wszystko, jako dane lub dopuszczone od P. Jezusa, służ mu jako Panu Jezusowi, a będziesz zażywał pokoju).

Usposobienie względem Woli Bożej, którą poznasz na rekolekcjach: bądź gotów na wszystko, nie odmawiaj Panu Bogu niczego, choćby to miało być dla ciebie wielką trudnością; jeżeli to przechodzi twe siły, to Pan Bóg ci więcej łask użyczy. Nawet módl [się] właśnie o wykonanie tego, co chciałbyś sobie zarezerwować "(przed poznaniem Woli Bożej). Może właśnie od tego zależą łaski życia: Zdrowaś Maryjo i westchnienie przy wejściu i wyjściu z kaplicy i kościoła Dwunastu Apostołów, modlitwy wieczorne w refektarzu, gdy jest silentium.

[Naśladowanie Pana Jezusa]

Pan Jezus panuje w pokoju i miłości: [por. Rz 5,1]; szatan w zamieszaniu i utrapieniu, smutku. Szatan usidla ludzi za pomocą przywiązania do stworzenia, bogactw, potem prowadzi do pychy, a ta jest matką wszystkich innych grzechów [por. Syr 10,14; 3,30; Tob 4,14].

Naśladowanie Pana Jezusa polega na umartwieniu żądzy bogactw, honorów i przyjemności.

Trzy stopnie naśladowania Pana Jezusa:

1) (bez którego nie można być zbawionym) woleć wzgardę i wszystkie boleści niż grzech śmiertelny;

2) (do czego wszyscy są obowiązani) woleć ubóstwo, wzgardę i wszystkie boleści niż grzech powszedni;

3) (do czego przy nadzwyczajnej łasce Bożej dojść można) woleć ubóstwo, wzgardę i wszystkie boleści niż bogactwo, honory i przyjemności dla Pana Jezusa, bo Pan Jezus to wybrał. Św. Serafin stał się wielkim świętym tylko przez to, że się modlił za tych, co mu przykrość wyrządzali.

Pan Jezus cierpiący

Jeżeli Pan Jezus umył nogi Judaszowi, przed jakim upokorzeniem możesz się cofnąć ty?

Wykonanie postanowień będzie krzyżem, który masz nosić na każdy dzień. Prócz zwyczajnych trudności spotkasz czasem nadzwyczajne. Wtedy módl się stale, a jeżeli Pan Bóg nie odejmie od ciebie cierpień (dla twego dobra), to przynajmniej da siłę do ich znoszenia.

Zaparcie się św. Piotra

Przyczyną upadku:

1) brak nieufności [ 15 ] w swoje siły;

2) brak modlitwy wobec zbliżającego się niebezpieczeństwa;

3) brak unikania okazji.

Pan Jezus nie pamięta zaparcia się św. Piotrowi, ale wybiera go na Głowę Kościoła.

Pożyteczne reguły życia duchowego

Do duszy złej Duch dobry przychodzi z wyrzutami, a zły duch ze spokojem; do duszy dobrej zły duch wchodzi z zamieszaniem, a Duch dobry ze spokojem. Non in commotione Dominus [3 Krl 19,11] [ 16 ].

W dezolacji [ 17 ] nie czyń postanowień, bądź wierniejszy postanowieniom, módl się (o "ile możesz) więcej i umartwiaj. Myśl, że stan ten przejdzie i poznaj swą słabość. W pociechach myśl, że wkrótce nastąpi opuszczenie i umacniaj się w tym, coś przyobiecał.

Nie wszystkie natchnienia są od Pana Boga; szczególnie te, co mącą pokój, mają markę diabelską. Dla poznania ich zbadaj ich przyczynę, rozwinięcie i cel.

Czyń, co ci wolno, na przekór szatanowi.

Służ Panu Bogu więcej symplicznie [ 18 ] - myśl o tym, co czynisz.

Wierz, a otrzymasz - nie troszcz się. Myśl tylko o tym, co czynisz i bądź spokojny.

