842

[Rekolekcje doroczne]

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.

[Rzym, 23-31 X 1914] [ 1 ]

Rekolekcje [w] roku 1914

Dyspozycja

Intra totus, remane solus, exi alius [ 2 ]. Po coś tu przyszedł (do zakonu)? Aby czynić Wolę Bożą. Rzeczy nadnaturalnych (łaski) i Bożych (ś[więte] Sakramenty) używaj jak najwięcej, naturalnych zaś o tyle, o ile potrzeba.

Na ślepym posłuszeństwie wyjdziesz najlepiej [ 3 ].

Grzesznik powoduje nieporządek w całym wszechświecie. Grzech zakonnika o wiele więcej boli Pana Jezusa, niż grzech świeckiego, bo zakonnik i mniej ma okazji do grzechu, i więcej światła i źródeł sił do oparcia się grzechowi.

(Światło) dla zauważenia Woli Bożej: Myśl, co czynisz, ze spokojem i korzystaj z Woli Bożej objawionej przez innych: przez wolę wyrażoną przez słowa lub domyślną lub przykłady przełożonych, braci lub innych; lub przez siebie: wolę swą (natchnienia). (Poznawaj we wszystkich stworzeniach Boga). Czuwaj zawsze na głos Boży.

(Siła) módl się: 1) modlitwy wspólne i mało prywatnych (od rekreacji wieczornej do śniadania); 2) w jakiejkolwiek trudności: "Maryja" (pracy więcej, bo mało wiesz i to co wiesz, słabo bez porządku znasz, wskutek skr[ępowania?] nie masz stylu w mowie; małoś czytał).

Czytanie duch[owne]: Nauka Chrystusowa przewyższa nauki Świętych. - W pokoju słuchaj i zaraz wykonuj poznaną naukę w Piśmie św. (podczas Ewangelii, w refektarzu, w pacierzach, w czyt[aniu] duchownym "Naśladowania").

Nauka bez pokory niczym (z pokorą znaczy). Pokora w praktyce = wykonanie Woli Bożej (nie swojej).

Wszystko marność, prócz służby Panu Bogu samemu.

Medytacja: Przeszkodą - (grzech) pokusy. Walczyć pokorą i ufną modlitwą ("Maryja"). Po upadku nie upadaj na duchu, bo to większą przykrość czyni Panu Bogu, niż sam grzech; a spodziewaj się łask większych (i postępu), niż przed upadkiem.

Bądź wiernym w małych rzeczach, bo opuszczenie (niezachowanie ich) lub niedokładne wykonywanie prowadzi do oziębłości, z której powstanie jest prawie niemożliwe.

Nie zważaj na sądy ludzkie, bo: 1) one ci nic zrobić nie mogą, ani dobrego ani złego, jeżeli tego nie dopuści Pan Bóg, czyli nie da przez ręce Niepokalanej; 2) jesteś za wielki, aby cię ludzie mogli sądzić.

(Rozum): 1) zwierzaj się jedynie Panu Bogu (w spowiedzi św. przy Kom[unii] św., odwiedzinach Przenajświętszego! Sakramentu, pacierzach, modlitwie) i Niepokalanej, i tam szukaj światła i mocy; 2) przed pracą "Maryja" (dla czynienia z miłością); 3) czyń, co możesz, a szukaj pomocy innych tylko w tym, czego nie możesz.

Czytanie: 1) nie wierz wszystkiemu i nie rozpowiadaj zaraz rzeczy usłyszanych; 2) nie bądź skwapliwym w sprawach. Im kto pokorniejszy, tym mądrzejszy.

Med[ytacja]: Jakie życie, taka śmierć. Przygotowanie na śmierć: ty umrzesz.

Rachunek sumienia: 1) przed spowiedzią z (jednego) tygodnia od ostatniej spowiedzi, bo niemożliwe, aby przy codziennej Kom [unii] św. ukrył się grzech śmiertelny. 2) partykularny: uważaj najpierw, czyś używał środka "Maryja"; jeśli prócz tego trudna poprawa, szukaj innych przyczyn. Zbudź się: "Zacznij, i zawsze zaczynaj".

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zob. Pisma, 841, przyp. 1. Nauki rekolekcyjne głosił o. Tommaso Rori, franciszkanin, proboszcz parafii Dwunastu Apostołów w Rzymie.

[ 2 ] Wejdź cały, pozostań sam, wyjdź inny.

[ 3 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.