Według stopnia cierpienia otrzymasz stopień chwały w niebie i pociechy duchownej na ziemi. Gdy cię opuszczą siły w walce duchownej, pomnij na krzyż i na niebo: na cierpienia Pana Jezusa z miłości ku tobie i na miejsce, które jest przygotowane dla ciebie w niebie.

Normy do poznania prawdy w poglądach

Prawdą jest:

1) co Kościół św. zdefiniował, ponieważ Kościół święty (O[jciec] święty) jest w rzeczach wiary i obyczajów nieomylny;

2) co Kościół św. pochwala, do czego zachęca i co uniwersalnie praktykuje, bo jest nauczycielem nieomylnym.

Scholastyka jest wyborną nauką do wyjaśniania pomieszanych idei błędnowierców, dlatego jej nienawidzą.

Nie mów źle o osobach mających władzę duchowną, bo to gorszy ludzi.

Motywy miłości ku tak dobremu Bogu

Miłujący się starają zrównać się we wszystkim. Bogaty udziela ubogiemu, a ten stara się odwdzięczyć.

[Racje miłości ku Bogu:]

1) łaski: od stworzenia aż dotąd (istnienie w każdym momencie) i to w porządku natury i łaski;

2) obecność: wszędzie przy nas, że zawsze i wszędzie możemy Mu swoje serce otworzyć i poufale pomówić, bo On jeden może nam dopomóc we wszystkim;

3) obecny Pan Bóg sam osobiście wszystko dla ciebie czyni i w porządku natury i łaski. Sam jest zajęty, by ci swą miłość okazać (kawałek chleba).

4) wszystko jest promykiem doskonałości Bożej.

Prawdy mądrości Świętych

Rekolekcje są studiowaniem (sciencji) mądrości Świętych (scientia). Nauka ta jest spekulatywna i praktyczna. Rozumem trzeba ją poznać i udowodnić (bo jest zupełnie rozumową, choć presuponuje [ 19 ] objawienie). Praktyczna, bo należy ją nie tylko rozumieć i być o jej prawdzie przekonanym, jak w matematyce 2+2=4, mieć zawsze jasno przed oczyma i używać jej w życiu praktycznym.

Rozważaj o tych prawdach często. Kiedy? - w niedziele na medytacji.

Porządek we wszechświecie

Pan Bóg i stworzenia.

Pan Bóg sam z siebie nieskończenie doskonały.

Stworzenia same z siebie niczym.

Pan Bóg dał i daje w każdej chwilce istnienie (mnie i) wszystkim stworzeniom. Pan Bóg stworzył wszystko dla swej chwały.

Stworzenia są rozumne i nierozumne. Stworzenia rozumne - albo ja - mają rozum i wolę. Rozum, abym Pana Boga poznał; wolę, abym Go umiłował i wiernie służył, tj. wypełniał Wolę Jego Przenajświętszą.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Datę rozpoczęcia rekolekcji podaje Cronaca del Collegio Serafico di S. Teodoro dei Frati Minori Conventuali; nauki głosił o. Santopaolo TJ, spowiednik kleryków.

[ 2 ] O[jciec] Ś[w]. Leon XII - przyp. Aut.

[ 3 ] Pomagają do poznania i miłości Bożej.

[ 4 ] Zachowaj porządek, a porządek ciebie zachowa.

[ 5 ] Zdania nie dokończone.

[ 6 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 7 ] Wyrazy "praktyki pobożne" oraz "zależą jedynie od woli" podkreślone dwukrotnie.

[ 8 ] Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 9 ] Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 10 ] Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 11 ] Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 12 ] Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 13 ] Wyrazy: "gorące pragnienie nabrania siły", "dla", "wypełnienia Woli Bożej" podkreślone dwukrotnie.

[ 14 ] Wyraz "nic" podkreślony dwukrotnie.

[ 15 ] To znaczy: nadmierna ufność.

[ 16 ] Nie ma Pana we wzruszeniu, w niepokoju.

[ 17 ] opuszczenie, osamotnienie.

[ 19 ] Zakłada, przypuszcza.